1. Izračunaj relativnu molekulsku masu pet dušikova oksida.

2. Izjednačite.

   H3 O4         HO3

3.  Odredi valencije

     H2O       ClO

4. Napiši formulu za msu atoma i masu formulske jedinke.

5. Valencije bakra su ____,____, a sumpora su: ____,____,____.

6. Napiši zakon o očuvanju mase.

7. S lijeve strane jednadžbe se nalaze ____________, a s desne ______________.

8. Napiši formulu za živo vapno.

9. Da li paljenjem živog vapna nastaje endotermna ili egzotermna promjena?

Ažurirano (Petak, 22 Travanj 2011 20:03)