Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 832
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 835
3 Matrice - sažetak
Petra 5439
4 ELIPSA
drago 2744
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2529
6 Mnogokuti
Slađana 8465
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3647
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2376
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5006
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7305
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12383
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 14109
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 15540
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 13890
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8207
16 Potencije
Slađana 17731
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 11146
18 PRIZME
Jelena 3818
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 16071
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2561
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3037
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3623
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6995
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6546
25 DIJELENJE NULOM
drago 7380
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3750
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3354
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14429
29 VJEROJATNOST 2
drago 2519
30 Matematika - priprema i svladavanje
2929
31 VJEROJATNOST 1
drago 2770
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 58052
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 17790
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6038
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3825
36 Lokalni ekstremi
Tina 12708
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 17187
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6761
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7969
40 Elipsa
Tina 7628
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6782
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4856
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4383
44 Računanje derivacija
10474
45 Brzina
Lovro 3616
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13812
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5625
48 Maksimum funkcije
5200
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5371
50 Račun sudova
Andrej 6715
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10056
52 Jednadžbe pravca
3871
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5669
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11000
55 Trostruki integrali
Lovro 6838
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5883
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5840
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6273
59 Dvostruki integrali
Lovro 5578
60 Derivacija
Lovro 4066
61 Gama funkcija
Lovro 4356
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6521
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6794
64 Funkcije
5802
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5419
66 FAKTORIJELA
Vedrana 10065
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12817
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 28293
69 Proporcije
12227
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12646
71 Kompleksni brojevi
3089
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9995
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14381
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 22593
75 Interkvartil
7348
76 RASPON VARIJACIJE
4674
77 KVARTILI
4659
78 MJERE DISPERZIJE
3290
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3670
80 Faktorizacija formule
6925
81 Faktorizacija
6137
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10200
83 Faktorizacija metode i primjeri
4414
84 Ne možemo dijeliti s nulom
21900
85 MEDIJAN
7254
86 Geometrijski niz
5397
87 MOD
4249
88 Kružnica
6062
89 ARITMETIČKA SREDINA
10738
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5761
91 Aritmetički niz
5215
92 HARMONIJSKA SREDINA
8348
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6404
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7599
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9978
96 Grafovi funkcija
Ivan 5093
97 Vektori
Ivan 5993
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9070
99 Translacija
Ivan 10395
100 Osna simetrija
Ivan 6014
101 Centralna simetrija
Ivan 7590
102 Rotacija
Ivan 4412
103 Pitagorin poučak
Ivan 13495
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5530
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7135
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9149
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5641
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5660
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
137843
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13036
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3215
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34091
113 Kvadratna jednadžba
4536
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4661
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2860
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4207
117 Spirala drugog korijena
16223
118 Prizma
Ivan 5114
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7181
120 Piramida
Ivan 4571
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6434
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6698
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5225
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7679
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5055
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5563
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5141
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10598
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5970
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4380
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4776
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5373
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6327
134 Simetrala kuta
Ivan 8890
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11069
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3900
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6570
138 Visina trokuta
Ivan 4018
139 Površina trokuta
Ivan 5728
140 Zbroj kutova trokuta
7766
141 Površina trokuta
133957
142 Visina trokuta
25444
143 Sukladnost trokuta
14474
144 Simetrala kuta
23807
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7877
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7943
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11664
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9784
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4090
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4659
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6004
152 Podsjetnik razlomci
5773
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5412
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12603
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10283
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15250
157 Problemski zadaci
57757
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7364
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10412
160 Rad sa zagradama
Ivan 24465
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10247
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12332
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4409
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11073
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4689
166 Cijeli brojevi
Ivan 9039
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2914
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3550
169 Pojam četverokuta
Ivan 3684
170 Vrste četverokuta
Ivan 5066
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5177
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8644
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6806
174 Sličnost trokuta
4789
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14963
176 Postotci
11776
177 Statistika i vjerojatnost
4819
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
48474
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25661
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9390
181 Mnogokuti i krug
5196
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6862
183 Zadatak s crtanjem pravca
1992
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12327
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5169
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5377
187 Talesov poučak
Ivan 8904
188 Pravac i kružnica
Ivan 4278
189 Opseg kruga
Ivan 6506
190 Kružni luk
Ivan 5113
191 Površina kruga
Ivan 4356
192 Koordinatni sustav u ravnini
7405
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17778
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14816
195 Potencije
2553
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11916
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10165
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12637
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7958
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4581
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3963
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4988
203 Vektori
6317
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6867
205 Talesov poučak
3716
206 Kugla
14289
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9099
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5768
209 KOSA ASIMPTOTA
7245
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12944
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12943
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3505
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7667
214 POLINOMI
20432
215 Pravila deriviranja i primjeri
15473
216 Potencije - osnovne operacije
16269
217 Faktorizacija polinoma
16825
218 Integral i primitivna funkcija
12435
219 Limes niza
9935
220 Nizovi
8203
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3691
222 proporcionalnosti - zadatak
2662
223 Prebrojivi skupovi
2531
224 Kombinacije
2289
225 Geometrijska vjerovatnost
2126
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4865
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3670
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5717
229 Kružnica
2549
230 Adicijske formule
23528
231 Permutacije
4084
232 Geometrijski niz
4029
233 Princip matematičke indukcije
8418
234 Aritmetički niz
6248
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4688
236 Kolinearnost točaka
13681
237 Obrnuta proporcionalnost
10915
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7978
239 Sukladnost trokuta - poučci
7068
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6047
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3045
242 Moja matematika:-)
4511
243 Polinomi
3878
244 Funkcije
2746
245 Primjena trigonometrije trokuta
10178
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8452
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12000
248 matematička indukcija
7652
249 Neki poučci o kutovima
7493
250 Kutovi
6592
251 Rotacija i centralna simetrija
10441
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12916
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6481
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4161
255 Faktorijele
Vedrana 4025
256 Modul kompleksnog broja
5843
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9697
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
24448
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11665
260 Kompleksni broj
Vedrana 3342
261 Rješenja maturalne zadaće
3373
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33653
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1579
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3957
3 Korijeni
8492
4 Formule - Algebarski izrazi
61016
5 Potencije
Vedrana 10692
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15395
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 311205
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8095
9 Algebarski izrazi
10833
10 Formule pretvorbe
4733
11 Trigonometrijski identiteti
7280
12 SIN COS POUČCI
4929
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 49344
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4493
15 Kompleksni brojevi
2632
16 Postotni i kamatni račun
11185
17 Afina funkcija
5805
18 Kvadratna jednadžba
5897
19 Kvadratna funkcija
8228
20 Eksponencijalna funkcija
2582
21 Logaritamska funkcija
3741
22 Pravac
4757
23 Algebarski izrazi
2655
24 Potencije
2381
25 Trokut
2845
26 Pravilni mnogokuti
6938
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33840
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5326
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6489
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8616
4 Matrice
Tina 1872
5 Globalni ekstremi
Tina 7212
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4292
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4465
8 Diferencijalne jednadžbe
2597
9 Derivacije
3864
10 Beskonačni Redovi
2159
11 Analiza toka funkcije
5251
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2493
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2559
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2474
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2157
16 Funkcije limes neprekinutost
2652
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2238
18 Vektori u prostoru
3313
19 Teoremi srednje vrijednosti
2167
20 Određeni integrali
2749
21 Nepravi integrali
2774
22 Neodređeni integrali
3459
23 Laplaceova transformacija
4868
24 Aritmetički niz
29833
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 608
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 909
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 537
4 Postoci
Slađana 2556
5 Trigonometrijski zadaci
3022
6 Proporcije i obrnute proporcije
4826
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4398
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4763
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 123393
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 13036
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13742
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7309
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 50167
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17040
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15925
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 53259
17 Vektori i matrice
6117
18 Uvod u statistiku
2823
19 Trigonometrija
7597
20 Sistem linearnih jednadžbi
4044
21 Razni zadaci, testovi
5435
22 Razlomci
10044
23 Potencije i korjeni
9862
24 Polinomi i racionalni izrazi
4146
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17135
26 Određeni integrali
4180
27 Nejednadžbe
7441
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14966
29 Kvadratne jednadžbe
3824
30 Kompleksni brojevi
2804
31 Jednadžbe višeg reda
3174
32 Geometrija
3864
33 Funkcije
3103
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13256
35 Digitalna algebra
2295
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9952
37 Analitička geometrija
8437
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7854
39 Vektori
22813
40 Godišnji ispit znanja I
5040
41 Godišnji ispit znanja II
4396
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4029
2 1=2 ???
Jasmin 1852
3 Komplexni broj
Jasmin 2728
4 Sinus i 6
Jasmin 1458
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5689
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2197
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2339
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2656
9 0=2 ??
Jasmin 1851
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2666

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 564 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika