Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 864
2 ELIPSA
drago 1110
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 868
4 Mnogokuti
Slađana 2222
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1208
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 812
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2369
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1515
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4075
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 3930
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 3916
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 2923
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 2890
14 Potencije
Slađana 5137
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2396
16 PRIZME
Jelena 1973
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6692
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 940
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1496
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1326
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2563
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2395
23 DIJELENJE NULOM
drago 2317
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1892
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1434
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5170
27 VJEROJATNOST 2
drago 1144
28 Matematika - priprema i svladavanje
1394
29 VJEROJATNOST 1
drago 1223
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 15553
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4379
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2673
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2057
34 Lokalni ekstremi
Tina 3611
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 5404
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2061
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2654
38 Elipsa
Tina 2466
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2703
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2155
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1660
42 Računanje derivacija
3072
43 Brzina
Lovro 1474
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8371
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3157
46 Maksimum funkcije
1874
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2558
48 Račun sudova
Andrej 2660
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4350
50 Jednadžbe pravca
2295
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3182
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 5990
53 Trostruki integrali
Lovro 3214
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 3925
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2498
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3459
57 Dvostruki integrali
Lovro 3533
58 Derivacija
Lovro 1786
59 Gama funkcija
Lovro 1813
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4486
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4060
62 Funkcije
3059
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3106
64 FAKTORIJELA
Vedrana 3885
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5606
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 11023
67 Proporcije
6083
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8234
69 Kompleksni brojevi
1890
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 6893
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8558
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10334
73 Interkvartil
3218
74 RASPON VARIJACIJE
1886
75 KVARTILI
2533
76 MJERE DISPERZIJE
2106
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2514
78 Faktorizacija formule
3995
79 Faktorizacija
4250
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
6912
81 Faktorizacija metode i primjeri
2896
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11208
83 MEDIJAN
3514
84 Geometrijski niz
3306
85 MOD
1774
86 Kružnica
4379
87 ARITMETIČKA SREDINA
5210
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3009
89 Aritmetički niz
3266
90 HARMONIJSKA SREDINA
4164
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4314
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5455
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6524
94 Grafovi funkcija
Ivan 3007
95 Vektori
Ivan 4012
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6794
97 Translacija
Ivan 5962
98 Osna simetrija
Ivan 4166
99 Centralna simetrija
Ivan 4988
100 Rotacija
Ivan 2611
101 Pitagorin poučak
Ivan 8410
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3443
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 4941
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7078
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3865
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
3870
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
65039
108 Kvadriranje umnoška i količnika
7912
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1857
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29027
111 Kvadratna jednadžba
3170
112 Algebarski izrazi, osmi razred
2996
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1708
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2605
115 Spirala drugog korijena
9731
116 Prizma
Ivan 3236
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5266
118 Piramida
Ivan 2934
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4734
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4592
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3598
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4419
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3334
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3219
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3029
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7533
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4075
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2659
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2818
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3709
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4653
132 Simetrala kuta
Ivan 5127
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8055
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2379
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4635
136 Visina trokuta
Ivan 2494
137 Površina trokuta
Ivan 3918
138 Zbroj kutova trokuta
4015
139 Površina trokuta
74974
140 Visina trokuta
10802
141 Sukladnost trokuta
6532
142 Simetrala kuta
14927
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
3941
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 5903
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8405
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 6817
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2549
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2740
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 3925
150 Podsjetnik razlomci
3885
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3567
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10295
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6548
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11480
155 Problemski zadaci
34059
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5085
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7779
158 Rad sa zagradama
Ivan 11266
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6278
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7026
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2724
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 6805
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 2899
164 Cijeli brojevi
Ivan 6416
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1768
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2276
167 Pojam četverokuta
Ivan 2266
168 Vrste četverokuta
Ivan 2930
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3804
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5285
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5229
172 Sličnost trokuta
2732
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11207
174 Postotci
7904
175 Statistika i vjerojatnost
1975
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
22075
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
16225
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6799
179 Mnogokuti i krug
3545
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5166
181 Zadatak s crtanjem pravca
1061
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6413
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3218
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3561
185 Talesov poučak
Ivan 5479
186 Pravac i kružnica
Ivan 2924
187 Opseg kruga
Ivan 3982
188 Kružni luk
Ivan 3374
189 Površina kruga
Ivan 2853
190 Koordinatni sustav u ravnini
5449
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11225
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
10765
193 Potencije
1598
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5719
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5049
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8052
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5098
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2727
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2485
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2875
201 Vektori
3628
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3215
203 Talesov poučak
2452
204 Kugla
5780
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4405
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2322
207 KOSA ASIMPTOTA
3679
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7216
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6081
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2162
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
3903
212 POLINOMI
9781
213 Pravila deriviranja i primjeri
7573
214 Potencije - osnovne operacije
8334
215 Faktorizacija polinoma
8198
216 Integral i primitivna funkcija
4960
217 Limes niza
5313
218 Nizovi
3809
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2168
220 proporcionalnosti - zadatak
1372
221 Prebrojivi skupovi
1191
222 Kombinacije
1111
223 Geometrijska vjerovatnost
1043
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3075
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2005
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2403
227 Kružnica
1345
228 Adicijske formule
15311
229 Permutacije
1681
230 Geometrijski niz
1619
231 Princip matematičke indukcije
3859
232 Aritmetički niz
3135
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1804
234 Kolinearnost točaka
4755
235 Obrnuta proporcionalnost
4678
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 3962
237 Sukladnost trokuta - poučci
2658
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
2988
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1888
240 Moja matematika:-)
2957
241 Polinomi
2374
242 Funkcije
1602
243 Primjena trigonometrije trokuta
5618
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4716
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7067
246 matematička indukcija
4436
247 Neki poučci o kutovima
3953
248 Kutovi
2843
249 Rotacija i centralna simetrija
7367
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6194
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3106
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2408
253 Faktorijele
Vedrana 2549
254 Modul kompleksnog broja
3279
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4196
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
11199
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5113
258 Kompleksni broj
Vedrana 2033
259 Rješenja maturalne zadaće
1850
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30004
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 109
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1088
3 Korijeni
3362
4 Formule - Algebarski izrazi
17042
5 Potencije
Vedrana 4483
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 6263
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 51274
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5723
9 Algebarski izrazi
4975
10 Formule pretvorbe
2828
11 Trigonometrijski identiteti
4523
12 SIN COS POUČCI
3318
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 34930
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 2993
15 Kompleksni brojevi
1572
16 Postotni i kamatni račun
6164
17 Afina funkcija
2413
18 Kvadratna jednadžba
2232
19 Kvadratna funkcija
4052
20 Eksponencijalna funkcija
1513
21 Logaritamska funkcija
1892
22 Pravac
2385
23 Algebarski izrazi
1463
24 Potencije
1270
25 Trokut
1681
26 Pravilni mnogokuti
4476
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 25931
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1736
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 1962
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3287
4 Matrice
Tina 836
5 Globalni ekstremi
Tina 2089
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1174
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1126
8 Diferencijalne jednadžbe
1513
9 Derivacije
2484
10 Beskonačni Redovi
1179
11 Analiza toka funkcije
2574
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1463
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1527
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1451
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1135
16 Funkcije limes neprekinutost
1488
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1180
18 Vektori u prostoru
2359
19 Teoremi srednje vrijednosti
1221
20 Određeni integrali
1686
21 Nepravi integrali
1578
22 Neodređeni integrali
2253
23 Laplaceova transformacija
3472
24 Aritmetički niz
13892
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 97
2 Postoci
Slađana 975
3 Trigonometrijski zadaci
1392
4 Proporcije i obrnute proporcije
1988
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1258
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2677
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 57330
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 5748
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7639
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3313
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 21023
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9534
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8397
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 32235
15 Vektori i matrice
3751
16 Uvod u statistiku
1869
17 Trigonometrija
5809
18 Sistem linearnih jednadžbi
2662
19 Razni zadaci, testovi
4038
20 Razlomci
6588
21 Potencije i korjeni
8259
22 Polinomi i racionalni izrazi
2762
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11656
24 Određeni integrali
2612
25 Nejednadžbe
4163
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11167
27 Kvadratne jednadžbe
2595
28 Kompleksni brojevi
1790
29 Jednadžbe višeg reda
1891
30 Geometrija
2632
31 Funkcije
1992
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9401
33 Digitalna algebra
1277
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6293
35 Analitička geometrija
5250
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4012
37 Vektori
16686
38 Godišnji ispit znanja I
3464
39 Godišnji ispit znanja II
2982
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 1968
2 1=2 ???
Jasmin 981
3 Komplexni broj
Jasmin 1556
4 Sinus i 6
Jasmin 633
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2365
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1098
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1243
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1638
9 0=2 ??
Jasmin 930
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1412

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 318 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika