Fizika
Fizika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Rijeka
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 727
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 733
3 Matrice - sažetak
Petra 5278
4 ELIPSA
drago 2634
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2413
6 Mnogokuti
Slađana 8102
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3487
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2266
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4873
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7006
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 11908
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 13598
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 14668
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 13246
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7960
16 Potencije
Slađana 16694
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10739
18 PRIZME
Jelena 3713
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 15482
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2467
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2946
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3476
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6746
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6382
25 DIJELENJE NULOM
drago 7153
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3645
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3247
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14142
29 VJEROJATNOST 2
drago 2421
30 Matematika - priprema i svladavanje
2828
31 VJEROJATNOST 1
drago 2662
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 54233
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 16764
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5931
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3719
36 Lokalni ekstremi
Tina 12250
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 16420
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6506
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7707
40 Elipsa
Tina 7154
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6663
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4764
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4251
44 Računanje derivacija
10105
45 Brzina
Lovro 3479
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13646
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5513
48 Maksimum funkcije
5080
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5266
50 Račun sudova
Andrej 6557
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9929
52 Jednadžbe pravca
3756
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5534
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10771
55 Trostruki integrali
Lovro 6710
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5764
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5720
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6185
59 Dvostruki integrali
Lovro 5470
60 Derivacija
Lovro 3950
61 Gama funkcija
Lovro 4240
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6365
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6671
64 Funkcije
5673
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5295
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9825
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12382
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 26342
69 Proporcije
11964
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12494
71 Kompleksni brojevi
3006
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9901
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14132
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 21812
75 Interkvartil
7175
76 RASPON VARIJACIJE
4573
77 KVARTILI
4544
78 MJERE DISPERZIJE
3213
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3582
80 Faktorizacija formule
6825
81 Faktorizacija
6062
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10086
83 Faktorizacija metode i primjeri
4329
84 Ne možemo dijeliti s nulom
21089
85 MEDIJAN
7150
86 Geometrijski niz
5299
87 MOD
4148
88 Kružnica
5923
89 ARITMETIČKA SREDINA
10561
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5618
91 Aritmetički niz
5147
92 HARMONIJSKA SREDINA
8089
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6280
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7463
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9799
96 Grafovi funkcija
Ivan 4933
97 Vektori
Ivan 5869
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8929
99 Translacija
Ivan 10195
100 Osna simetrija
Ivan 5916
101 Centralna simetrija
Ivan 7439
102 Rotacija
Ivan 4267
103 Pitagorin poučak
Ivan 13313
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5429
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7008
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9010
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5534
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5563
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
133121
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12895
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2993
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33929
113 Kvadratna jednadžba
4431
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4557
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2776
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4111
117 Spirala drugog korijena
16034
118 Prizma
Ivan 4999
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7064
120 Piramida
Ivan 4470
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6330
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6563
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5104
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7479
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4937
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5439
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5009
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10446
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5848
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4259
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4676
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5263
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6217
134 Simetrala kuta
Ivan 8751
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10888
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3793
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6441
138 Visina trokuta
Ivan 3912
139 Površina trokuta
Ivan 5611
140 Zbroj kutova trokuta
7631
141 Površina trokuta
128942
142 Visina trokuta
24107
143 Sukladnost trokuta
14054
144 Simetrala kuta
23419
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7759
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7821
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11476
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9623
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3971
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4535
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5892
152 Podsjetnik razlomci
5713
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5283
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12458
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10109
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15091
157 Problemski zadaci
56010
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7255
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10254
160 Rad sa zagradama
Ivan 23734
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10073
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12141
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4273
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10896
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4564
166 Cijeli brojevi
Ivan 8886
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2827
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3467
169 Pojam četverokuta
Ivan 3558
170 Vrste četverokuta
Ivan 4938
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5074
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8483
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6691
174 Sličnost trokuta
4702
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14851
176 Postotci
11643
177 Statistika i vjerojatnost
4719
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
45790
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25449
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9250
181 Mnogokuti i krug
5089
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6764
183 Zadatak s crtanjem pravca
1916
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11873
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5052
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5248
187 Talesov poučak
Ivan 8697
188 Pravac i kružnica
Ivan 4169
189 Opseg kruga
Ivan 6368
190 Kružni luk
Ivan 5002
191 Površina kruga
Ivan 4234
192 Koordinatni sustav u ravnini
7311
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17234
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14692
195 Potencije
2487
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11673
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9981
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12433
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7805
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4468
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3862
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4855
203 Vektori
6215
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6758
205 Talesov poučak
3655
206 Kugla
13866
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8996
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5651
209 KOSA ASIMPTOTA
7154
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12757
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12560
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3405
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7459
214 POLINOMI
19916
215 Pravila deriviranja i primjeri
15060
216 Potencije - osnovne operacije
15758
217 Faktorizacija polinoma
16420
218 Integral i primitivna funkcija
12067
219 Limes niza
9791
220 Nizovi
8022
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3586
222 proporcionalnosti - zadatak
2570
223 Prebrojivi skupovi
2433
224 Kombinacije
2190
225 Geometrijska vjerovatnost
2049
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4735
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3560
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5569
229 Kružnica
2446
230 Adicijske formule
23227
231 Permutacije
3972
232 Geometrijski niz
3933
233 Princip matematičke indukcije
8273
234 Aritmetički niz
6130
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4559
236 Kolinearnost točaka
13073
237 Obrnuta proporcionalnost
10607
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7832
239 Sukladnost trokuta - poučci
6889
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5925
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2953
242 Moja matematika:-)
4408
243 Polinomi
3786
244 Funkcije
2659
245 Primjena trigonometrije trokuta
10020
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8304
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11819
248 matematička indukcija
7563
249 Neki poučci o kutovima
7371
250 Kutovi
6486
251 Rotacija i centralna simetrija
10316
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12696
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6317
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4080
255 Faktorijele
Vedrana 3922
256 Modul kompleksnog broja
5729
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9360
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
23863
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11448
260 Kompleksni broj
Vedrana 3235
261 Rješenja maturalne zadaće
3258
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33462
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1487
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3825
3 Korijeni
8265
4 Formule - Algebarski izrazi
58370
5 Potencije
Vedrana 10421
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 14967
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 289147
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7978
9 Algebarski izrazi
10579
10 Formule pretvorbe
4623
11 Trigonometrijski identiteti
7167
12 SIN COS POUČCI
4847
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 48558
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4409
15 Kompleksni brojevi
2554
16 Postotni i kamatni račun
11029
17 Afina funkcija
5695
18 Kvadratna jednadžba
5734
19 Kvadratna funkcija
8091
20 Eksponencijalna funkcija
2497
21 Logaritamska funkcija
3626
22 Pravac
4630
23 Algebarski izrazi
2582
24 Potencije
2306
25 Trokut
2764
26 Pravilni mnogokuti
6854
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33589
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5198
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6373
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8453
4 Matrice
Tina 1807
5 Globalni ekstremi
Tina 6988
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4176
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4260
8 Diferencijalne jednadžbe
2525
9 Derivacije
3793
10 Beskonačni Redovi
2089
11 Analiza toka funkcije
5163
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2415
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2482
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2402
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2087
16 Funkcije limes neprekinutost
2586
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2157
18 Vektori u prostoru
3235
19 Teoremi srednje vrijednosti
2091
20 Određeni integrali
2661
21 Nepravi integrali
2686
22 Neodređeni integrali
3380
23 Laplaceova transformacija
4790
24 Aritmetički niz
29214
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 514
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 824
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 467
4 Limes funkcije
Marino 1259
5 Postoci
Slađana 2474
6 Trigonometrijski zadaci
2926
7 Proporcije i obrnute proporcije
4719
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4251
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4681
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 118885
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12788
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13542
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7141
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 49771
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16812
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15142
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 52602
18 Vektori i matrice
6037
19 Uvod u statistiku
2757
20 Trigonometrija
7497
21 Sistem linearnih jednadžbi
3963
22 Razni zadaci, testovi
5335
23 Razlomci
9922
24 Potencije i korjeni
9769
25 Polinomi i racionalni izrazi
4053
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16982
27 Određeni integrali
4099
28 Nejednadžbe
7330
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14835
30 Kvadratne jednadžbe
3753
31 Kompleksni brojevi
2727
32 Jednadžbe višeg reda
3090
33 Geometrija
3770
34 Funkcije
3027
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13137
36 Digitalna algebra
2214
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9836
38 Analitička geometrija
8323
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7745
40 Vektori
22516
41 Godišnji ispit znanja I
4955
42 Godišnji ispit znanja II
4319
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3935
2 1=2 ???
Jasmin 1787
3 Komplexni broj
Jasmin 2659
4 Sinus i 6
Jasmin 1388
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5559
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2120
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2260
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2585
9 0=2 ??
Jasmin 1784
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2589

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 881 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika