Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 442
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 440
3 Matrice - sažetak
Petra 4297
4 ELIPSA
drago 2387
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2143
6 Mnogokuti
Slađana 6618
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2856
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2001
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4351
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 5538
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 9753
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 11145
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 11652
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 10129
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 6796
16 Potencije
Slađana 12673
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 8832
18 PRIZME
Jelena 3421
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 13239
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2241
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2739
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3062
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 5913
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 5423
25 DIJELENJE NULOM
drago 6097
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3318
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2947
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 12746
29 VJEROJATNOST 2
drago 2157
30 Matematika - priprema i svladavanje
2562
31 VJEROJATNOST 1
drago 2447
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 43573
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 13431
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5384
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3408
36 Lokalni ekstremi
Tina 9851
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 13360
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 5749
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 6847
40 Elipsa
Tina 6185
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6049
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4471
43 Računanje s jednadžbima pravaca
3787
44 Računanje derivacija
8811
45 Brzina
Lovro 2940
46 "Šalabahter" za pismene ispite
12875
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5182
48 Maksimum funkcije
4733
49 Računanje s kompleksnim brojevima
4872
50 Račun sudova
Andrej 5910
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9277
52 Jednadžbe pravca
3438
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5218
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10023
55 Trostruki integrali
Lovro 6130
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5521
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5138
58 Kompleksni brojevi
Lovro 5806
59 Dvostruki integrali
Lovro 5168
60 Derivacija
Lovro 3542
61 Gama funkcija
Lovro 3753
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6035
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6410
64 Funkcije
5103
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4959
66 FAKTORIJELA
Vedrana 8750
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 10779
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 21393
69 Proporcije
10805
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 11761
71 Kompleksni brojevi
2756
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9478
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 13381
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 19138
75 Interkvartil
6499
76 RASPON VARIJACIJE
4104
77 KVARTILI
4228
78 MJERE DISPERZIJE
3033
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3397
80 Faktorizacija formule
6345
81 Faktorizacija
5845
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9708
83 Faktorizacija metode i primjeri
4100
84 Ne možemo dijeliti s nulom
18542
85 MEDIJAN
6701
86 Geometrijski niz
5032
87 MOD
3748
88 Kružnica
5687
89 ARITMETIČKA SREDINA
9605
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5112
91 Aritmetički niz
4900
92 HARMONIJSKA SREDINA
7382
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5904
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7135
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9201
96 Grafovi funkcija
Ivan 4517
97 Vektori
Ivan 5481
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8582
99 Translacija
Ivan 9428
100 Osna simetrija
Ivan 5577
101 Centralna simetrija
Ivan 7038
102 Rotacija
Ivan 3987
103 Pitagorin poučak
Ivan 12361
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5137
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6652
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8634
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5200
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5393
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
115834
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12166
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2798
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33307
113 Kvadratna jednadžba
4123
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4348
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2570
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3894
117 Spirala drugog korijena
14881
118 Prizma
Ivan 4616
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6772
120 Piramida
Ivan 4188
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6065
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6233
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4807
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 6908
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4709
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5093
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4734
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10042
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5507
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3850
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4333
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5018
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5988
134 Simetrala kuta
Ivan 8026
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10456
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3511
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6160
138 Visina trokuta
Ivan 3673
139 Površina trokuta
Ivan 5331
140 Zbroj kutova trokuta
6941
141 Površina trokuta
113538
142 Visina trokuta
20999
143 Sukladnost trokuta
12449
144 Simetrala kuta
22147
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7102
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7380
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11014
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9218
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3679
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4265
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5495
152 Podsjetnik razlomci
5494
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5005
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12082
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9521
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14505
157 Problemski zadaci
52626
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6938
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9787
160 Rad sa zagradama
Ivan 20410
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9424
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 10954
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3962
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10098
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4251
166 Cijeli brojevi
Ivan 8486
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2658
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3248
169 Pojam četverokuta
Ivan 3298
170 Vrste četverokuta
Ivan 4630
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4867
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8038
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6450
174 Sličnost trokuta
4420
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14523
176 Postotci
10990
177 Statistika i vjerojatnost
4252
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
39187
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
24211
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8902
181 Mnogokuti i krug
4863
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6554
183 Zadatak s crtanjem pravca
1737
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11138
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4732
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4948
187 Talesov poučak
Ivan 8081
188 Pravac i kružnica
Ivan 3922
189 Opseg kruga
Ivan 5782
190 Kružni luk
Ivan 4624
191 Površina kruga
Ivan 3893
192 Koordinatni sustav u ravnini
7042
193 Metoda suprotnih koeficijenata
16176
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14210
195 Potencije
2315
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 10843
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9052
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 11671
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7269
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4184
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3543
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4418
203 Vektori
5713
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6228
205 Talesov poučak
3442
206 Kugla
12178
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8405
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5085
209 KOSA ASIMPTOTA
6692
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
11679
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
11422
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3222
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
6821
214 POLINOMI
17564
215 Pravila deriviranja i primjeri
13817
216 Potencije - osnovne operacije
13824
217 Faktorizacija polinoma
14607
218 Integral i primitivna funkcija
10630
219 Limes niza
9096
220 Nizovi
7239
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3324
222 proporcionalnosti - zadatak
2399
223 Prebrojivi skupovi
2166
224 Kombinacije
2008
225 Geometrijska vjerovatnost
1873
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4475
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3316
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
4987
229 Kružnica
2206
230 Adicijske formule
21633
231 Permutacije
3563
232 Geometrijski niz
3550
233 Princip matematičke indukcije
7462
234 Aritmetički niz
5621
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4096
236 Kolinearnost točaka
10981
237 Obrnuta proporcionalnost
9191
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7194
239 Sukladnost trokuta - poučci
6080
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5443
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2774
242 Moja matematika:-)
4148
243 Polinomi
3549
244 Funkcije
2467
245 Primjena trigonometrije trokuta
9334
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
7660
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11188
248 matematička indukcija
7057
249 Neki poučci o kutovima
6879
250 Kutovi
5813
251 Rotacija i centralna simetrija
9830
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
11619
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
5701
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3853
255 Faktorijele
Vedrana 3676
256 Modul kompleksnog broja
5438
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
8385
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
21036
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 10349
260 Kompleksni broj
Vedrana 2973
261 Rješenja maturalne zadaće
2957
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31748
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1186
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3082
3 Korijeni
7420
4 Formule - Algebarski izrazi
47636
5 Potencije
Vedrana 9155
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 13364
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 210204
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7637
9 Algebarski izrazi
9336
10 Formule pretvorbe
4319
11 Trigonometrijski identiteti
6706
12 SIN COS POUČCI
4632
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 46086
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4186
15 Kompleksni brojevi
2365
16 Postotni i kamatni račun
10286
17 Afina funkcija
5201
18 Kvadratna jednadžba
4952
19 Kvadratna funkcija
7475
20 Eksponencijalna funkcija
2297
21 Logaritamska funkcija
3290
22 Pravac
4323
23 Algebarski izrazi
2369
24 Potencije
2093
25 Trokut
2579
26 Pravilni mnogokuti
6592
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 32364
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4591
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 5600
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 7573
4 Matrice
Tina 1625
5 Globalni ekstremi
Tina 6053
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3604
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3625
8 Diferencijalne jednadžbe
2342
9 Derivacije
3582
10 Beskonačni Redovi
1907
11 Analiza toka funkcije
4717
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2229
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2302
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2215
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1922
16 Funkcije limes neprekinutost
2412
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1978
18 Vektori u prostoru
3041
19 Teoremi srednje vrijednosti
1891
20 Određeni integrali
2485
21 Nepravi integrali
2455
22 Neodređeni integrali
3201
23 Laplaceova transformacija
4616
24 Aritmetički niz
25763
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 312
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 488
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 277
4 Limes funkcije
Marino 985
5 Postoci
Slađana 2174
6 Trigonometrijski zadaci
2658
7 Proporcije i obrnute proporcije
4262
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3701
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4414
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 102942
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 11474
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12022
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6408
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 42297
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15312
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 14224
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 47447
18 Vektori i matrice
5825
19 Uvod u statistiku
2591
20 Trigonometrija
7204
21 Sistem linearnih jednadžbi
3719
22 Razni zadaci, testovi
5093
23 Razlomci
9404
24 Potencije i korjeni
9493
25 Polinomi i racionalni izrazi
3835
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16288
27 Određeni integrali
3884
28 Nejednadžbe
6722
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14284
30 Kvadratne jednadžbe
3521
31 Kompleksni brojevi
2560
32 Jednadžbe višeg reda
2888
33 Geometrija
3538
34 Funkcije
2826
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12574
36 Digitalna algebra
2020
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9225
38 Analitička geometrija
7820
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7133
40 Vektori
21615
41 Godišnji ispit znanja I
4729
42 Godišnji ispit znanja II
4067
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3590
2 1=2 ???
Jasmin 1600
3 Komplexni broj
Jasmin 2504
4 Sinus i 6
Jasmin 1213
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 4987
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1927
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2024
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2361
9 0=2 ??
Jasmin 1617
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2367

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 430 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika