Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 665
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 693
3 Matrice - sažetak
Petra 5114
4 ELIPSA
drago 2594
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2380
6 Mnogokuti
Slađana 7573
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3387
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2205
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4764
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 6817
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 11501
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 13177
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 13938
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 12558
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7811
16 Potencije
Slađana 15926
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10401
18 PRIZME
Jelena 3675
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 14907
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2433
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2909
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3420
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6620
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6226
25 DIJELENJE NULOM
drago 7009
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3596
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3201
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 13936
29 VJEROJATNOST 2
drago 2385
30 Matematika - priprema i svladavanje
2788
31 VJEROJATNOST 1
drago 2627
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 50983
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 16144
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5856
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3663
36 Lokalni ekstremi
Tina 11493
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 15657
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6381
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7548
40 Elipsa
Tina 6976
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6592
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4723
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4211
44 Računanje derivacija
9826
45 Brzina
Lovro 3421
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13560
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5462
48 Maksimum funkcije
5034
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5226
50 Račun sudova
Andrej 6487
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9869
52 Jednadžbe pravca
3704
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5482
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10667
55 Trostruki integrali
Lovro 6652
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5722
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5661
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6154
59 Dvostruki integrali
Lovro 5429
60 Derivacija
Lovro 3906
61 Gama funkcija
Lovro 4177
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6318
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6634
64 Funkcije
5578
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5242
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9697
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12156
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 25495
69 Proporcije
11843
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12410
71 Kompleksni brojevi
2974
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9858
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14046
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 20769
75 Interkvartil
7077
76 RASPON VARIJACIJE
4525
77 KVARTILI
4489
78 MJERE DISPERZIJE
3176
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3549
80 Faktorizacija formule
6770
81 Faktorizacija
6026
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10028
83 Faktorizacija metode i primjeri
4288
84 Ne možemo dijeliti s nulom
20620
85 MEDIJAN
7104
86 Geometrijski niz
5268
87 MOD
4112
88 Kružnica
5893
89 ARITMETIČKA SREDINA
10433
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5560
91 Aritmetički niz
5119
92 HARMONIJSKA SREDINA
7956
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6203
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7411
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9656
96 Grafovi funkcija
Ivan 4859
97 Vektori
Ivan 5794
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8849
99 Translacija
Ivan 10061
100 Osna simetrija
Ivan 5874
101 Centralna simetrija
Ivan 7367
102 Rotacija
Ivan 4220
103 Pitagorin poučak
Ivan 13193
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5378
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6944
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8947
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5481
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5529
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
130062
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12827
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2964
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33851
113 Kvadratna jednadžba
4390
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4517
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2737
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4076
117 Spirala drugog korijena
15747
118 Prizma
Ivan 4937
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7016
120 Piramida
Ivan 4419
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6284
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6496
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5049
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7390
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4896
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5389
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4955
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10379
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5791
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4193
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4624
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5226
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6181
134 Simetrala kuta
Ivan 8691
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10816
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3745
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6402
138 Visina trokuta
Ivan 3871
139 Površina trokuta
Ivan 5567
140 Zbroj kutova trokuta
7552
141 Površina trokuta
124546
142 Visina trokuta
23268
143 Sukladnost trokuta
13671
144 Simetrala kuta
23147
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7698
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7752
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11392
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9560
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3921
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4488
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5828
152 Podsjetnik razlomci
5679
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5245
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12409
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10036
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15038
157 Problemski zadaci
55377
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7200
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10165
160 Rad sa zagradama
Ivan 23027
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9949
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 11913
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4207
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10771
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4509
166 Cijeli brojevi
Ivan 8828
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2792
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3416
169 Pojam četverokuta
Ivan 3521
170 Vrste četverokuta
Ivan 4889
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5045
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8419
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6645
174 Sličnost trokuta
4654
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14795
176 Postotci
11591
177 Statistika i vjerojatnost
4675
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
44697
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25342
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9199
181 Mnogokuti i krug
5051
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6724
183 Zadatak s crtanjem pravca
1890
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11805
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4995
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5201
187 Talesov poučak
Ivan 8592
188 Pravac i kružnica
Ivan 4133
189 Opseg kruga
Ivan 6303
190 Kružni luk
Ivan 4938
191 Površina kruga
Ivan 4189
192 Koordinatni sustav u ravnini
7264
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17089
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14641
195 Potencije
2459
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11537
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9891
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12332
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7713
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4419
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3807
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4785
203 Vektori
6161
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6691
205 Talesov poučak
3622
206 Kugla
13631
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8938
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5559
209 KOSA ASIMPTOTA
7104
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12656
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12415
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3370
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7361
214 POLINOMI
19439
215 Pravila deriviranja i primjeri
14778
216 Potencije - osnovne operacije
15390
217 Faktorizacija polinoma
16052
218 Integral i primitivna funkcija
11634
219 Limes niza
9681
220 Nizovi
7926
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3549
222 proporcionalnosti - zadatak
2543
223 Prebrojivi skupovi
2404
224 Kombinacije
2154
225 Geometrijska vjerovatnost
2023
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4685
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3524
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5522
229 Kružnica
2411
230 Adicijske formule
23026
231 Permutacije
3935
232 Geometrijski niz
3882
233 Princip matematičke indukcije
8183
234 Aritmetički niz
6066
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4499
236 Kolinearnost točaka
12654
237 Obrnuta proporcionalnost
10457
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7773
239 Sukladnost trokuta - poučci
6761
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5855
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2927
242 Moja matematika:-)
4371
243 Polinomi
3743
244 Funkcije
2626
245 Primjena trigonometrije trokuta
9902
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8180
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11749
248 matematička indukcija
7518
249 Neki poučci o kutovima
7317
250 Kutovi
6438
251 Rotacija i centralna simetrija
10258
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12554
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6214
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4043
255 Faktorijele
Vedrana 3877
256 Modul kompleksnog broja
5683
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9143
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
23378
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11241
260 Kompleksni broj
Vedrana 3196
261 Rješenja maturalne zadaće
3215
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33383
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1461
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3734
3 Korijeni
8150
4 Formule - Algebarski izrazi
56476
5 Potencije
Vedrana 10271
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 14749
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 275668
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7912
9 Algebarski izrazi
10419
10 Formule pretvorbe
4592
11 Trigonometrijski identiteti
7100
12 SIN COS POUČCI
4813
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 48087
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4374
15 Kompleksni brojevi
2526
16 Postotni i kamatni račun
10947
17 Afina funkcija
5651
18 Kvadratna jednadžba
5643
19 Kvadratna funkcija
8002
20 Eksponencijalna funkcija
2458
21 Logaritamska funkcija
3584
22 Pravac
4582
23 Algebarski izrazi
2553
24 Potencije
2274
25 Trokut
2719
26 Pravilni mnogokuti
6804
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33405
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5115
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6310
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8327
4 Matrice
Tina 1778
5 Globalni ekstremi
Tina 6753
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4118
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4150
8 Diferencijalne jednadžbe
2500
9 Derivacije
3761
10 Beskonačni Redovi
2059
11 Analiza toka funkcije
5120
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2385
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2450
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2375
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2063
16 Funkcije limes neprekinutost
2558
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2131
18 Vektori u prostoru
3209
19 Teoremi srednje vrijednosti
2060
20 Određeni integrali
2635
21 Nepravi integrali
2651
22 Neodređeni integrali
3349
23 Laplaceova transformacija
4758
24 Aritmetički niz
28744
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 484
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 792
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 437
4 Limes funkcije
Marino 1213
5 Postoci
Slađana 2439
6 Trigonometrijski zadaci
2876
7 Proporcije i obrnute proporcije
4677
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4189
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4641
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 111695
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12671
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13402
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7066
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 49559
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16695
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15020
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 51768
18 Vektori i matrice
6004
19 Uvod u statistiku
2729
20 Trigonometrija
7455
21 Sistem linearnih jednadžbi
3925
22 Razni zadaci, testovi
5306
23 Razlomci
9870
24 Potencije i korjeni
9730
25 Polinomi i racionalni izrazi
4016
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16908
27 Određeni integrali
4065
28 Nejednadžbe
7280
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14780
30 Kvadratne jednadžbe
3717
31 Kompleksni brojevi
2695
32 Jednadžbe višeg reda
3060
33 Geometrija
3746
34 Funkcije
2973
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13091
36 Digitalna algebra
2186
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9779
38 Analitička geometrija
8275
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7662
40 Vektori
22383
41 Godišnji ispit znanja I
4923
42 Godišnji ispit znanja II
4281
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3899
2 1=2 ???
Jasmin 1755
3 Komplexni broj
Jasmin 2637
4 Sinus i 6
Jasmin 1364
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5492
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2094
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2223
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2554
9 0=2 ??
Jasmin 1762
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2561

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb Samobor
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 110 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika