5.2.2009. (ČETVRTAK)

1. Ispiši službu riječi.

Na rubu šume naišli smo na grupu izgubljenih dječaka.

2. Apozicija je ......................................... koja dopunjuje drugu .................................... i s njom se slaže u .......................................... . Imenski atribut izrečen je uvijek ................................... u ..................................... i piše se ..................... imenice koju dopunjuje. Akuzativ s prijedlogom u službi je ................................... objekta, akuzativ bez prijedloga u službi .......................................... objekta.

 

6.2.2009. (PETAK)

1. Ispiši službu riječi.

Moja prijateljica i kuma Tatjana pozvala me na kavu u obližnji kafić.

2. Imenicu u G koju možemo zamijeniti  imenicom u A u službi je ........................................ objekta. Objekt nikada ne može biti u ..................... i ................................ . Subjekt je uvijek u ............................................... (ime padeža).

 

7.2.2009. (SUBOTA)

1. Uz jednu imenicu može stajati .................................atributa koji zajedno čine ............................................... skup. Apozicija sa svojim atributima čini ................................... skupa, a objekt sa svojim ..................................... čini ................................. skup.

2. Podcrtaj objekte i atribute i imenuj ih:

a) Žalili smo se na odluke sudaca.

b) Moja je sestra zadubljena u svoju knjigu poezije.

 

 

 

8.2.2009. (NEDJELJA)

1. Priložne oznake su dopuna ......................................... kojima izričemo ................................. vršenja glagolske radnje. Razlikujemo PO ..................................., ..................................., ............................................, ...

2. Ispiši PO i objekte.

a) Jučer smo maštovito uredili dnevni boravak.

b) Danima pokušavamo otići u grad.

 

9.2.2009. (PONEDJELJAK)

1. Ispiši subjekt iz sljedećih rečenica.

a) Smijemo se djeci.

b) Francuzi su pobijedili.

c) Nažalost.

d) Dogodilo se.

e) Mi smo bili bolji, ali su oni imali više sreće.

f) Ivana i Danijela su susjede.

2. Rečenicu u kojoj S nije vidljiv nazivamo rečenica ...... .................................... ............................ i prepoznajemo ga iz ............................... lica, a rečenicu u kojoj je nemoguće razaznati S nazivamo .......................................... rečenica. Temelj svake rečenice je ............................. koji može biti ....................................., izrečen PGB i ................................... riječi u nominativu i ...................................... predikat, izrečen ....................................... u nekom obliku, osim u ...................................., tj.neodređenom glagolskom obliku.

 

10.2.2009. (UTORAK)

1. Ispiši službu riječi.

Stari djed  Jure zamišljeno krpa mreže na obali usnuloga mora.

2. Iz prethodne rečenice ispiši vrste riječi i njihove gramatičke kategorije

11.2.2009. (SRIJEDA)

1. Ispiši službu riječi.

a) Nespretnome Luki sve nespretno stoji.

2. Podcrtaj predikate, odijeli surečenice, zaokruži veznike te imenuj vrstu NSR.

a) Pišite ili izađite.

b) Uzeli smo pribor te počeli crtati.

c) Sjedimo i gledamo utakmicu.

d) Navijamo, slavimo, uživamo u trenutku.

e) Razmislite, ali nemojte odustati.

f) Niti smo jeli niti smo pili.

g) Svi su došli, jedino sedmaša nema.

h) Pobijedili ste, dakle zaslužujete nagradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJA TJEDNE ZADAĆE

1.      DAN

Na rubu šume=POM; naišli smo=P; na grupu=NO; izgubljenih=PRIDJ.AT.; dječaka=IM.AT; S=mi (neizrečen)

Imenica,imenicu,padežu, imenicom, genitivu, iza, neizravnog, izravnog

2.      DAN

Moja=PRIDJ.AT; prijateljica, kuma=APOZ.; Tatjana=S; pozvala=P; me=IZR.O.; na kavu=NEIZR.O; u obližnji kafić=POM

Izravnog, nominativu, vokativu, nominativu

3.      DAN

Više, atributni, apozicijski, atributima, objektni

Odluke=IO; sudaca=imen.atr.; u knjigu=neizr.o.; svoju=pridj.atr.; poezije=im.atr.

4.      DAN

Glagolima, okolnosti, mjesta, vremena, radnje

Jučer=POV; maštovito=PON; boravak=izr.obj.(dnevni=pridj.atr.); danima=POV; u grad=POM

5.      DAN

a)      Mi=neizrečen; b) Francuzi; c/d-nema subjekta; e) mi, oni; f) Ivana, Danijela

S neizrečenim subjektom, glagolskoga, besubjektna, predikat, imenski, imenskom, glagolski, glagolom, infinitivom

6.      DAN

Stari=pridj.atr.; djed=apoz.; Jure=subjekt; zamišljeno=PON; krpa=P; mreže=izr.o; na obali usnuloga mora=POM

Vrste riječi i gram.kategorije:

Stari=opis.pridj., jed, m.r., N; djed=op.im.,m.r.,jd.,N; Jure=vl.im.,m.r.,jd.,N; zamišljeno=prilog načina; krpa=glagol, pz,3.l.jd,pz; mreže=op.im.,ž.r.,mn,A; na=prij.uz L; obali=op.im.,ž.r.,jd.,L; usnuloga=op.pridjev,sr.r.,jd.,G; mora=op.im.,G,jd.,sr.r.

7.      DAN

Nespretnome=pridj.at; Luki=neizr.obj.; sve=S; nespretno=PON; stoji=P

Pišite/ili izađite.=rastavna (veznik: ili)

Uzeli smo pribor/ te počeli crtati.= sastavna (veznik: pa)

Sjedimo/ i gledamo utakmicu. = sastavna (veznik: i)

Navijamo,/ slavimo,/ uživamo u trenutku. = rečenični niz (nema veznika)

Razmislite/ ali nemojte odustati. =suprotna (veznik: ali)

Niti smo jeli /niti smo pili. =sastavna (veznik: niti)

Svi su došli/, jedino sedmaša nema. =isključna (veznik: jedino)

Pobijedili ste/, dakle zaslužujete nagradu.=zaključna (veznik: dakle)