-Valencija je sposobnost atoma nekog elementa da se spaja sa točno određenim brojem atoma  nekog drugog elementa.

-Latinski naziv za valenciju jest valentia što znači sposobnost ili moć ,dakle atomi imaju tu moć povezivanja. 

-Atomi različitih elemenata razlikuju se po građi , pa imaju i različita svojstva upravo zbog valencije.

Vodik je uvijek jednovalentan jer se njegovi atomi vežu samo s jednim atom drugog elementa.

-Kisik je dvovalentan jer jer je u molekuli vode povezan s dva atoma vodika.

-Dušik je trovalentan jer je u molekuli amonijaka povezan s tri atoma vodika. 

-Ugljik je u  molekuli metana povezan sa četiri atoma vodika pa je četverovalentan.

  -Atomi jednog te istog elementa su u raznim spojevima različito valentni, pa u spojevima koji su građeni od dva elementa prvo odredimo valenciju tog nepoznatog elementa ako znamo valenciju drugog elementa.

TABLICA ELEMENATA KOJI IMAJU STALNU VALENCIJU:

Elementi

Valencija

Metali 1 skupine

I

H,F

I

Metali 2 skupine

II

O,Zn

II

Al

III

ODREĐIVANJE VALENCIJE:

 

Naziv spoja

SO3

Napišemo valenciju od onog elementa čija je poznata.

Znamo valenciju kisika O=2 pa iznad O u SO3 napišemo II

Zbrojimo atome kisika i valenciju svih atoma kisika.

N(O)=3*2=6 (atoma kisika ima 3 a valencija kisika je 2 dakle 3 puta po dva je šest)

Broj atoma sumpora

N(S)=1

Valencija sumpora u zadanom spoju-dobijemo je  dijeljenjem valencije kisika sa brojem atoma sumpora.

6:1=VI

VI II

SO3

 

NAZIVI SPOJEVA:

Elementi koji čine spoj

Naziv spoja

Nemetal + kisik , Metal+ kisik

Oksid

Metal + sumpor

Sulfid

Metal + klor

Klorid

Metal + jod

Jodid

Metal + brom

Bromid

 

 -Atom koji može imati više valencija mora u zagradi imati napisanu valenciju koju   ima u tom određenom spoju, a ako elementi u spoju imaju stalnu valenciju onda u  zagradu ne pišemo njegovu valenciju.

-Primjerice : SO2 jest sumporov (IV) oksid jer je  sumpor u tom spoju četverovalentan.  Al2O3 je aluminijev oksid u zagradu se ne piše ništa jer je aluminij uvijek trovalentan. Valencija se piše rimskim brojem u zagradi iza posvojnog pridjeva elementa, kao što vidimo na primjerima.

ODREĐIVANJE FORMULE SPOJA

: Da bismo napisali formulu spoja moramo znati valencije elemenata u spoju. To se čini tako da:

1)odredimo najmanji zajednički višekratnik od valencija elemenata,

2)broj koji dobijemo podijelimo s valencijom tih elemenata,

3)ono što dobijemo napišemo kao broj ispod simbola elemenata/indeks-> to pravilo vrijedi za empirijisku formulu.

Empirijiska formula pokazuje vrste i  najmanji mogući omjer broja atoma elemenata u spoju . No postoji i prava molekulska formula koja pokazuje točan broj i vrste atoma u nekoj molekuli. Na primjer: P2O5 jest empirijiska formula, dok je P4O10 molekulska formula. Molekulska formula se određuje na temelju relativne molekulske mase.

Elementi koji čine spoj

željezo i kisik

Valencije tih elemenata

III         i   II

Najmanji zajednički višekratnik valencija elemenata

V(3,2)= 6

Određivanje indeksa dijeljenjem valencije sa sa najmanjim zajedničkim višekratnikom

N(Fe)= 6:3=2

N(O)=6:2=3

Odnos broja atoma elemenata

2:3

Formula zadanog spoja

Fe2O3

VAŽNO:

Kisik u oksidima

Dvovalentan

Sumpor u sulfidima

Dvovalentan

Jod u jodidima

Jednovalentan

Brom u bromidima

Jednovalentan

Klor u kloridima

Jednovalentan

Ažurirano (Četvrtak, 03 Siječanj 2013 20:04)