Termokemija je dio termodinamike koja proučava promjene energije pri kemijskim reakcijama ili u faznim promjenama.

Toplina koja se pri stalnom tlaku oslobodi ili veže tijekom kemijske reakcije ili faznog prijelaza naziva se entalpija

Q = ΔH (p = konst.)

Eksperimentalno možemo odrediti samo prirast entalpije.

ΔH = Hkonačno - Hpočetno 

ΔH = Hprodukti - Hreaktanti

 

Egzotermna reakcija:                                            

Endotermna reakcija:

Standardno stanje tvari je najstabilniji oblik tvari pri tlaku 105 Pa (1 bar).

Standardna entalpija stvaranja (ΔfHo) neke tvari jednaka je toplini koja se oslobodi ili utroši kada ta tvar nastaje iz elementarnih tvari u standardnom stanju.

Hessov zakon – ukupni prirast entalpije je zbroj prirasta entalpija pojedinih koraka reakcije.

Promjena entalpije u reakciji uzrokovana je promjenama koje prate kidanje starih i stvaranje novih veza. Energija koju je potrebno utrošiti za cijepanje jednog mola istovrsnih veza zove se energija veze.

Ažurirano (Srijeda, 30 Ožujak 2011 12:33)