Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/SESVETE
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Ostalo
Ostalo/zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 214
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 253
3 Matrice - sažetak
Petra 3504
4 ELIPSA
drago 2129
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1843
6 Mnogokuti
Slađana 5401
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2478
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1770
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3843
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 4501
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 8480
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 9519
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 9406
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 8162
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 5841
16 Potencije
Slađana 11186
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 7088
18 PRIZME
Jelena 3081
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 11491
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1871
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2494
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2635
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 4896
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 4589
25 DIJELENJE NULOM
drago 5029
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2993
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2617
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 11146
29 VJEROJATNOST 2
drago 1911
30 Matematika - priprema i svladavanje
2321
31 VJEROJATNOST 1
drago 2217
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 35931
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 10877
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
4680
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3137
36 Lokalni ekstremi
Tina 8055
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 11018
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 4639
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 5631
40 Elipsa
Tina 4971
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
4923
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 3815
43 Računanje s jednadžbima pravaca
3106
44 Računanje derivacija
7147
45 Brzina
Lovro 2470
46 "Šalabahter" za pismene ispite
11549
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4672
48 Maksimum funkcije
4344
49 Računanje s kompleksnim brojevima
4243
50 Račun sudova
Andrej 4821
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 8187
52 Jednadžbe pravca
3183
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
4664
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 8792
55 Trostruki integrali
Lovro 5353
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5221
57 Usmjerene derivacije
Lovro 4375
58 Kompleksni brojevi
Lovro 5165
59 Dvostruki integrali
Lovro 4797
60 Derivacija
Lovro 2970
61 Gama funkcija
Lovro 3183
62 LINEARNE JEDNADŽBE
5640
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
5902
64 Funkcije
4491
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4424
66 FAKTORIJELA
Vedrana 7686
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 9638
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 19084
69 Proporcije
9668
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 10893
71 Kompleksni brojevi
2572
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 8790
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 11805
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 16444
75 Interkvartil
5568
76 RASPON VARIJACIJE
3463
77 KVARTILI
3863
78 MJERE DISPERZIJE
2816
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3226
80 Faktorizacija formule
5744
81 Faktorizacija
5544
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
8996
83 Faktorizacija metode i primjeri
3853
84 Ne možemo dijeliti s nulom
16322
85 MEDIJAN
5921
86 Geometrijski niz
4566
87 MOD
3131
88 Kružnica
5429
89 ARITMETIČKA SREDINA
8535
90 Logaritamska funkcija
Lovro 4370
91 Aritmetički niz
4591
92 HARMONIJSKA SREDINA
6553
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5575
94 Iracionalni brojevi
Ivan 6747
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 8555
96 Grafovi funkcija
Ivan 4150
97 Vektori
Ivan 5119
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8249
99 Translacija
Ivan 8334
100 Osna simetrija
Ivan 5259
101 Centralna simetrija
Ivan 6652
102 Rotacija
Ivan 3670
103 Pitagorin poučak
Ivan 11359
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4690
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6290
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8328
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4844
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5106
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
106291
110 Kvadriranje umnoška i količnika
10988
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2585
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
32354
113 Kvadratna jednadžba
3874
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4114
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2380
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3684
117 Spirala drugog korijena
14060
118 Prizma
Ivan 4292
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6457
120 Piramida
Ivan 3894
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5750
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5886
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4527
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 6290
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4471
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4558
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4293
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 9455
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5223
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3524
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3968
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4717
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5707
134 Simetrala kuta
Ivan 7163
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9913
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3250
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5856
138 Visina trokuta
Ivan 3422
139 Površina trokuta
Ivan 5022
140 Zbroj kutova trokuta
6122
141 Površina trokuta
104986
142 Visina trokuta
17560
143 Sukladnost trokuta
10714
144 Simetrala kuta
20430
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
6212
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7048
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 10375
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 8680
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3409
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3965
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5125
152 Podsjetnik razlomci
5195
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4661
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11662
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
8666
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
13580
157 Problemski zadaci
47412
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6600
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9366
160 Rad sa zagradama
Ivan 18076
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 8546
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 9905
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3659
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 9151
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3914
166 Cijeli brojevi
Ivan 8057
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2492
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3035
169 Pojam četverokuta
Ivan 3038
170 Vrste četverokuta
Ivan 4159
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4603
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 7399
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6156
174 Sličnost trokuta
4007
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
13861
176 Postotci
10291
177 Statistika i vjerojatnost
3492
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
34870
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
22859
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8504
181 Mnogokuti i krug
4568
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6312
183 Zadatak s crtanjem pravca
1561
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 9635
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4313
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4623
187 Talesov poučak
Ivan 7298
188 Pravac i kružnica
Ivan 3684
189 Opseg kruga
Ivan 5189
190 Kružni luk
Ivan 4318
191 Površina kruga
Ivan 3613
192 Koordinatni sustav u ravnini
6826
193 Metoda suprotnih koeficijenata
14687
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
13479
195 Potencije
2168
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 9053
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 7793
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 10620
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 6812
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3826
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3271
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4021
203 Vektori
5114
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
5360
205 Talesov poučak
3248
206 Kugla
10398
207 1. Skup kompleksnih brojeva
7218
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
4300
209 KOSA ASIMPTOTA
5930
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
10572
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
10147
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3008
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
5984
214 POLINOMI
15889
215 Pravila deriviranja i primjeri
12261
216 Potencije - osnovne operacije
12702
217 Faktorizacija polinoma
13149
218 Integral i primitivna funkcija
9179
219 Limes niza
8000
220 Nizovi
6325
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3061
222 proporcionalnosti - zadatak
2182
223 Prebrojivi skupovi
1928
224 Kombinacije
1817
225 Geometrijska vjerovatnost
1646
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4222
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3071
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
4150
229 Kružnica
2002
230 Adicijske formule
20197
231 Permutacije
2870
232 Geometrijski niz
2922
233 Princip matematičke indukcije
6537
234 Aritmetički niz
4901
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
3361
236 Kolinearnost točaka
9326
237 Obrnuta proporcionalnost
7819
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 6382
239 Sukladnost trokuta - poučci
5013
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
4691
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2584
242 Moja matematika:-)
3874
243 Polinomi
3346
244 Funkcije
2267
245 Primjena trigonometrije trokuta
8359
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
6827
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
10124
248 matematička indukcija
6364
249 Neki poučci o kutovima
6086
250 Kutovi
4823
251 Rotacija i centralna simetrija
9066
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
10013
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
4934
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3447
255 Faktorijele
Vedrana 3456
256 Modul kompleksnog broja
4998
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
7249
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
18548
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 9295
260 Kompleksni broj
Vedrana 2749
261 Rješenja maturalne zadaće
2710
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31305
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 891
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 2746
3 Korijeni
6334
4 Formule - Algebarski izrazi
41772
5 Potencije
Vedrana 8089
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 12232
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 168072
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7224
9 Algebarski izrazi
8058
10 Formule pretvorbe
3972
11 Trigonometrijski identiteti
6146
12 SIN COS POUČCI
4362
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 43845
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3893
15 Kompleksni brojevi
2177
16 Postotni i kamatni račun
9199
17 Afina funkcija
4401
18 Kvadratna jednadžba
4174
19 Kvadratna funkcija
6328
20 Eksponencijalna funkcija
2104
21 Logaritamska funkcija
2938
22 Pravac
3846
23 Algebarski izrazi
2167
24 Potencije
1896
25 Trokut
2368
26 Pravilni mnogokuti
6120
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 30794
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 3777
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 4530
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 6488
4 Matrice
Tina 1422
5 Globalni ekstremi
Tina 4935
6 Uvjetni ekstremi
Tina 2842
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 2795
8 Diferencijalne jednadžbe
2136
9 Derivacije
3351
10 Beskonačni Redovi
1726
11 Analiza toka funkcije
4092
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2052
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2113
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2067
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1759
16 Funkcije limes neprekinutost
2216
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1796
18 Vektori u prostoru
2871
19 Teoremi srednje vrijednosti
1715
20 Određeni integrali
2310
21 Nepravi integrali
2288
22 Neodređeni integrali
3005
23 Laplaceova transformacija
4402
24 Aritmetički niz
22304
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 160
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 236
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 142
4 Limes funkcije
Marino 791
5 Postoci
Slađana 1886
6 Trigonometrijski zadaci
2402
7 Proporcije i obrnute proporcije
3568
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3002
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4051
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 92276
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 10393
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11134
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
5471
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 39936
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 14172
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 12503
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 43979
18 Vektori i matrice
5317
19 Uvod u statistiku
2443
20 Trigonometrija
6962
21 Sistem linearnih jednadžbi
3519
22 Razni zadaci, testovi
4896
23 Razlomci
8631
24 Potencije i korjeni
9284
25 Polinomi i racionalni izrazi
3659
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
15366
27 Određeni integrali
3669
28 Nejednadžbe
5922
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
13462
30 Kvadratne jednadžbe
3328
31 Kompleksni brojevi
2417
32 Jednadžbe višeg reda
2737
33 Geometrija
3343
34 Funkcije
2667
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
11742
36 Digitalna algebra
1853
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
8480
38 Analitička geometrija
7101
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
6296
40 Vektori
20419
41 Godišnji ispit znanja I
4480
42 Godišnji ispit znanja II
3871
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3120
2 1=2 ???
Jasmin 1457
3 Komplexni broj
Jasmin 2347
4 Sinus i 6
Jasmin 1055
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 4255
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1769
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1837
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2178
9 0=2 ??
Jasmin 1475
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2142

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/cijela Hrvatska
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 366 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika