Kemija
Kemija/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Elektrotehnika
Elektrotehnika/Zaprešić
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 386
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 400
3 Matrice - sažetak
Petra 4017
4 ELIPSA
drago 2307
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2051
6 Mnogokuti
Slađana 6305
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2737
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1932
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4219
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 5193
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 9339
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 10684
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 10801
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 9405
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 6494
16 Potencije
Slađana 12203
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 8207
18 PRIZME
Jelena 3310
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 12804
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2143
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2672
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2943
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 5585
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 5162
25 DIJELENJE NULOM
drago 5744
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3201
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2844
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 12194
29 VJEROJATNOST 2
drago 2085
30 Matematika - priprema i svladavanje
2504
31 VJEROJATNOST 1
drago 2383
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 41377
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 12669
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5176
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3330
36 Lokalni ekstremi
Tina 9117
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 12434
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 5344
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 6440
40 Elipsa
Tina 5745
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
5729
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4285
43 Računanje s jednadžbima pravaca
3584
44 Računanje derivacija
8261
45 Brzina
Lovro 2814
46 "Šalabahter" za pismene ispite
12523
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5055
48 Maksimum funkcije
4612
49 Računanje s kompleksnim brojevima
4683
50 Račun sudova
Andrej 5575
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 8924
52 Jednadžbe pravca
3371
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5061
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 9682
55 Trostruki integrali
Lovro 5896
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5435
57 Usmjerene derivacije
Lovro 4864
58 Kompleksni brojevi
Lovro 5626
59 Dvostruki integrali
Lovro 5059
60 Derivacija
Lovro 3392
61 Gama funkcija
Lovro 3576
62 LINEARNE JEDNADŽBE
5907
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6273
64 Funkcije
4899
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4799
66 FAKTORIJELA
Vedrana 8338
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 10435
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 20642
69 Proporcije
10483
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 11451
71 Kompleksni brojevi
2701
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9278
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 12965
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 18241
75 Interkvartil
6120
76 RASPON VARIJACIJE
3907
77 KVARTILI
4097
78 MJERE DISPERZIJE
2985
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3345
80 Faktorizacija formule
6164
81 Faktorizacija
5739
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9498
83 Faktorizacija metode i primjeri
4023
84 Ne možemo dijeliti s nulom
17918
85 MEDIJAN
6461
86 Geometrijski niz
4917
87 MOD
3553
88 Kružnica
5617
89 ARITMETIČKA SREDINA
9234
90 Logaritamska funkcija
Lovro 4874
91 Aritmetički niz
4799
92 HARMONIJSKA SREDINA
7126
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5788
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7011
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 8988
96 Grafovi funkcija
Ivan 4394
97 Vektori
Ivan 5359
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8497
99 Translacija
Ivan 9088
100 Osna simetrija
Ivan 5483
101 Centralna simetrija
Ivan 6925
102 Rotacija
Ivan 3890
103 Pitagorin poučak
Ivan 12059
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5001
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6552
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8543
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5088
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5291
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
112861
110 Kvadriranje umnoška i količnika
11840
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2730
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33017
113 Kvadratna jednadžba
4032
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4289
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2501
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3831
117 Spirala drugog korijena
14599
118 Prizma
Ivan 4522
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6664
120 Piramida
Ivan 4099
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5972
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6126
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4732
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 6670
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4643
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4923
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4622
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 9889
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5415
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3745
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4223
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4933
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5893
134 Simetrala kuta
Ivan 7746
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10289
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3433
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6086
138 Visina trokuta
Ivan 3586
139 Površina trokuta
Ivan 5239
140 Zbroj kutova trokuta
6657
141 Površina trokuta
111144
142 Visina trokuta
19870
143 Sukladnost trokuta
11849
144 Simetrala kuta
21636
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
6835
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7283
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 10820
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9060
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3598
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4177
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5383
152 Podsjetnik razlomci
5415
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4912
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11949
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9260
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14225
157 Problemski zadaci
51619
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6832
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9647
160 Rad sa zagradama
Ivan 19647
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9172
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 10626
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3852
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 9773
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4146
166 Cijeli brojevi
Ivan 8365
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2619
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3196
169 Pojam četverokuta
Ivan 3220
170 Vrste četverokuta
Ivan 4481
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4779
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 7824
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6360
174 Sličnost trokuta
4280
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14321
176 Postotci
10771
177 Statistika i vjerojatnost
3988
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
38071
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
23791
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8789
181 Mnogokuti i krug
4786
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6489
183 Zadatak s crtanjem pravca
1684
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 10720
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4597
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4855
187 Talesov poučak
Ivan 7866
188 Pravac i kružnica
Ivan 3841
189 Opseg kruga
Ivan 5559
190 Kružni luk
Ivan 4532
191 Površina kruga
Ivan 3781
192 Koordinatni sustav u ravnini
6985
193 Metoda suprotnih koeficijenata
15759
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
13988
195 Potencije
2277
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 10338
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 8672
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 11350
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7118
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4078
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3436
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4289
203 Vektori
5542
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
5970
205 Talesov poučak
3387
206 Kugla
11559
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8064
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
4839
209 KOSA ASIMPTOTA
6426
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
11315
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
11030
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3158
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
6568
214 POLINOMI
16954
215 Pravila deriviranja i primjeri
13376
216 Potencije - osnovne operacije
13460
217 Faktorizacija polinoma
14087
218 Integral i primitivna funkcija
10027
219 Limes niza
8789
220 Nizovi
6958
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3248
222 proporcionalnosti - zadatak
2338
223 Prebrojivi skupovi
2096
224 Kombinacije
1949
225 Geometrijska vjerovatnost
1802
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4409
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3239
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
4705
229 Kružnica
2162
230 Adicijske formule
21147
231 Permutacije
3352
232 Geometrijski niz
3361
233 Princip matematičke indukcije
7116
234 Aritmetički niz
5390
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
3847
236 Kolinearnost točaka
10470
237 Obrnuta proporcionalnost
8714
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 6944
239 Sukladnost trokuta - poučci
5713
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5202
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2731
242 Moja matematika:-)
4080
243 Polinomi
3490
244 Funkcije
2419
245 Primjena trigonometrije trokuta
8997
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
7392
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
10875
248 matematička indukcija
6856
249 Neki poučci o kutovima
6641
250 Kutovi
5489
251 Rotacija i centralna simetrija
9598
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
11155
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
5474
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3713
255 Faktorijele
Vedrana 3616
256 Modul kompleksnog broja
5308
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
8019
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
20256
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 9925
260 Kompleksni broj
Vedrana 2912
261 Rješenja maturalne zadaće
2896
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31623
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1092
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 2968
3 Korijeni
7035
4 Formule - Algebarski izrazi
45844
5 Potencije
Vedrana 8802
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 13022
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 199542
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7520
9 Algebarski izrazi
8922
10 Formule pretvorbe
4221
11 Trigonometrijski identiteti
6540
12 SIN COS POUČCI
4560
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 45365
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4094
15 Kompleksni brojevi
2320
16 Postotni i kamatni račun
9946
17 Afina funkcija
4947
18 Kvadratna jednadžba
4694
19 Kvadratna funkcija
7140
20 Eksponencijalna funkcija
2242
21 Logaritamska funkcija
3196
22 Pravac
4174
23 Algebarski izrazi
2309
24 Potencije
2027
25 Trokut
2512
26 Pravilni mnogokuti
6448
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 31828
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4307
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 5203
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 7177
4 Matrice
Tina 1567
5 Globalni ekstremi
Tina 5642
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3341
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3337
8 Diferencijalne jednadžbe
2286
9 Derivacije
3506
10 Beskonačni Redovi
1859
11 Analiza toka funkcije
4520
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2186
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2258
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2184
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1870
16 Funkcije limes neprekinutost
2361
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1914
18 Vektori u prostoru
3003
19 Teoremi srednje vrijednosti
1826
20 Određeni integrali
2439
21 Nepravi integrali
2405
22 Neodređeni integrali
3150
23 Laplaceova transformacija
4556
24 Aritmetički niz
24481
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 278
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 409
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 234
4 Limes funkcije
Marino 942
5 Postoci
Slađana 2108
6 Trigonometrijski zadaci
2584
7 Proporcije i obrnute proporcije
4049
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3483
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4314
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 100587
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 11117
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11727
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6051
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 41389
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 14918
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 13820
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 46488
18 Vektori i matrice
5716
19 Uvod u statistiku
2552
20 Trigonometrija
7122
21 Sistem linearnih jednadžbi
3674
22 Razni zadaci, testovi
5028
23 Razlomci
9141
24 Potencije i korjeni
9429
25 Polinomi i racionalni izrazi
3797
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
15976
27 Određeni integrali
3827
28 Nejednadžbe
6435
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
13999
30 Kvadratne jednadžbe
3456
31 Kompleksni brojevi
2530
32 Jednadžbe višeg reda
2847
33 Geometrija
3495
34 Funkcije
2776
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12283
36 Digitalna algebra
1978
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
8988
38 Analitička geometrija
7586
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
6836
40 Vektori
21235
41 Godišnji ispit znanja I
4664
42 Godišnji ispit znanja II
3995
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3461
2 1=2 ???
Jasmin 1566
3 Komplexni broj
Jasmin 2472
4 Sinus i 6
Jasmin 1158
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 4725
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1879
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1965
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2303
9 0=2 ??
Jasmin 1575
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2296

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 559 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika