Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1009
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 989
3 Matrice - sažetak
Petra 5733
4 ELIPSA
drago 2908
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2690
6 Mnogokuti
Slađana 8828
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3850
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2531
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5241
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7766
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12965
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 14866
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 17467
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 14991
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8614
16 Potencije
Slađana 19347
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 12005
18 PRIZME
Jelena 3982
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 16810
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2686
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3172
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3821
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 7494
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6826
25 DIJELENJE NULOM
drago 7729
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3917
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3539
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14802
29 VJEROJATNOST 2
drago 2664
30 Matematika - priprema i svladavanje
3071
31 VJEROJATNOST 1
drago 2899
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 65263
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 18988
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6210
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3995
36 Lokalni ekstremi
Tina 13643
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 18515
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7259
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 8449
40 Elipsa
Tina 8676
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6957
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5000
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4539
44 Računanje derivacija
10976
45 Brzina
Lovro 3810
46 "Šalabahter" za pismene ispite
14162
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5781
48 Maksimum funkcije
5355
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5514
50 Račun sudova
Andrej 6969
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10258
52 Jednadžbe pravca
4046
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5856
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11297
55 Trostruki integrali
Lovro 7039
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6059
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6043
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6436
59 Dvostruki integrali
Lovro 5754
60 Derivacija
Lovro 4240
61 Gama funkcija
Lovro 4544
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6739
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6972
64 Funkcije
5996
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5619
66 FAKTORIJELA
Vedrana 10499
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 13725
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 30216
69 Proporcije
12551
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12904
71 Kompleksni brojevi
3218
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10143
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14817
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 24625
75 Interkvartil
7611
76 RASPON VARIJACIJE
4833
77 KVARTILI
4872
78 MJERE DISPERZIJE
3418
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3796
80 Faktorizacija formule
7073
81 Faktorizacija
6274
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10428
83 Faktorizacija metode i primjeri
4566
84 Ne možemo dijeliti s nulom
22740
85 MEDIJAN
7400
86 Geometrijski niz
5569
87 MOD
4440
88 Kružnica
6245
89 ARITMETIČKA SREDINA
11014
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6023
91 Aritmetički niz
5357
92 HARMONIJSKA SREDINA
8701
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6614
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7834
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10249
96 Grafovi funkcija
Ivan 5309
97 Vektori
Ivan 6237
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9283
99 Translacija
Ivan 10651
100 Osna simetrija
Ivan 6210
101 Centralna simetrija
Ivan 7851
102 Rotacija
Ivan 4626
103 Pitagorin poučak
Ivan 13741
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5696
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7347
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9378
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5824
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5821
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
143374
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13297
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3357
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34392
113 Kvadratna jednadžba
4670
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4810
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3009
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4363
117 Spirala drugog korijena
16466
118 Prizma
Ivan 5338
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7430
120 Piramida
Ivan 4773
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6666
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6929
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5409
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8030
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5248
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5763
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5330
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10837
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6123
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4579
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4969
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5582
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6518
134 Simetrala kuta
Ivan 9127
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11372
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4102
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6811
138 Visina trokuta
Ivan 4222
139 Površina trokuta
Ivan 5972
140 Zbroj kutova trokuta
8011
141 Površina trokuta
142387
142 Visina trokuta
27741
143 Sukladnost trokuta
15270
144 Simetrala kuta
24336
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8093
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8140
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11922
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10021
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4249
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4871
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6228
152 Podsjetnik razlomci
5938
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5629
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12819
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10557
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15481
157 Problemski zadaci
60058
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7603
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10654
160 Rad sa zagradama
Ivan 25379
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10490
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12652
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4629
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11357
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4930
166 Cijeli brojevi
Ivan 9269
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3051
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3680
169 Pojam četverokuta
Ivan 3859
170 Vrste četverokuta
Ivan 5296
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5365
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8891
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7001
174 Sličnost trokuta
4919
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15195
176 Postotci
11952
177 Statistika i vjerojatnost
4977
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
51194
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
26254
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9569
181 Mnogokuti i krug
5359
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7017
183 Zadatak s crtanjem pravca
2118
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12713
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5350
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5589
187 Talesov poučak
Ivan 9142
188 Pravac i kružnica
Ivan 4435
189 Opseg kruga
Ivan 6743
190 Kružni luk
Ivan 5322
191 Površina kruga
Ivan 4524
192 Koordinatni sustav u ravnini
7545
193 Metoda suprotnih koeficijenata
18423
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15014
195 Potencije
2660
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12273
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10488
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13005
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8178
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4766
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4149
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 5297
203 Vektori
6504
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7050
205 Talesov poučak
3848
206 Kugla
15145
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9282
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5997
209 KOSA ASIMPTOTA
7411
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
13319
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
13349
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3646
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7932
214 POLINOMI
21309
215 Pravila deriviranja i primjeri
15940
216 Potencije - osnovne operacije
17086
217 Faktorizacija polinoma
17350
218 Integral i primitivna funkcija
12994
219 Limes niza
10165
220 Nizovi
8435
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3861
222 proporcionalnosti - zadatak
2797
223 Prebrojivi skupovi
2669
224 Kombinacije
2462
225 Geometrijska vjerovatnost
2274
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5063
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3840
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6329
229 Kružnica
2676
230 Adicijske formule
24058
231 Permutacije
4280
232 Geometrijski niz
4159
233 Princip matematičke indukcije
8659
234 Aritmetički niz
6387
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4889
236 Kolinearnost točaka
14256
237 Obrnuta proporcionalnost
11299
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8213
239 Sukladnost trokuta - poučci
7424
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6238
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3186
242 Moja matematika:-)
4692
243 Polinomi
4022
244 Funkcije
2886
245 Primjena trigonometrije trokuta
10374
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8703
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12288
248 matematička indukcija
7820
249 Neki poučci o kutovima
7698
250 Kutovi
6769
251 Rotacija i centralna simetrija
10626
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
13272
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6784
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4308
255 Faktorijele
Vedrana 4180
256 Modul kompleksnog broja
6023
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10022
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
25238
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11967
260 Kompleksni broj
Vedrana 3503
261 Rješenja maturalne zadaće
3557
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33874
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1697
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4142
3 Korijeni
8826
4 Formule - Algebarski izrazi
64279
5 Potencije
Vedrana 11049
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15965
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 339034
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8297
9 Algebarski izrazi
11247
10 Formule pretvorbe
4907
11 Trigonometrijski identiteti
7500
12 SIN COS POUČCI
5062
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 50353
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4613
15 Kompleksni brojevi
2743
16 Postotni i kamatni račun
11483
17 Afina funkcija
5986
18 Kvadratna jednadžba
6127
19 Kvadratna funkcija
8528
20 Eksponencijalna funkcija
2702
21 Logaritamska funkcija
3860
22 Pravac
4931
23 Algebarski izrazi
2777
24 Potencije
2483
25 Trokut
2961
26 Pravilni mnogokuti
7076
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34164
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5849
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6674
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8892
4 Matrice
Tina 1987
5 Globalni ekstremi
Tina 7824
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4461
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4739
8 Diferencijalne jednadžbe
2725
9 Derivacije
3979
10 Beskonačni Redovi
2257
11 Analiza toka funkcije
5404
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2608
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2695
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2594
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2282
16 Funkcije limes neprekinutost
2753
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2369
18 Vektori u prostoru
3426
19 Teoremi srednje vrijednosti
2286
20 Određeni integrali
2878
21 Nepravi integrali
2923
22 Neodređeni integrali
3583
23 Laplaceova transformacija
4976
24 Aritmetički niz
31261
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 741
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1057
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 678
4 Postoci
Slađana 2672
5 Trigonometrijski zadaci
3171
6 Proporcije i obrnute proporcije
4970
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4607
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4927
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 128502
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 13360
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 14006
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7635
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 51204
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17753
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 16471
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 54191
17 Vektori i matrice
6257
18 Uvod u statistiku
2937
19 Trigonometrija
7740
20 Sistem linearnih jednadžbi
4182
21 Razni zadaci, testovi
5592
22 Razlomci
10231
23 Potencije i korjeni
9995
24 Polinomi i racionalni izrazi
4293
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17358
26 Određeni integrali
4308
27 Nejednadžbe
7629
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15175
29 Kvadratne jednadžbe
3945
30 Kompleksni brojevi
2929
31 Jednadžbe višeg reda
3291
32 Geometrija
4015
33 Funkcije
3231
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13465
35 Digitalna algebra
2382
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10099
37 Analitička geometrija
8592
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8057
39 Vektori
23137
40 Godišnji ispit znanja I
5202
41 Godišnji ispit znanja II
4554
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4182
2 1=2 ???
Jasmin 1959
3 Komplexni broj
Jasmin 2823
4 Sinus i 6
Jasmin 1570
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5815
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2310
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2436
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2782
9 0=2 ??
Jasmin 1982
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2797

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 236 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika