Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 352
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 376
3 Matrice - sažetak
Petra 3869
4 ELIPSA
drago 2275
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2017
6 Mnogokuti
Slađana 6022
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2681
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1901
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4092
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 4931
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 9047
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 10389
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 10348
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 9045
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 6246
16 Potencije
Slađana 11882
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 7790
18 PRIZME
Jelena 3250
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 12393
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2078
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2640
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2883
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 5299
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 4943
25 DIJELENJE NULOM
drago 5466
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3168
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2789
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 11739
29 VJEROJATNOST 2
drago 2057
30 Matematika - priprema i svladavanje
2466
31 VJEROJATNOST 1
drago 2351
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 39631
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 12168
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
4968
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3306
36 Lokalni ekstremi
Tina 8739
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 12022
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 5048
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 6114
40 Elipsa
Tina 5426
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
5365
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4087
43 Računanje s jednadžbima pravaca
3407
44 Računanje derivacija
7798
45 Brzina
Lovro 2701
46 "Šalabahter" za pismene ispite
12118
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4897
48 Maksimum funkcije
4500
49 Računanje s kompleksnim brojevima
4493
50 Račun sudova
Andrej 5239
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 8680
52 Jednadžbe pravca
3343
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
4934
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 9303
55 Trostruki integrali
Lovro 5688
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5388
57 Usmjerene derivacije
Lovro 4669
58 Kompleksni brojevi
Lovro 5439
59 Dvostruki integrali
Lovro 4984
60 Derivacija
Lovro 3240
61 Gama funkcija
Lovro 3413
62 LINEARNE JEDNADŽBE
5856
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6142
64 Funkcije
4735
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4672
66 FAKTORIJELA
Vedrana 8091
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 10145
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 20183
69 Proporcije
10240
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 11230
71 Kompleksni brojevi
2674
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9068
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 12504
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 17546
75 Interkvartil
5901
76 RASPON VARIJACIJE
3700
77 KVARTILI
4019
78 MJERE DISPERZIJE
2957
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3322
80 Faktorizacija formule
5986
81 Faktorizacija
5669
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9313
83 Faktorizacija metode i primjeri
3969
84 Ne možemo dijeliti s nulom
17491
85 MEDIJAN
6230
86 Geometrijski niz
4764
87 MOD
3379
88 Kružnica
5588
89 ARITMETIČKA SREDINA
8929
90 Logaritamska funkcija
Lovro 4663
91 Aritmetički niz
4737
92 HARMONIJSKA SREDINA
6911
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5754
94 Iracionalni brojevi
Ivan 6966
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 8819
96 Grafovi funkcija
Ivan 4345
97 Vektori
Ivan 5314
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8451
99 Translacija
Ivan 8777
100 Osna simetrija
Ivan 5434
101 Centralna simetrija
Ivan 6884
102 Rotacija
Ivan 3847
103 Pitagorin poučak
Ivan 11803
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4868
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6522
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8504
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5036
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5265
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
111190
110 Kvadriranje umnoška i količnika
11477
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2704
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
32774
113 Kvadratna jednadžba
4002
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4259
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2476
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3807
117 Spirala drugog korijena
14468
118 Prizma
Ivan 4481
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6611
120 Piramida
Ivan 4044
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5929
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6080
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4682
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 6525
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4613
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4836
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4493
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 9737
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5389
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3694
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4138
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4882
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5853
134 Simetrala kuta
Ivan 7518
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10151
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3385
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6041
138 Visina trokuta
Ivan 3542
139 Površina trokuta
Ivan 5196
140 Zbroj kutova trokuta
6446
141 Površina trokuta
109304
142 Visina trokuta
19141
143 Sukladnost trokuta
11444
144 Simetrala kuta
21168
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
6604
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7252
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 10696
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 8973
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3562
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4139
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5331
152 Podsjetnik razlomci
5371
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4859
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11893
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9037
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
13965
157 Problemski zadaci
50537
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6789
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9587
160 Rad sa zagradama
Ivan 19123
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 8935
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 10357
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3817
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 9530
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4090
166 Cijeli brojevi
Ivan 8296
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2601
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3172
169 Pojam četverokuta
Ivan 3170
170 Vrste četverokuta
Ivan 4361
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4749
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 7652
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6321
174 Sličnost trokuta
4159
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14116
176 Postotci
10589
177 Statistika i vjerojatnost
3781
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
37111
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
23477
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8714
181 Mnogokuti i krug
4751
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6455
183 Zadatak s crtanjem pravca
1668
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 10348
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4524
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4798
187 Talesov poučak
Ivan 7643
188 Pravac i kružnica
Ivan 3810
189 Opseg kruga
Ivan 5438
190 Kružni luk
Ivan 4495
191 Površina kruga
Ivan 3755
192 Koordinatni sustav u ravnini
6959
193 Metoda suprotnih koeficijenata
15423
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
13807
195 Potencije
2254
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 9763
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 8280
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 11089
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7063
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3995
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3395
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4203
203 Vektori
5365
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
5681
205 Talesov poučak
3355
206 Kugla
11091
207 1. Skup kompleksnih brojeva
7688
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
4620
209 KOSA ASIMPTOTA
6213
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
11051
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
10725
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3134
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
6329
214 POLINOMI
16616
215 Pravila deriviranja i primjeri
13050
216 Potencije - osnovne operacije
13194
217 Faktorizacija polinoma
13795
218 Integral i primitivna funkcija
9757
219 Limes niza
8485
220 Nizovi
6726
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3213
222 proporcionalnosti - zadatak
2312
223 Prebrojivi skupovi
2065
224 Kombinacije
1925
225 Geometrijska vjerovatnost
1774
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4383
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3210
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
4471
229 Kružnica
2130
230 Adicijske formule
20812
231 Permutacije
3153
232 Geometrijski niz
3174
233 Princip matematičke indukcije
6867
234 Aritmetički niz
5189
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
3652
236 Kolinearnost točaka
10117
237 Obrnuta proporcionalnost
8411
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 6720
239 Sukladnost trokuta - poučci
5408
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
4993
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2707
242 Moja matematika:-)
4048
243 Polinomi
3465
244 Funkcije
2393
245 Primjena trigonometrije trokuta
8757
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
7180
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
10610
248 matematička indukcija
6667
249 Neki poučci o kutovima
6429
250 Kutovi
5258
251 Rotacija i centralna simetrija
9389
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
10736
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
5261
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3607
255 Faktorijele
Vedrana 3599
256 Modul kompleksnog broja
5197
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
7776
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
19577
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 9672
260 Kompleksni broj
Vedrana 2885
261 Rješenja maturalne zadaće
2857
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31557
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1050
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 2922
3 Korijeni
6737
4 Formule - Algebarski izrazi
44794
5 Potencije
Vedrana 8527
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 12749
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 190432
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7467
9 Algebarski izrazi
8536
10 Formule pretvorbe
4151
11 Trigonometrijski identiteti
6415
12 SIN COS POUČCI
4540
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 44947
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4066
15 Kompleksni brojevi
2294
16 Postotni i kamatni račun
9643
17 Afina funkcija
4732
18 Kvadratna jednadžba
4473
19 Kvadratna funkcija
6774
20 Eksponencijalna funkcija
2216
21 Logaritamska funkcija
3098
22 Pravac
4107
23 Algebarski izrazi
2282
24 Potencije
2004
25 Trokut
2491
26 Pravilni mnogokuti
6319
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 31392
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4098
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 4938
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 6934
4 Matrice
Tina 1543
5 Globalni ekstremi
Tina 5390
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3142
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3110
8 Diferencijalne jednadžbe
2250
9 Derivacije
3473
10 Beskonačni Redovi
1829
11 Analiza toka funkcije
4330
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2160
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2230
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2157
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1855
16 Funkcije limes neprekinutost
2342
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1890
18 Vektori u prostoru
2973
19 Teoremi srednje vrijednosti
1803
20 Određeni integrali
2412
21 Nepravi integrali
2380
22 Neodređeni integrali
3124
23 Laplaceova transformacija
4521
24 Aritmetički niz
23658
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 259
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 378
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 218
4 Limes funkcije
Marino 917
5 Postoci
Slađana 2060
6 Trigonometrijski zadaci
2555
7 Proporcije i obrnute proporcije
3847
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3307
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4249
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 98795
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 10831
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11495
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
5807
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 40793
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 14629
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 13361
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 45426
18 Vektori i matrice
5555
19 Uvod u statistiku
2536
20 Trigonometrija
7089
21 Sistem linearnih jednadžbi
3643
22 Razni zadaci, testovi
5004
23 Razlomci
8942
24 Potencije i korjeni
9404
25 Polinomi i racionalni izrazi
3773
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
15718
27 Određeni integrali
3804
28 Nejednadžbe
6211
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
13784
30 Kvadratne jednadžbe
3428
31 Kompleksni brojevi
2511
32 Jednadžbe višeg reda
2826
33 Geometrija
3467
34 Funkcije
2754
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12054
36 Digitalna algebra
1950
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
8771
38 Analitička geometrija
7379
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
6613
40 Vektori
20966
41 Godišnji ispit znanja I
4626
42 Godišnji ispit znanja II
3974
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3336
2 1=2 ???
Jasmin 1544
3 Komplexni broj
Jasmin 2451
4 Sinus i 6
Jasmin 1136
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 4522
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1857
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1935
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2273
9 0=2 ??
Jasmin 1556
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2270

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb, Zaprešić, Samobor
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 320 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika