Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 890
2 ELIPSA
drago 1115
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 879
4 Mnogokuti
Slađana 2234
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1216
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 816
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2380
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1528
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4099
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 3949
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 3953
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 2934
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 2911
14 Potencije
Slađana 5155
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2412
16 PRIZME
Jelena 1975
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6710
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 954
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1509
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1338
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2578
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2410
23 DIJELENJE NULOM
drago 2331
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1906
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1441
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5198
27 VJEROJATNOST 2
drago 1150
28 Matematika - priprema i svladavanje
1407
29 VJEROJATNOST 1
drago 1234
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 15617
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4401
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2685
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2067
34 Lokalni ekstremi
Tina 3628
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 5424
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2077
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2672
38 Elipsa
Tina 2483
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2713
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2167
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1670
42 Računanje derivacija
3085
43 Brzina
Lovro 1488
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8392
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3176
46 Maksimum funkcije
1885
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2570
48 Račun sudova
Andrej 2675
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4369
50 Jednadžbe pravca
2304
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3197
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6012
53 Trostruki integrali
Lovro 3231
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 3940
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2514
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3473
57 Dvostruki integrali
Lovro 3543
58 Derivacija
Lovro 1796
59 Gama funkcija
Lovro 1827
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4497
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4077
62 Funkcije
3074
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3120
64 FAKTORIJELA
Vedrana 3898
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5625
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 11046
67 Proporcije
6101
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8252
69 Kompleksni brojevi
1898
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 6906
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8582
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10356
73 Interkvartil
3239
74 RASPON VARIJACIJE
1900
75 KVARTILI
2543
76 MJERE DISPERZIJE
2114
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2522
78 Faktorizacija formule
4007
79 Faktorizacija
4267
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
6932
81 Faktorizacija metode i primjeri
2906
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11226
83 MEDIJAN
3538
84 Geometrijski niz
3318
85 MOD
1782
86 Kružnica
4389
87 ARITMETIČKA SREDINA
5226
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3022
89 Aritmetički niz
3283
90 HARMONIJSKA SREDINA
4183
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4333
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5461
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6541
94 Grafovi funkcija
Ivan 3023
95 Vektori
Ivan 4025
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6807
97 Translacija
Ivan 5984
98 Osna simetrija
Ivan 4182
99 Centralna simetrija
Ivan 5001
100 Rotacija
Ivan 2623
101 Pitagorin poučak
Ivan 8436
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3455
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 4950
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7093
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3873
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
3887
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
65130
108 Kvadriranje umnoška i količnika
7935
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1869
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29057
111 Kvadratna jednadžba
3175
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3009
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1720
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2621
115 Spirala drugog korijena
9760
116 Prizma
Ivan 3247
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5280
118 Piramida
Ivan 2946
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4743
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4607
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3613
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4437
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3348
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3231
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3038
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7551
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4084
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2669
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2826
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3720
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4663
132 Simetrala kuta
Ivan 5144
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8080
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2391
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4651
136 Visina trokuta
Ivan 2511
137 Površina trokuta
Ivan 3931
138 Zbroj kutova trokuta
4033
139 Površina trokuta
75108
140 Visina trokuta
10829
141 Sukladnost trokuta
6559
142 Simetrala kuta
14954
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
3957
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 5916
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8426
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 6835
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2560
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2749
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 3943
150 Podsjetnik razlomci
3902
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3576
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10311
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6569
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11514
155 Problemski zadaci
34106
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5101
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7799
158 Rad sa zagradama
Ivan 11298
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6291
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7043
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2733
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 6822
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 2907
164 Cijeli brojevi
Ivan 6431
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1773
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2287
167 Pojam četverokuta
Ivan 2277
168 Vrste četverokuta
Ivan 2944
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3818
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5301
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5243
172 Sličnost trokuta
2743
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11225
174 Postotci
7925
175 Statistika i vjerojatnost
1990
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
22133
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
16271
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6813
179 Mnogokuti i krug
3555
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5181
181 Zadatak s crtanjem pravca
1063
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6433
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3235
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3572
185 Talesov poučak
Ivan 5492
186 Pravac i kružnica
Ivan 2932
187 Opseg kruga
Ivan 3992
188 Kružni luk
Ivan 3384
189 Površina kruga
Ivan 2860
190 Koordinatni sustav u ravnini
5464
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11252
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
10792
193 Potencije
1603
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5737
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5067
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8077
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5116
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2738
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2489
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2892
201 Vektori
3641
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3227
203 Talesov poučak
2464
204 Kugla
5805
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4423
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2336
207 KOSA ASIMPTOTA
3696
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7233
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6105
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2172
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
3916
212 POLINOMI
9807
213 Pravila deriviranja i primjeri
7596
214 Potencije - osnovne operacije
8363
215 Faktorizacija polinoma
8223
216 Integral i primitivna funkcija
4975
217 Limes niza
5330
218 Nizovi
3825
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2176
220 proporcionalnosti - zadatak
1380
221 Prebrojivi skupovi
1202
222 Kombinacije
1118
223 Geometrijska vjerovatnost
1045
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3085
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2015
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2414
227 Kružnica
1354
228 Adicijske formule
15334
229 Permutacije
1689
230 Geometrijski niz
1628
231 Princip matematičke indukcije
3873
232 Aritmetički niz
3145
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1812
234 Kolinearnost točaka
4774
235 Obrnuta proporcionalnost
4696
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 3977
237 Sukladnost trokuta - poučci
2666
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3001
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1895
240 Moja matematika:-)
2972
241 Polinomi
2386
242 Funkcije
1614
243 Primjena trigonometrije trokuta
5639
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4733
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7099
246 matematička indukcija
4450
247 Neki poučci o kutovima
3968
248 Kutovi
2859
249 Rotacija i centralna simetrija
7378
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6222
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3115
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2418
253 Faktorijele
Vedrana 2559
254 Modul kompleksnog broja
3294
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4216
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
11238
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5141
258 Kompleksni broj
Vedrana 2039
259 Rješenja maturalne zadaće
1861
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30022
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 113
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1097
3 Korijeni
3377
4 Formule - Algebarski izrazi
17109
5 Potencije
Vedrana 4508
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 6294
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 51509
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5741
9 Algebarski izrazi
4995
10 Formule pretvorbe
2840
11 Trigonometrijski identiteti
4540
12 SIN COS POUČCI
3324
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 34980
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3004
15 Kompleksni brojevi
1579
16 Postotni i kamatni račun
6186
17 Afina funkcija
2428
18 Kvadratna jednadžba
2248
19 Kvadratna funkcija
4067
20 Eksponencijalna funkcija
1524
21 Logaritamska funkcija
1905
22 Pravac
2396
23 Algebarski izrazi
1468
24 Potencije
1278
25 Trokut
1693
26 Pravilni mnogokuti
4499
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 25971
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1752
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 1979
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3303
4 Matrice
Tina 841
5 Globalni ekstremi
Tina 2100
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1186
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1134
8 Diferencijalne jednadžbe
1517
9 Derivacije
2492
10 Beskonačni Redovi
1183
11 Analiza toka funkcije
2586
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1466
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1531
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1458
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1141
16 Funkcije limes neprekinutost
1498
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1190
18 Vektori u prostoru
2371
19 Teoremi srednje vrijednosti
1230
20 Određeni integrali
1691
21 Nepravi integrali
1585
22 Neodređeni integrali
2263
23 Laplaceova transformacija
3480
24 Aritmetički niz
13924
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 105
2 Postoci
Slađana 980
3 Trigonometrijski zadaci
1410
4 Proporcije i obrnute proporcije
2001
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1274
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2693
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 57403
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 5775
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7661
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3329
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 21103
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9557
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8430
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 32284
15 Vektori i matrice
3768
16 Uvod u statistiku
1876
17 Trigonometrija
5822
18 Sistem linearnih jednadžbi
2675
19 Razni zadaci, testovi
4048
20 Razlomci
6607
21 Potencije i korjeni
8274
22 Polinomi i racionalni izrazi
2779
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11681
24 Određeni integrali
2624
25 Nejednadžbe
4171
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11190
27 Kvadratne jednadžbe
2607
28 Kompleksni brojevi
1801
29 Jednadžbe višeg reda
1900
30 Geometrija
2643
31 Funkcije
1999
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9427
33 Digitalna algebra
1288
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6308
35 Analitička geometrija
5269
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4027
37 Vektori
16712
38 Godišnji ispit znanja I
3476
39 Godišnji ispit znanja II
2992
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 1981
2 1=2 ???
Jasmin 987
3 Komplexni broj
Jasmin 1567
4 Sinus i 6
Jasmin 638
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2375
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1102
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1246
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1647
9 0=2 ??
Jasmin 941
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1420

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 249 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika