Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1111
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1070
3 Matrice - sažetak
Petra 5931
4 ELIPSA
drago 3004
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2771
6 Mnogokuti
Slađana 9006
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3976
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2611
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5361
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 8038
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 13358
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 15275
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 17954
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 15412
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8837
16 Potencije
Slađana 20281
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 12258
18 PRIZME
Jelena 4066
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 17233
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2758
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3244
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3930
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 7673
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6969
25 DIJELENJE NULOM
drago 7901
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4007
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3646
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14919
29 VJEROJATNOST 2
drago 2747
30 Matematika - priprema i svladavanje
3173
31 VJEROJATNOST 1
drago 2975
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 67358
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 19801
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6329
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4106
36 Lokalni ekstremi
Tina 14041
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 18947
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7413
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 8598
40 Elipsa
Tina 9111
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7068
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5064
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4641
44 Računanje derivacija
11217
45 Brzina
Lovro 3918
46 "Šalabahter" za pismene ispite
14322
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5857
48 Maksimum funkcije
5447
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5612
50 Račun sudova
Andrej 7094
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10361
52 Jednadžbe pravca
4152
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5957
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11495
55 Trostruki integrali
Lovro 7169
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6170
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6153
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6546
59 Dvostruki integrali
Lovro 5864
60 Derivacija
Lovro 4347
61 Gama funkcija
Lovro 4648
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6846
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7089
64 Funkcije
6120
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5730
66 FAKTORIJELA
Vedrana 10733
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 14008
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 31265
69 Proporcije
12723
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13042
71 Kompleksni brojevi
3291
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10236
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 15004
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 25600
75 Interkvartil
7730
76 RASPON VARIJACIJE
4916
77 KVARTILI
4960
78 MJERE DISPERZIJE
3480
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3863
80 Faktorizacija formule
7159
81 Faktorizacija
6353
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10536
83 Faktorizacija metode i primjeri
4645
84 Ne možemo dijeliti s nulom
23116
85 MEDIJAN
7475
86 Geometrijski niz
5648
87 MOD
4562
88 Kružnica
6332
89 ARITMETIČKA SREDINA
11140
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6144
91 Aritmetički niz
5429
92 HARMONIJSKA SREDINA
8831
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6763
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7967
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10397
96 Grafovi funkcija
Ivan 5447
97 Vektori
Ivan 6375
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9411
99 Translacija
Ivan 10791
100 Osna simetrija
Ivan 6329
101 Centralna simetrija
Ivan 8000
102 Rotacija
Ivan 4733
103 Pitagorin poučak
Ivan 13893
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5793
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7477
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9526
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5915
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5916
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
146406
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13489
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3431
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34533
113 Kvadratna jednadžba
4738
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4904
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3091
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4435
117 Spirala drugog korijena
16605
118 Prizma
Ivan 5476
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7537
120 Piramida
Ivan 4890
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6770
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7053
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5522
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8186
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5363
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5886
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5406
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10968
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6226
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4682
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5081
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5686
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6612
134 Simetrala kuta
Ivan 9274
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11520
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4203
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6934
138 Visina trokuta
Ivan 4326
139 Površina trokuta
Ivan 6126
140 Zbroj kutova trokuta
8130
141 Površina trokuta
147333
142 Visina trokuta
28417
143 Sukladnost trokuta
15571
144 Simetrala kuta
24559
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8210
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8247
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12089
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10181
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4348
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4994
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6358
152 Podsjetnik razlomci
6014
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5761
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12965
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10745
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15620
157 Problemski zadaci
60742
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7731
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10832
160 Rad sa zagradama
Ivan 26075
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10657
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12928
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4750
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11534
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5064
166 Cijeli brojevi
Ivan 9436
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3107
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3767
169 Pojam četverokuta
Ivan 3973
170 Vrste četverokuta
Ivan 5422
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5468
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9022
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7116
174 Sličnost trokuta
4994
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15313
176 Postotci
12051
177 Statistika i vjerojatnost
5062
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
51972
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
26510
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9697
181 Mnogokuti i krug
5447
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7085
183 Zadatak s crtanjem pravca
2187
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12927
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5460
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5718
187 Talesov poučak
Ivan 9292
188 Pravac i kružnica
Ivan 4511
189 Opseg kruga
Ivan 6899
190 Kružni luk
Ivan 5440
191 Površina kruga
Ivan 4629
192 Koordinatni sustav u ravnini
7635
193 Metoda suprotnih koeficijenata
18703
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15112
195 Potencije
2721
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12436
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10667
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13198
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8318
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4868
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4256
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 5444
203 Vektori
6578
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7133
205 Talesov poučak
3928
206 Kugla
15404
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9393
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6085
209 KOSA ASIMPTOTA
7504
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
13493
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
13559
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3720
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8059
214 POLINOMI
21601
215 Pravila deriviranja i primjeri
16182
216 Potencije - osnovne operacije
17421
217 Faktorizacija polinoma
17636
218 Integral i primitivna funkcija
13272
219 Limes niza
10286
220 Nizovi
8556
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3944
222 proporcionalnosti - zadatak
2876
223 Prebrojivi skupovi
2746
224 Kombinacije
2532
225 Geometrijska vjerovatnost
2353
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5161
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3923
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6444
229 Kružnica
2748
230 Adicijske formule
24255
231 Permutacije
4373
232 Geometrijski niz
4242
233 Princip matematičke indukcije
8834
234 Aritmetički niz
6451
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4990
236 Kolinearnost točaka
14512
237 Obrnuta proporcionalnost
11543
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8346
239 Sukladnost trokuta - poučci
7579
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6342
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3274
242 Moja matematika:-)
4785
243 Polinomi
4091
244 Funkcije
2960
245 Primjena trigonometrije trokuta
10480
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8805
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12446
248 matematička indukcija
7911
249 Neki poučci o kutovima
7819
250 Kutovi
6875
251 Rotacija i centralna simetrija
10752
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
13468
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6948
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4382
255 Faktorijele
Vedrana 4254
256 Modul kompleksnog broja
6110
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10217
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
25721
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 12192
260 Kompleksni broj
Vedrana 3592
261 Rješenja maturalne zadaće
3653
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34007
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1773
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4248
3 Korijeni
9158
4 Formule - Algebarski izrazi
66170
5 Potencije
Vedrana 11258
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 16259
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 356883
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8400
9 Algebarski izrazi
11535
10 Formule pretvorbe
4993
11 Trigonometrijski identiteti
7594
12 SIN COS POUČCI
5135
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 50720
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4667
15 Kompleksni brojevi
2814
16 Postotni i kamatni račun
11603
17 Afina funkcija
6082
18 Kvadratna jednadžba
6234
19 Kvadratna funkcija
8660
20 Eksponencijalna funkcija
2770
21 Logaritamska funkcija
3947
22 Pravac
5005
23 Algebarski izrazi
2846
24 Potencije
2544
25 Trokut
3032
26 Pravilni mnogokuti
7156
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34329
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5946
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6809
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9034
4 Matrice
Tina 2054
5 Globalni ekstremi
Tina 7991
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4567
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4895
8 Diferencijalne jednadžbe
2793
9 Derivacije
4051
10 Beskonačni Redovi
2318
11 Analiza toka funkcije
5467
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2670
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2765
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2660
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2335
16 Funkcije limes neprekinutost
2816
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2448
18 Vektori u prostoru
3504
19 Teoremi srednje vrijednosti
2345
20 Određeni integrali
2948
21 Nepravi integrali
3001
22 Neodređeni integrali
3652
23 Laplaceova transformacija
5049
24 Aritmetički niz
31671
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 822
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1141
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 757
4 Postoci
Slađana 2752
5 Trigonometrijski zadaci
3242
6 Proporcije i obrnute proporcije
5035
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4708
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5018
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 131723
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 13559
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 14184
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7757
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 58560
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17960
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 16680
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 54590
17 Vektori i matrice
6327
18 Uvod u statistiku
2999
19 Trigonometrija
7823
20 Sistem linearnih jednadžbi
4256
21 Razni zadaci, testovi
5662
22 Razlomci
10332
23 Potencije i korjeni
10074
24 Polinomi i racionalni izrazi
4373
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17458
26 Određeni integrali
4372
27 Nejednadžbe
7735
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15280
29 Kvadratne jednadžbe
4006
30 Kompleksni brojevi
2998
31 Jednadžbe višeg reda
3367
32 Geometrija
4096
33 Funkcije
3305
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13564
35 Digitalna algebra
2444
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10193
37 Analitička geometrija
8664
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8164
39 Vektori
23284
40 Godišnji ispit znanja I
5294
41 Godišnji ispit znanja II
4630
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4280
2 1=2 ???
Jasmin 2011
3 Komplexni broj
Jasmin 2883
4 Sinus i 6
Jasmin 1641
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5905
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2371
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2507
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2848
9 0=2 ??
Jasmin 2054
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2870

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 339 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika