Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 2297
2 ELIPSA
drago 1762
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1502
4 Mnogokuti
Slađana 3774
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1963
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1393
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3228
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2982
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 6358
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 6898
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 7130
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 5707
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4574
14 Potencije
Slađana 8633
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 4905
16 PRIZME
Jelena 2610
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 9319
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1456
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2059
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2116
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3717
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3488
23 DIJELENJE NULOM
drago 3461
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2546
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2094
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 8268
27 VJEROJATNOST 2
drago 1613
28 Matematika - priprema i svladavanje
1961
29 VJEROJATNOST 1
drago 1859
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 29038
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 7813
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3635
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2708
34 Lokalni ekstremi
Tina 6159
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 8370
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 3492
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 4268
38 Elipsa
Tina 3789
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3590
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2978
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2294
42 Računanje derivacija
4705
43 Brzina
Lovro 1964
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9930
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4025
46 Maksimum funkcije
2870
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3304
48 Račun sudova
Andrej 3551
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 6279
50 Jednadžbe pravca
2830
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3992
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 7376
53 Trostruki integrali
Lovro 4246
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4740
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3344
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4308
57 Dvostruki integrali
Lovro 4195
58 Derivacija
Lovro 2402
59 Gama funkcija
Lovro 2440
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5286
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4972
62 Funkcije
3774
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3838
64 FAKTORIJELA
Vedrana 5934
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7724
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 15433
67 Proporcije
7630
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9876
69 Kompleksni brojevi
2321
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7831
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 10121
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 13584
73 Interkvartil
4424
74 RASPON VARIJACIJE
2606
75 KVARTILI
3182
76 MJERE DISPERZIJE
2526
77 Ponavljanje cijeli brojevi
3010
78 Faktorizacija formule
4810
79 Faktorizacija
5056
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
8049
81 Faktorizacija metode i primjeri
3436
82 Ne možemo dijeliti s nulom
13827
83 MEDIJAN
4692
84 Geometrijski niz
4058
85 MOD
2419
86 Kružnica
5049
87 ARITMETIČKA SREDINA
6752
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3808
89 Aritmetički niz
4050
90 HARMONIJSKA SREDINA
5435
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5104
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6217
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7690
94 Grafovi funkcija
Ivan 3735
95 Vektori
Ivan 4734
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7699
97 Translacija
Ivan 7140
98 Osna simetrija
Ivan 4884
99 Centralna simetrija
Ivan 5936
100 Rotacija
Ivan 3248
101 Pitagorin poučak
Ivan 9689
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4230
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5667
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7876
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4453
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4636
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
91064
108 Kvadriranje umnoška i količnika
9335
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2306
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30806
111 Kvadratna jednadžba
3583
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3630
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2143
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3149
115 Spirala drugog korijena
12186
116 Prizma
Ivan 3870
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6008
118 Piramida
Ivan 3554
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5368
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5405
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4194
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5511
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4089
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3967
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3799
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8653
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4749
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3219
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3488
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4368
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5344
132 Simetrala kuta
Ivan 6072
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9167
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2946
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5435
136 Visina trokuta
Ivan 3081
137 Površina trokuta
Ivan 4594
138 Zbroj kutova trokuta
5019
139 Površina trokuta
93636
140 Visina trokuta
15026
141 Sukladnost trokuta
8891
142 Simetrala kuta
18176
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
5030
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6590
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9550
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7962
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3065
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3444
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4634
150 Podsjetnik razlomci
4644
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4215
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11131
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7621
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12752
155 Problemski zadaci
43165
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6030
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8797
158 Rad sa zagradama
Ivan 14616
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7387
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8357
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3334
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7928
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3538
164 Cijeli brojevi
Ivan 7373
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2215
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2745
167 Pojam četverokuta
Ivan 2729
168 Vrste četverokuta
Ivan 3631
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4315
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6397
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5814
172 Sličnost trokuta
3419
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12557
174 Postotci
9113
175 Statistika i vjerojatnost
2589
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
29105
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
20232
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7816
179 Mnogokuti i krug
4166
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5827
181 Zadatak s crtanjem pravca
1358
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 7934
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3899
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4177
185 Talesov poučak
Ivan 6406
186 Pravac i kružnica
Ivan 3418
187 Opseg kruga
Ivan 4629
188 Kružni luk
Ivan 3959
189 Površina kruga
Ivan 3335
190 Koordinatni sustav u ravnini
6337
191 Metoda suprotnih koeficijenata
13237
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12350
193 Potencije
1961
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 7091
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 6128
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 9391
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 6061
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3362
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2963
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3512
201 Vektori
4352
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
4157
203 Talesov poučak
3014
204 Kugla
8212
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5605
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3241
207 KOSA ASIMPTOTA
4939
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8891
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
8045
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2748
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4929
212 POLINOMI
13452
213 Pravila deriviranja i primjeri
10182
214 Potencije - osnovne operacije
10723
215 Faktorizacija polinoma
10850
216 Integral i primitivna funkcija
7354
217 Limes niza
6519
218 Nizovi
5013
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2697
220 proporcionalnosti - zadatak
1853
221 Prebrojivi skupovi
1625
222 Kombinacije
1543
223 Geometrijska vjerovatnost
1370
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3749
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2659
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3327
227 Kružnica
1776
228 Adicijske formule
17895
229 Permutacije
2204
230 Geometrijski niz
2193
231 Princip matematičke indukcije
5170
232 Aritmetički niz
3975
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2482
234 Kolinearnost točaka
7281
235 Obrnuta proporcionalnost
6246
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 5176
237 Sukladnost trokuta - poučci
3844
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3743
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2317
240 Moja matematika:-)
3488
241 Polinomi
2975
242 Funkcije
2013
243 Primjena trigonometrije trokuta
7052
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5757
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
8732
246 matematička indukcija
5422
247 Neki poučci o kutovima
4959
248 Kutovi
3704
249 Rotacija i centralna simetrija
8199
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
7944
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3900
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3041
253 Faktorijele
Vedrana 3113
254 Modul kompleksnog broja
4241
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
5782
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
14845
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 7555
258 Kompleksni broj
Vedrana 2461
259 Rješenja maturalne zadaće
2356
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30737
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 548
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1798
3 Korijeni
4917
4 Formule - Algebarski izrazi
31732
5 Potencije
Vedrana 6396
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 9943
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 112490
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6574
9 Algebarski izrazi
6366
10 Formule pretvorbe
3500
11 Trigonometrijski identiteti
5291
12 SIN COS POUČCI
3909
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 40642
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3582
15 Kompleksni brojevi
1957
16 Postotni i kamatni račun
7656
17 Afina funkcija
3319
18 Kvadratna jednadžba
3191
19 Kvadratna funkcija
5007
20 Eksponencijalna funkcija
1900
21 Logaritamska funkcija
2529
22 Pravac
3019
23 Algebarski izrazi
1904
24 Potencije
1665
25 Trokut
2135
26 Pravilni mnogokuti
5318
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 28560
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2745
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 3363
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 5058
4 Matrice
Tina 1174
5 Globalni ekstremi
Tina 3562
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1945
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1915
8 Diferencijalne jednadžbe
1883
9 Derivacije
2982
10 Beskonačni Redovi
1493
11 Analiza toka funkcije
3217
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1815
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1861
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1825
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1522
16 Funkcije limes neprekinutost
1936
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1574
18 Vektori u prostoru
2676
19 Teoremi srednje vrijednosti
1508
20 Određeni integrali
2074
21 Nepravi integrali
2029
22 Neodređeni integrali
2730
23 Laplaceova transformacija
3991
24 Aritmetički niz
18543
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 557
2 Postoci
Slađana 1444
3 Trigonometrijski zadaci
2048
4 Proporcije i obrnute proporcije
2725
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 2110
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3511
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 79786
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 8337
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9429
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
4354
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 31880
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11923
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 10574
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 38150
15 Vektori i matrice
4487
16 Uvod u statistiku
2251
17 Trigonometrija
6514
18 Sistem linearnih jednadžbi
3215
19 Razni zadaci, testovi
4638
20 Razlomci
7612
21 Potencije i korjeni
8928
22 Polinomi i racionalni izrazi
3379
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
13855
24 Određeni integrali
3230
25 Nejednadžbe
4902
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
12301
27 Kvadratne jednadžbe
3076
28 Kompleksni brojevi
2179
29 Jednadžbe višeg reda
2433
30 Geometrija
3094
31 Funkcije
2433
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10686
33 Digitalna algebra
1657
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7342
35 Analitička geometrija
6089
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
5190
37 Vektori
18981
38 Godišnji ispit znanja I
4123
39 Godišnji ispit znanja II
3549
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2586
2 1=2 ???
Jasmin 1280
3 Komplexni broj
Jasmin 2035
4 Sinus i 6
Jasmin 901
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3243
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1545
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1621
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1969
9 0=2 ??
Jasmin 1286
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1852

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 159 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika