Atomska jezgra izgrađena je od protona i neutrona. Ukupni naboj same jezgre je pozitivan i ovisi o broju protona. U Periodnom sustavu elemenata protona u jezgri, odnosno atomskom broju1H). Zbroj masa protona i neutrona naziva se maseni broj ili atomska masa, izražen je u jedinici unificirane atomske mase [u] i naznačen je u lijevom gornjem indeksu (pr. 1.008H). atomi su poredani upravo po broju koji je naznačen u lijevom donjem indeksu (pr.

 

Proton je subatomska, nukleonska pozitivna čestica, mase od 938.27 MeV, naboja +1.6022 × 10−19  kulona. Subatomska znači da izgrađuje atom. Nukleonska je jer je sastavni dio jezgre (nukleus).

Proton je građen od dva "gornjeg" i jednog "donjeg" kvarka. "Gornji" kvarkovi imaju naboj po +2/3e, a "donji" +1/3e, te je mu je time ukupni naboj jednak +1e.

Elektron je negativno nabijena subatomska čestica, lepton, koja se obično skraćeno piše e. Elektroni se nalaze u elektronskom omotaču atoma i (prema većini pretpostavki) kruže oko jezgre atoma. Naboj jedne čestice elektrona iznosi −1.6022 × 10−19  kulona, suprotno od naboja protona−19  kulona. +1.6022 × 10

Atomski broj ili protonski broj (Z) je broj protona sadržanih u atomskoj jezgri, odnosno broj elektrona neutralnog atoma.

Redni broj u periodnom sustav elemenata je mjesto na kojem se nalazi kemijski element. Redni broj elementa jednak je atomskom broju. Označava se kao lijevi subskript (primjer za helij - 2He).

Maseni broj je zbir broja protona i neutrona u jezgri atoma. Označava se superskriptom ispred simbola elementa (dok se atomski broj označava subskriptom)

U ovom primjeru je atomski broj 6 (što znači da u jezgri ima 6 protona), a maseni broj 12 (što znači da je prisutno i 6 neutrona).

atomski broj je 6 (u jezgri se nalazi 6 protona), a maseni broj je 13 (prisutno je 7 neutrona). Ovo su primjeri izotopa (atoma sa istim atomskim, a različitim masenim brojevima).

Izotopi [grč. isos- isti, topos- mjesto; upućuje se na činjenicu da su smješteni na istom mjestu u periodnom sustavu], su atomi istog kemijskog elementa koji imaju isti broj protona (P) i elektrona (E), a različit broj neutrona (N), zbog čega imaju ista kemijska svojstva, ali različiti maseni ili nukleonski broj (A), što nije isto što i Relativna Atomska Masa (Ar).

Avogadrov broj kazuje koliko ima atoma ugljika 12C u 1 molu ugljika. Taj broj je 6,022045 x 1023.

1 mol = 0,012 kg izotopa ugljika 12C.

Dakle, u 0,012 kg ugljika 12C ima 6,022045 x 1023 atoma ugljika.

Avogadrova konstanta (L) ili Avogadrov broj

Formula za izračunavanje je:

L = N : n.


Pri čemu je:

L - Avogadrov broj = 6,022045 x 1023/mol-1

N - brojnost jedinki

n - množina tvari

 

 

Ažurirano (Srijeda, 10 Prosinac 2008 08:11)