Slide 2
ROS (Reactive Oxygen Species) su ioni ili vrlo male molekule koje uključuju ione kisika, slobodne radikale i perokside, anorganske ili organske. Prisutnost nesparenih elektrona čini ih visoko reaktivnima. Formiraju se kao međuprodukt normalnog metabolizma kisika i imaju ulogu u staničnoj signalizaciji. Prilikom okolišnog stresa, razine ROS-a mogu se dramatično povećati što može izazvati znatnu štetu staničnim strukturama, što dovodi u stanje OKSIDATIVNOG STRESA.
Generiraju se i egzogenim izvorima, poput ionizirajuće radijacije.
Glavni izvor aktivnog kisika u biljnim tkivima je fotosintetski transportni lanac eˉ , potencijalno može stvarati 1O2 (singletni kisik) i  O2ˉ (superoksid)
Kisik-konzumirajući procesi povezani sa fotosintezom : 1.oksigenazna reakcija Rubisca,
2.Direktna redukcija molekulskog kisika PSI. PSII konvertira O2 U 1O2ˉ
Borci protiv ROS-a : ENZIMI (superoksid dismutaza, katalaza, glutation peroksidaza i peroksiredoksini), vitamin C i E, urična kiselina → borba nije 100% efikasna, ne pretvore se potpuno u benigne molekule vode i kisika
Efekti na metabolizam: apoptoza, redoks i oksidativna signalizacija, inaktiviranje enzima, oštećivanje važnih staničnih komponenti, indukcija lipidne peroksidacije, oksidacija masnih kiselina u lipidima, oksidacija ak u proteinima, biosinteza etilena, raspad membrana, oštećenje DNA, RNA..

Ažurirano (Srijeda, 08 Rujan 2010 16:54)