Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1031
2 ELIPSA
drago 1162
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 932
4 Mnogokuti
Slađana 2297
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1266
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 855
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2430
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1607
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4208
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4079
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4082
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3038
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 2986
14 Potencije
Slađana 5315
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2517
16 PRIZME
Jelena 2022
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6805
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 997
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1569
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1395
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2650
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2471
23 DIJELENJE NULOM
drago 2421
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1962
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1490
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5369
27 VJEROJATNOST 2
drago 1193
28 Matematika - priprema i svladavanje
1453
29 VJEROJATNOST 1
drago 1283
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 16047
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4560
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2762
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2123
34 Lokalni ekstremi
Tina 3801
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 5545
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2164
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2774
38 Elipsa
Tina 2569
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2799
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2233
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1726
42 Računanje derivacija
3206
43 Brzina
Lovro 1535
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8516
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3258
46 Maksimum funkcije
1948
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2642
48 Račun sudova
Andrej 2761
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4467
50 Jednadžbe pravca
2349
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3256
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6145
53 Trostruki integrali
Lovro 3327
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4018
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2597
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3545
57 Dvostruki integrali
Lovro 3613
58 Derivacija
Lovro 1856
59 Gama funkcija
Lovro 1887
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4550
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4167
62 Funkcije
3149
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3185
64 FAKTORIJELA
Vedrana 3997
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5721
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 11208
67 Proporcije
6215
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8382
69 Kompleksni brojevi
1932
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 6995
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8709
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10498
73 Interkvartil
3344
74 RASPON VARIJACIJE
1969
75 KVARTILI
2602
76 MJERE DISPERZIJE
2157
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2569
78 Faktorizacija formule
4072
79 Faktorizacija
4341
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7042
81 Faktorizacija metode i primjeri
2951
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11343
83 MEDIJAN
3653
84 Geometrijski niz
3384
85 MOD
1842
86 Kružnica
4441
87 ARITMETIČKA SREDINA
5331
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3094
89 Aritmetički niz
3369
90 HARMONIJSKA SREDINA
4280
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4399
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5529
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6635
94 Grafovi funkcija
Ivan 3084
95 Vektori
Ivan 4086
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6878
97 Translacija
Ivan 6086
98 Osna simetrija
Ivan 4246
99 Centralna simetrija
Ivan 5092
100 Rotacija
Ivan 2679
101 Pitagorin poučak
Ivan 8562
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3524
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5019
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7180
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3930
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
3966
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
66049
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8057
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1908
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29181
111 Kvadratna jednadžba
3207
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3055
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1757
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2668
115 Spirala drugog korijena
9872
116 Prizma
Ivan 3306
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5345
118 Piramida
Ivan 2995
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4808
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4679
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3680
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4534
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3421
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3289
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3094
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7672
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4156
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2713
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2894
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3776
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4727
132 Simetrala kuta
Ivan 5221
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8190
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2446
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4733
136 Visina trokuta
Ivan 2563
137 Površina trokuta
Ivan 4002
138 Zbroj kutova trokuta
4108
139 Površina trokuta
75941
140 Visina trokuta
11013
141 Sukladnost trokuta
6685
142 Simetrala kuta
15098
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4059
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6001
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8532
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 6938
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2608
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2810
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4015
150 Podsjetnik razlomci
3972
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3659
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10380
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6673
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11638
155 Problemski zadaci
34401
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5194
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7912
158 Rad sa zagradama
Ivan 11505
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6387
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7146
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2791
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 6932
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 2969
164 Cijeli brojevi
Ivan 6511
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1811
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2341
167 Pojam četverokuta
Ivan 2327
168 Vrste četverokuta
Ivan 3006
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3864
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5391
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5291
172 Sličnost trokuta
2804
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11340
174 Postotci
8025
175 Statistika i vjerojatnost
2050
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
22414
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
16533
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6889
179 Mnogokuti i krug
3610
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5258
181 Zadatak s crtanjem pravca
1091
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6564
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3293
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3623
185 Talesov poučak
Ivan 5566
186 Pravac i kružnica
Ivan 2979
187 Opseg kruga
Ivan 4053
188 Kružni luk
Ivan 3428
189 Površina kruga
Ivan 2892
190 Koordinatni sustav u ravnini
5553
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11390
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
10952
193 Potencije
1643
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5842
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5156
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8204
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5200
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2782
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2531
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2944
201 Vektori
3718
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3314
203 Talesov poučak
2520
204 Kugla
5963
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4526
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2412
207 KOSA ASIMPTOTA
3805
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7353
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6238
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2226
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
3994
212 POLINOMI
10006
213 Pravila deriviranja i primjeri
7755
214 Potencije - osnovne operacije
8546
215 Faktorizacija polinoma
8398
216 Integral i primitivna funkcija
5105
217 Limes niza
5435
218 Nizovi
3910
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2218
220 proporcionalnosti - zadatak
1416
221 Prebrojivi skupovi
1247
222 Kombinacije
1147
223 Geometrijska vjerovatnost
1075
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3144
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2075
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2506
227 Kružnica
1389
228 Adicijske formule
15457
229 Permutacije
1731
230 Geometrijski niz
1695
231 Princip matematičke indukcije
3970
232 Aritmetički niz
3216
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1864
234 Kolinearnost točaka
4876
235 Obrnuta proporcionalnost
4801
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4066
237 Sukladnost trokuta - poučci
2738
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3077
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1938
240 Moja matematika:-)
3014
241 Polinomi
2433
242 Funkcije
1646
243 Primjena trigonometrije trokuta
5754
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4827
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7239
246 matematička indukcija
4519
247 Neki poučci o kutovima
4050
248 Kutovi
2927
249 Rotacija i centralna simetrija
7449
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6373
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3175
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2480
253 Faktorijele
Vedrana 2609
254 Modul kompleksnog broja
3375
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4326
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
11418
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5265
258 Kompleksni broj
Vedrana 2082
259 Rješenja maturalne zadaće
1903
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30093
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 156
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1145
3 Korijeni
3489
4 Formule - Algebarski izrazi
17599
5 Potencije
Vedrana 4611
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 6485
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 52879
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5823
9 Algebarski izrazi
5085
10 Formule pretvorbe
2899
11 Trigonometrijski identiteti
4595
12 SIN COS POUČCI
3378
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 35452
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3064
15 Kompleksni brojevi
1618
16 Postotni i kamatni račun
6309
17 Afina funkcija
2511
18 Kvadratna jednadžba
2309
19 Kvadratna funkcija
4156
20 Eksponencijalna funkcija
1552
21 Logaritamska funkcija
1962
22 Pravac
2456
23 Algebarski izrazi
1509
24 Potencije
1310
25 Trokut
1737
26 Pravilni mnogokuti
4575
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26167
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1832
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2076
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3432
4 Matrice
Tina 875
5 Globalni ekstremi
Tina 2189
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1254
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1176
8 Diferencijalne jednadžbe
1548
9 Derivacije
2537
10 Beskonačni Redovi
1216
11 Analiza toka funkcije
2650
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1495
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1563
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1489
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1176
16 Funkcije limes neprekinutost
1540
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1223
18 Vektori u prostoru
2390
19 Teoremi srednje vrijednosti
1252
20 Određeni integrali
1727
21 Nepravi integrali
1641
22 Neodređeni integrali
2305
23 Laplaceova transformacija
3517
24 Aritmetički niz
14217
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 155
2 Postoci
Slađana 1021
3 Trigonometrijski zadaci
1475
4 Proporcije i obrnute proporcije
2062
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1341
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2761
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 58010
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 5888
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7773
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3408
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 22383
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9731
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8574
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 32520
15 Vektori i matrice
3830
16 Uvod u statistiku
1908
17 Trigonometrija
5902
18 Sistem linearnih jednadžbi
2719
19 Razni zadaci, testovi
4104
20 Razlomci
6693
21 Potencije i korjeni
8335
22 Polinomi i racionalni izrazi
2826
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11841
24 Određeni integrali
2677
25 Nejednadžbe
4242
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11317
27 Kvadratne jednadžbe
2649
28 Kompleksni brojevi
1828
29 Jednadžbe višeg reda
1951
30 Geometrija
2679
31 Funkcije
2034
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9571
33 Digitalna algebra
1323
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6406
35 Analitička geometrija
5361
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4128
37 Vektori
16860
38 Godišnji ispit znanja I
3532
39 Godišnji ispit znanja II
3049
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2036
2 1=2 ???
Jasmin 1015
3 Komplexni broj
Jasmin 1614
4 Sinus i 6
Jasmin 668
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2439
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1165
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1279
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1682
9 0=2 ??
Jasmin 978
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1450

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 405 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika