Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Osnove statistike: aritmetička sredina, mod, medijan
Kristina 574
2 Matematika-nizovi, državna, stručni studiji, srednja škola
Natalija 465
3 Prefiksni fizikalnih jedinica
Neven 457
4 Funkcije -domena
vedrana 2458
5 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3628
6 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 4401
7 Matrice - sažetak
Petra 12667
8 ELIPSA
drago 5605
9 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 5118
10 Mnogokuti
Slađana 17792
11 Elementarne funkcije
Vlatko 8567
12 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 6508
13 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 10520
14 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 15817
15 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 35796
16 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 34522
17 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 42810
18 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 44213
19 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 19712
20 Potencije
Slađana 46956
21 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 27802
22 PRIZME
Jelena 6683
23 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 33783
24 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 5248
25 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5489
26 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 7039
27 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 16520
28 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 13743
29 DIJELENJE NULOM
drago 13794
30 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6453
31 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 6184
32 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 22488
33 VJEROJATNOST 2
drago 4912
34 Matematika - priprema i svladavanje
5549
35 VJEROJATNOST 1
drago 5179
36 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 153260
37 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 39268
38 Kvadriranje racionalnih brojeva
10688
39 Racinalni brojevi(ponavljanje)
7263
40 Lokalni ekstremi
Tina 33292
41 Parnost i neparnost funkcije
Tina 40833
42 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 14478
43 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 16882
44 Elipsa
Tina 21287
45 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
10169
46 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 7311
47 Računanje s jednadžbima pravaca
7179
48 Računanje derivacija
19431
49 Brzina
Lovro 9240
50 "Šalabahter" za pismene ispite
18923
51 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
8236
52 Maksimum funkcije
7959
53 Računanje s kompleksnim brojevima
8160
54 Račun sudova
Andrej 12102
55 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 13241
56 Jednadžbe pravca
6631
57 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8447
58 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16814
59 Trostruki integrali
Lovro 10746
60 Kvadratna jednadžba
Lovro 9017
61 Usmjerene derivacije
Lovro 8998
62 Kompleksni brojevi
Lovro 9110
63 Dvostruki integrali
Lovro 9044
64 Derivacija
Lovro 7666
65 Gama funkcija
Lovro 7662
66 LINEARNE JEDNADŽBE
10263
67 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9985
68 Funkcije
10055
69 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8483
70 FAKTORIJELA
Vedrana 20539
71 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 35281
72 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 102569
73 Proporcije
17245
74 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 16182
75 Kompleksni brojevi
5562
76 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12740
77 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 22635
78 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 65642
79 Interkvartil
12910
80 RASPON VARIJACIJE
8500
81 KVARTILI
7934
82 MJERE DISPERZIJE
5593
83 Ponavljanje cijeli brojevi
5828
84 Faktorizacija formule
10178
85 Faktorizacija
8514
86 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
13517
87 Faktorizacija metode i primjeri
6946
88 Ne možemo dijeliti s nulom
36847
89 MEDIJAN
10031
90 Geometrijski niz
9599
91 MOD
10163
92 Kružnica
9375
93 ARITMETIČKA SREDINA
14573
94 Logaritamska funkcija
Lovro 9390
95 Aritmetički niz
7639
96 HARMONIJSKA SREDINA
11660
97 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 10326
98 Iracionalni brojevi
Ivan 11233
99 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 14286
100 Grafovi funkcija
Ivan 8654
101 Vektori
Ivan 9713
102 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12654
103 Translacija
Ivan 15598
104 Osna simetrija
Ivan 9292
105 Centralna simetrija
Ivan 11476
106 Rotacija
Ivan 7886
107 Pitagorin poučak
Ivan 19772
108 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8627
109 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10742
110 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 13117
111 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8734
112 Zadatak s pravokutnim trokutom
8575
113 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
265445
114 Kvadriranje umnoška i količnika
18593
115 Algebarski izrazi, nađi poruku
5527
116 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38837
117 Kvadratna jednadžba
7204
118 Algebarski izrazi, osmi razred
7247
119 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5386
120 Potencije broja deset na kalkulatorima
7198
121 Spirala drugog korijena
20646
122 Prizma
Ivan 8753
123 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10918
124 Piramida
Ivan 8049
125 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9933
126 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 10566
127 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 8207
128 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 12192
129 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 8310
130 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8503
131 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 8293
132 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 14322
133 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8614
134 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7417
135 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 8497
136 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8594
137 Zbroj kutova trokuta
Ivan 9257
138 Simetrala kuta
Ivan 13799
139 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 15229
140 Sukladnost trokuta
Ivan 7001
141 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 10459
142 Visina trokuta
Ivan 6945
143 Površina trokuta
Ivan 9395
144 Zbroj kutova trokuta
13954
145 Površina trokuta
263124
146 Visina trokuta
59720
147 Sukladnost trokuta
26899
148 Simetrala kuta
39724
149 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13925
150 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 11269
151 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15870
152 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 14370
153 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 7279
154 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 8028
155 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9757
156 Podsjetnik razlomci
8187
157 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8432
158 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16738
159 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
15455
160 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
20015
161 Problemski zadaci
99799
162 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10868
163 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14922
164 Rad sa zagradama
Ivan 74801
165 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 16322
166 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 25006
167 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 8231
168 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 17657
169 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 8082
170 Cijeli brojevi
Ivan 13065
171 Podsjetnik cijeli brojevi
5253
172 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5909
173 Pojam četverokuta
Ivan 6460
174 Vrste četverokuta
Ivan 8842
175 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7884
176 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 12101
177 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9885
178 Sličnost trokuta
7118
179 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
18334
180 Postotci
14782
181 Statistika i vjerojatnost
8080
182 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
100518
183 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
31432
184 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12940
185 Mnogokuti i krug
8564
186 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9374
187 Zadatak s crtanjem pravca
4191
188 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 19721
189 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 8599
190 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 9012
191 Talesov poučak
Ivan 13815
192 Pravac i kružnica
Ivan 7147
193 Opseg kruga
Ivan 10712
194 Kružni luk
Ivan 8905
195 Površina kruga
Ivan 7365
196 Koordinatni sustav u ravnini
9970
197 Metoda suprotnih koeficijenata
27093
198 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17369
199 Potencije
4514
200 Preslikavanje ravnine
Vedrana 18357
201 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 17250
202 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 18807
203 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 12186
204 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7625
205 Logaritamska funkcija
Lovro 7346
206 Plošni integral 2. vrste
Lovro 9402
207 Vektori
9359
208 Složeniji integrali - metoda supstitucije
10260
209 Talesov poučak
6011
210 Kugla
22839
211 1. Skup kompleksnih brojeva
11909
212 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
9441
213 KOSA ASIMPTOTA
9851
214 Osnovni trigonometrijski identitet.
18782
215 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
19714
216 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
6316
217 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
13464
218 POLINOMI
36951
219 Pravila deriviranja i primjeri
27182
220 Potencije - osnovne operacije
27980
221 Faktorizacija polinoma
29229
222 Integral i primitivna funkcija
20136
223 Limes niza
17657
224 Nizovi
13616
225 KVADRIRANJE za 8 razrede
6570
226 proporcionalnosti - zadatak
5015
227 Prebrojivi skupovi
5121
228 Kombinacije
5109
229 Geometrijska vjerovatnost
4563
230 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7800
231 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
7207
232 Jednadžba tangente u točki kružnice
12101
233 Kružnica
4705
234 Adicijske formule
40338
235 Permutacije
7374
236 Geometrijski niz
6305
237 Princip matematičke indukcije
14766
238 Aritmetički niz
8735
239 Princip uzastopnog prebrojavanja
8691
240 Kolinearnost točaka
25481
241 Obrnuta proporcionalnost
16272
242 Kompleksni brojevi
Vedrana 12146
243 Sukladnost trokuta - poučci
15855
244 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9632
245 Pitagorin poučak
Vedrana 5486
246 Moja matematika:-)
7289
247 Polinomi
6396
248 Funkcije
5523
249 Primjena trigonometrije trokuta
13827
250 Trigonometrija pravokutnog trokuta
12100
251 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
16808
252 matematička indukcija
10466
253 Neki poučci o kutovima
12224
254 Kutovi
10121
255 Rotacija i centralna simetrija
14102
256 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18750
257 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
11228
258 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6609
259 Faktorijele
Vedrana 6856
260 Modul kompleksnog broja
12317
261 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
16227
262 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
39145
263 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17794
264 Kompleksni broj
Vedrana 6118
265 Rješenja maturalne zadaće
5887
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42913
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4451
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 8630
3 Korijeni
13705
4 Formule - Algebarski izrazi
148182
5 Potencije
Vedrana 17144
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 27843
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 948269
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 11246
9 Algebarski izrazi
26409
10 Formule pretvorbe
7896
11 Trigonometrijski identiteti
10234
12 SIN COS POUČCI
7748
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 59056
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6552
15 Kompleksni brojevi
5018
16 Postotni i kamatni račun
16208
17 Afina funkcija
9920
18 Kvadratna jednadžba
10488
19 Kvadratna funkcija
21959
20 Eksponencijalna funkcija
4835
21 Logaritamska funkcija
6346
22 Pravac
7929
23 Algebarski izrazi
5697
24 Potencije
4649
25 Trokut
5106
26 Pravilni mnogokuti
9557
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 38448
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8768
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 9265
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11952
4 Matrice
Tina 3851
5 Globalni ekstremi
Tina 14144
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7376
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 9927
8 Diferencijalne jednadžbe
4821
9 Derivacije
6208
10 Beskonačni Redovi
3926
11 Analiza toka funkcije
7572
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4568
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4657
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4518
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
4131
16 Funkcije limes neprekinutost
4900
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4339
18 Vektori u prostoru
5481
19 Teoremi srednje vrijednosti
4111
20 Određeni integrali
4924
21 Nepravi integrali
5014
22 Neodređeni integrali
5562
23 Laplaceova transformacija
7189
24 Aritmetički niz
59972
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 3228
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 9066
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2756
4 Postoci
Slađana 4736
5 Trigonometrijski zadaci
5337
6 Proporcije i obrnute proporcije
7336
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7970
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7393
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 249882
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 21448
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 29178
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
12333
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 85710
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 28976
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 25606
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 100353
17 Vektori i matrice
8236
18 Uvod u statistiku
4898
19 Trigonometrija
9991
20 Sistem linearnih jednadžbi
6438
21 Razni zadaci, testovi
7961
22 Razlomci
13149
23 Potencije i korjeni
12299
24 Polinomi i racionalni izrazi
6630
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
20330
26 Određeni integrali
6466
27 Nejednadžbe
10538
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
18073
29 Kvadratne jednadžbe
6097
30 Kompleksni brojevi
4756
31 Jednadžbe višeg reda
5078
32 Geometrija
6329
33 Funkcije
5201
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
16032
35 Digitalna algebra
4306
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12471
37 Analitička geometrija
10981
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10944
39 Vektori
26712
40 Godišnji ispit znanja I
7707
41 Godišnji ispit znanja II
6825
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 7290
2 1=2 ???
Jasmin 3523
3 Komplexni broj
Jasmin 4541
4 Sinus i 6
Jasmin 3441
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8751
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 4235
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4693
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4963
9 0=2 ??
Jasmin 3913
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4813

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 202