Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1236
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1216
3 Matrice - sažetak
Petra 6244
4 ELIPSA
drago 3109
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2862
6 Mnogokuti
Slađana 9224
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4146
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2721
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5524
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 8625
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 14467
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 16453
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 19357
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 16669
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 9514
16 Potencije
Slađana 22668
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 12720
18 PRIZME
Jelena 4153
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 17823
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2857
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3330
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4035
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 7891
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 7202
25 DIJELENJE NULOM
drago 8185
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4103
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3758
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 15217
29 VJEROJATNOST 2
drago 2848
30 Matematika - priprema i svladavanje
3286
31 VJEROJATNOST 1
drago 3083
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 69725
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 20525
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6476
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4260
36 Lokalni ekstremi
Tina 14564
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 19943
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7614
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 8805
40 Elipsa
Tina 9628
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7192
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5169
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4758
44 Računanje derivacija
11480
45 Brzina
Lovro 4098
46 "Šalabahter" za pismene ispite
14618
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5970
48 Maksimum funkcije
5547
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5712
50 Račun sudova
Andrej 7318
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10500
52 Jednadžbe pravca
4274
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6055
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11706
55 Trostruki integrali
Lovro 7319
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6300
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6287
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6693
59 Dvostruki integrali
Lovro 6022
60 Derivacija
Lovro 4465
61 Gama funkcija
Lovro 4754
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6970
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7231
64 Funkcije
6323
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5881
66 FAKTORIJELA
Vedrana 11174
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 14833
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 34451
69 Proporcije
13233
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13267
71 Kompleksni brojevi
3388
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10344
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 15258
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 26605
75 Interkvartil
7860
76 RASPON VARIJACIJE
5044
77 KVARTILI
5111
78 MJERE DISPERZIJE
3569
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3970
80 Faktorizacija formule
7292
81 Faktorizacija
6454
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10726
83 Faktorizacija metode i primjeri
4756
84 Ne možemo dijeliti s nulom
23661
85 MEDIJAN
7580
86 Geometrijski niz
5789
87 MOD
4709
88 Kružnica
6472
89 ARITMETIČKA SREDINA
11357
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6291
91 Aritmetički niz
5535
92 HARMONIJSKA SREDINA
9004
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6909
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8150
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10593
96 Grafovi funkcija
Ivan 5624
97 Vektori
Ivan 6542
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9588
99 Translacija
Ivan 10983
100 Osna simetrija
Ivan 6448
101 Centralna simetrija
Ivan 8129
102 Rotacija
Ivan 4868
103 Pitagorin poučak
Ivan 14107
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5923
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7599
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9697
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6011
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6045
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
153129
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13823
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3525
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34736
113 Kvadratna jednadžba
4839
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5038
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3202
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4544
117 Spirala drugog korijena
16861
118 Prizma
Ivan 5622
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7678
120 Piramida
Ivan 4993
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6912
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7209
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5639
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8339
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5470
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6002
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5533
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11137
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6335
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4837
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5258
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5818
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6687
134 Simetrala kuta
Ivan 9437
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11673
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4329
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7089
138 Visina trokuta
Ivan 4431
139 Površina trokuta
Ivan 6272
140 Zbroj kutova trokuta
8305
141 Površina trokuta
152588
142 Visina trokuta
29082
143 Sukladnost trokuta
15940
144 Simetrala kuta
24820
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8442
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8418
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12282
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10351
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4450
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5127
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6488
152 Podsjetnik razlomci
6112
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5906
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13117
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10931
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15847
157 Problemski zadaci
61657
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7900
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11020
160 Rad sa zagradama
Ivan 27348
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10912
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 13396
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4861
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11763
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5225
166 Cijeli brojevi
Ivan 9610
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3215
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3874
169 Pojam četverokuta
Ivan 4091
170 Vrste četverokuta
Ivan 5571
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5604
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9190
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7248
174 Sličnost trokuta
5084
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15490
176 Postotci
12199
177 Statistika i vjerojatnost
5168
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
54653
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
26977
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9882
181 Mnogokuti i krug
5579
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7175
183 Zadatak s crtanjem pravca
2264
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 13139
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5565
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5859
187 Talesov poučak
Ivan 9463
188 Pravac i kružnica
Ivan 4604
189 Opseg kruga
Ivan 7061
190 Kružni luk
Ivan 5562
191 Površina kruga
Ivan 4728
192 Koordinatni sustav u ravnini
7747
193 Metoda suprotnih koeficijenata
18976
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15222
195 Potencije
2823
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12613
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10950
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13439
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8496
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4982
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4394
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 5700
203 Vektori
6676
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7264
205 Talesov poučak
4022
206 Kugla
15735
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9538
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6207
209 KOSA ASIMPTOTA
7598
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
13820
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
13893
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3821
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8264
214 POLINOMI
22326
215 Pravila deriviranja i primjeri
16496
216 Potencije - osnovne operacije
18223
217 Faktorizacija polinoma
18141
218 Integral i primitivna funkcija
13528
219 Limes niza
10517
220 Nizovi
8744
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4047
222 proporcionalnosti - zadatak
2959
223 Prebrojivi skupovi
2862
224 Kombinacije
2637
225 Geometrijska vjerovatnost
2436
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5309
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4050
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6574
229 Kružnica
2826
230 Adicijske formule
24861
231 Permutacije
4509
232 Geometrijski niz
4345
233 Princip matematičke indukcije
9125
234 Aritmetički niz
6568
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5139
236 Kolinearnost točaka
15120
237 Obrnuta proporcionalnost
11937
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8590
239 Sukladnost trokuta - poučci
7780
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6510
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3394
242 Moja matematika:-)
4876
243 Polinomi
4200
244 Funkcije
3066
245 Primjena trigonometrije trokuta
10651
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8994
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12651
248 matematička indukcija
8021
249 Neki poučci o kutovima
7972
250 Kutovi
7012
251 Rotacija i centralna simetrija
10911
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
13706
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
7187
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4468
255 Faktorijele
Vedrana 4364
256 Modul kompleksnog broja
6213
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10455
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
26555
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 12605
260 Kompleksni broj
Vedrana 3698
261 Rješenja maturalne zadaće
3760
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34206
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1874
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4384
3 Korijeni
9423
4 Formule - Algebarski izrazi
71526
5 Potencije
Vedrana 11629
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 16872
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 389105
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8497
9 Algebarski izrazi
12243
10 Formule pretvorbe
5121
11 Trigonometrijski identiteti
7700
12 SIN COS POUČCI
5222
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 51173
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4733
15 Kompleksni brojevi
2896
16 Postotni i kamatni račun
11785
17 Afina funkcija
6208
18 Kvadratna jednadžba
6450
19 Kvadratna funkcija
8875
20 Eksponencijalna funkcija
2850
21 Logaritamska funkcija
4056
22 Pravac
5095
23 Algebarski izrazi
2914
24 Potencije
2632
25 Trokut
3132
26 Pravilni mnogokuti
7265
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34544
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6111
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6925
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9216
4 Matrice
Tina 2136
5 Globalni ekstremi
Tina 8187
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4667
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5065
8 Diferencijalne jednadžbe
2882
9 Derivacije
4152
10 Beskonačni Redovi
2393
11 Analiza toka funkcije
5551
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2749
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2853
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2754
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2403
16 Funkcije limes neprekinutost
2890
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2537
18 Vektori u prostoru
3569
19 Teoremi srednje vrijednosti
2421
20 Određeni integrali
3023
21 Nepravi integrali
3088
22 Neodređeni integrali
3728
23 Laplaceova transformacija
5125
24 Aritmetički niz
32787
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 921
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1310
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 840
4 Postoci
Slađana 2833
5 Trigonometrijski zadaci
3367
6 Proporcije i obrnute proporcije
5143
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4864
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5126
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 133674
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 14082
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15178
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7922
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 59803
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18828
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 16916
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 55551
17 Vektori i matrice
6417
18 Uvod u statistiku
3072
19 Trigonometrija
7907
20 Sistem linearnih jednadžbi
4363
21 Razni zadaci, testovi
5736
22 Razlomci
10482
23 Potencije i korjeni
10161
24 Polinomi i racionalni izrazi
4467
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17603
26 Određeni integrali
4458
27 Nejednadžbe
7851
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15399
29 Kvadratne jednadžbe
4087
30 Kompleksni brojevi
3069
31 Jednadžbe višeg reda
3426
32 Geometrija
4159
33 Funkcije
3370
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13698
35 Digitalna algebra
2510
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10298
37 Analitička geometrija
8768
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8298
39 Vektori
23468
40 Godišnji ispit znanja I
5397
41 Godišnji ispit znanja II
4743
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4404
2 1=2 ???
Jasmin 2058
3 Komplexni broj
Jasmin 2939
4 Sinus i 6
Jasmin 1706
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6046
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2445
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2582
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2939
9 0=2 ??
Jasmin 2111
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2934

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Ostalo
Ostalo/Varaždin
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 1314 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika