Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 2399
2 ELIPSA
drago 1801
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1536
4 Mnogokuti
Slađana 3835
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1998
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1430
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3263
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 3036
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 6423
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 6999
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 7228
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 5784
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4639
14 Potencije
Slađana 8720
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 5044
16 PRIZME
Jelena 2644
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 9430
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1476
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2095
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2149
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3780
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3534
23 DIJELENJE NULOM
drago 3539
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2589
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2134
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 8443
27 VJEROJATNOST 2
drago 1639
28 Matematika - priprema i svladavanje
1988
29 VJEROJATNOST 1
drago 1898
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 29311
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 7969
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3686
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2749
34 Lokalni ekstremi
Tina 6293
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 8522
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 3542
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 4347
38 Elipsa
Tina 3838
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3647
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 3017
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2328
42 Računanje derivacija
4781
43 Brzina
Lovro 2003
44 "Šalabahter" za pismene ispite
10001
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4065
46 Maksimum funkcije
3086
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3342
48 Račun sudova
Andrej 3606
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 6413
50 Jednadžbe pravca
2850
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
4029
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 7441
53 Trostruki integrali
Lovro 4302
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4772
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3389
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4344
57 Dvostruki integrali
Lovro 4260
58 Derivacija
Lovro 2432
59 Gama funkcija
Lovro 2468
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5320
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
5018
62 Funkcije
3817
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3874
64 FAKTORIJELA
Vedrana 6058
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7800
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 15606
67 Proporcije
7703
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9954
69 Kompleksni brojevi
2344
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7872
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 10190
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 13721
73 Interkvartil
4479
74 RASPON VARIJACIJE
2650
75 KVARTILI
3217
76 MJERE DISPERZIJE
2555
77 Ponavljanje cijeli brojevi
3027
78 Faktorizacija formule
4852
79 Faktorizacija
5097
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
8103
81 Faktorizacija metode i primjeri
3461
82 Ne možemo dijeliti s nulom
13967
83 MEDIJAN
4754
84 Geometrijski niz
4100
85 MOD
2454
86 Kružnica
5087
87 ARITMETIČKA SREDINA
6832
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3854
89 Aritmetički niz
4090
90 HARMONIJSKA SREDINA
5502
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5155
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6271
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7746
94 Grafovi funkcija
Ivan 3786
95 Vektori
Ivan 4773
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7755
97 Translacija
Ivan 7203
98 Osna simetrija
Ivan 4922
99 Centralna simetrija
Ivan 6003
100 Rotacija
Ivan 3298
101 Pitagorin poučak
Ivan 9760
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4272
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5715
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7927
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4488
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4676
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
91533
108 Kvadriranje umnoška i količnika
9406
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2326
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30884
111 Kvadratna jednadžba
3608
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3661
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2164
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3170
115 Spirala drugog korijena
12253
116 Prizma
Ivan 3916
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6058
118 Piramida
Ivan 3597
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5398
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5454
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4232
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5568
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4136
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4011
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3844
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8716
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4777
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3244
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3516
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4398
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5394
132 Simetrala kuta
Ivan 6126
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9220
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2970
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5466
136 Visina trokuta
Ivan 3117
137 Površina trokuta
Ivan 4630
138 Zbroj kutova trokuta
5073
139 Površina trokuta
94281
140 Visina trokuta
15190
141 Sukladnost trokuta
8981
142 Simetrala kuta
18297
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
5077
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6628
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9616
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 8023
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3098
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3492
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4675
150 Podsjetnik razlomci
4674
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4260
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11177
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7681
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12821
155 Problemski zadaci
43363
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6081
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8855
158 Rad sa zagradama
Ivan 14751
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7450
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8422
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3363
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7990
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3577
164 Cijeli brojevi
Ivan 7423
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2241
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2765
167 Pojam četverokuta
Ivan 2763
168 Vrste četverokuta
Ivan 3682
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4342
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6464
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5849
172 Sličnost trokuta
3458
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12623
174 Postotci
9212
175 Statistika i vjerojatnost
2639
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
29276
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
20394
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7871
179 Mnogokuti i krug
4200
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5866
181 Zadatak s crtanjem pravca
1382
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 8014
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3933
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4218
185 Talesov poučak
Ivan 6469
186 Pravac i kružnica
Ivan 3447
187 Opseg kruga
Ivan 4678
188 Kružni luk
Ivan 4001
189 Površina kruga
Ivan 3372
190 Koordinatni sustav u ravnini
6383
191 Metoda suprotnih koeficijenata
13333
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12421
193 Potencije
1983
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 7166
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 6203
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 9480
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 6129
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3402
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2990
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3553
201 Vektori
4397
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
4208
203 Talesov poučak
3041
204 Kugla
8380
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5669
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3300
207 KOSA ASIMPTOTA
5008
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8969
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
8141
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2787
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4991
212 POLINOMI
13593
213 Pravila deriviranja i primjeri
10321
214 Potencije - osnovne operacije
10837
215 Faktorizacija polinoma
10984
216 Integral i primitivna funkcija
7473
217 Limes niza
6580
218 Nizovi
5072
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2719
220 proporcionalnosti - zadatak
1883
221 Prebrojivi skupovi
1650
222 Kombinacije
1570
223 Geometrijska vjerovatnost
1402
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3787
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2698
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3385
227 Kružnica
1794
228 Adicijske formule
18038
229 Permutacije
2240
230 Geometrijski niz
2223
231 Princip matematičke indukcije
5226
232 Aritmetički niz
4027
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2523
234 Kolinearnost točaka
7412
235 Obrnuta proporcionalnost
6382
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 5235
237 Sukladnost trokuta - poučci
3908
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3789
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2344
240 Moja matematika:-)
3533
241 Polinomi
3012
242 Funkcije
2041
243 Primjena trigonometrije trokuta
7149
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5870
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
8817
246 matematička indukcija
5463
247 Neki poučci o kutovima
5037
248 Kutovi
3801
249 Rotacija i centralna simetrija
8244
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
8061
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3959
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3079
253 Faktorijele
Vedrana 3147
254 Modul kompleksnog broja
4288
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
5854
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
15020
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 7677
258 Kompleksni broj
Vedrana 2487
259 Rješenja maturalne zadaće
2385
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30775
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 589
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1835
3 Korijeni
4993
4 Formule - Algebarski izrazi
32124
5 Potencije
Vedrana 6489
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 10102
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 114266
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6632
9 Algebarski izrazi
6447
10 Formule pretvorbe
3542
11 Trigonometrijski identiteti
5340
12 SIN COS POUČCI
3950
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 40878
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3606
15 Kompleksni brojevi
1972
16 Postotni i kamatni račun
7729
17 Afina funkcija
3388
18 Kvadratna jednadžba
3244
19 Kvadratna funkcija
5065
20 Eksponencijalna funkcija
1923
21 Logaritamska funkcija
2557
22 Pravac
3061
23 Algebarski izrazi
1929
24 Potencije
1685
25 Trokut
2157
26 Pravilni mnogokuti
5368
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 28725
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2804
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 3476
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 5155
4 Matrice
Tina 1191
5 Globalni ekstremi
Tina 3632
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1989
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1973
8 Diferencijalne jednadžbe
1903
9 Derivacije
3006
10 Beskonačni Redovi
1516
11 Analiza toka funkcije
3263
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1846
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1889
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1861
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1555
16 Funkcije limes neprekinutost
1967
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1600
18 Vektori u prostoru
2695
19 Teoremi srednje vrijednosti
1528
20 Određeni integrali
2098
21 Nepravi integrali
2050
22 Neodređeni integrali
2760
23 Laplaceova transformacija
4026
24 Aritmetički niz
18769
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 578
2 Postoci
Slađana 1470
3 Trigonometrijski zadaci
2079
4 Proporcije i obrnute proporcije
2777
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 2156
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3560
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 80167
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 8435
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9493
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
4412
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 32176
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12028
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 10679
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 38342
15 Vektori i matrice
4528
16 Uvod u statistiku
2278
17 Trigonometrija
6558
18 Sistem linearnih jednadžbi
3249
19 Razni zadaci, testovi
4669
20 Razlomci
7668
21 Potencije i korjeni
8966
22 Polinomi i racionalni izrazi
3415
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
13983
24 Određeni integrali
3259
25 Nejednadžbe
4953
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
12365
27 Kvadratne jednadžbe
3107
28 Kompleksni brojevi
2207
29 Jednadžbe višeg reda
2472
30 Geometrija
3122
31 Funkcije
2459
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10745
33 Digitalna algebra
1678
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7400
35 Analitička geometrija
6136
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
5243
37 Vektori
19078
38 Godišnji ispit znanja I
4147
39 Godišnji ispit znanja II
3575
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2621
2 1=2 ???
Jasmin 1303
3 Komplexni broj
Jasmin 2054
4 Sinus i 6
Jasmin 915
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3291
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1566
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1636
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1993
9 0=2 ??
Jasmin 1308
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1885

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 253 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika