Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1825
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1754
3 Matrice - sažetak
Petra 7207
4 ELIPSA
drago 3621
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3390
6 Mnogokuti
Slađana 10706
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4903
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3291
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6251
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 9871
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 16273
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 19279
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 23777
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 19786
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 11155
16 Potencije
Slađana 27028
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 15000
18 PRIZME
Jelena 4614
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 19895
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3323
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3813
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4679
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 9664
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8323
25 DIJELENJE NULOM
drago 9255
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4634
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4329
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 16710
29 VJEROJATNOST 2
drago 3301
30 Matematika - priprema i svladavanje
3785
31 VJEROJATNOST 1
drago 3566
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 88880
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 23404
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
7043
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4847
36 Lokalni ekstremi
Tina 18343
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 23382
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 8678
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 10037
40 Elipsa
Tina 11623
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7761
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5688
43 Računanje s jednadžbima pravaca
5245
44 Računanje derivacija
12713
45 Brzina
Lovro 4767
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15678
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6448
48 Maksimum funkcije
6017
49 Računanje s kompleksnim brojevima
6260
50 Račun sudova
Andrej 8176
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11105
52 Jednadžbe pravca
4833
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6514
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12549
55 Trostruki integrali
Lovro 8009
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6931
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6861
58 Kompleksni brojevi
Lovro 7256
59 Dvostruki integrali
Lovro 6661
60 Derivacija
Lovro 5076
61 Gama funkcija
Lovro 5292
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7582
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7840
64 Funkcije
6971
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6510
66 FAKTORIJELA
Vedrana 12204
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 16874
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 40457
69 Proporcije
14266
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13923
71 Kompleksni brojevi
3803
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10744
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 16603
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 34215
75 Interkvartil
8439
76 RASPON VARIJACIJE
5529
77 KVARTILI
5608
78 MJERE DISPERZIJE
3972
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4357
80 Faktorizacija formule
7824
81 Faktorizacija
6862
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11385
83 Faktorizacija metode i primjeri
5222
84 Ne možemo dijeliti s nulom
25856
85 MEDIJAN
8045
86 Geometrijski niz
6268
87 MOD
5234
88 Kružnica
6959
89 ARITMETIČKA SREDINA
11937
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6886
91 Aritmetički niz
5906
92 HARMONIJSKA SREDINA
9586
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7557
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8710
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11434
96 Grafovi funkcija
Ivan 6250
97 Vektori
Ivan 7120
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10245
99 Translacija
Ivan 12011
100 Osna simetrija
Ivan 6998
101 Centralna simetrija
Ivan 8778
102 Rotacija
Ivan 5413
103 Pitagorin poučak
Ivan 14921
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6382
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8136
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10364
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6495
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6588
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
169029
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14545
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3944
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35540
113 Kvadratna jednadžba
5310
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5517
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3673
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
5084
117 Spirala drugog korijena
17754
118 Prizma
Ivan 6228
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8337
120 Piramida
Ivan 5486
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7433
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7828
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6164
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9163
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6015
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6539
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6054
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11814
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6827
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5427
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5862
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6420
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7210
134 Simetrala kuta
Ivan 10191
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12487
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4838
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7841
138 Visina trokuta
Ivan 4981
139 Površina trokuta
Ivan 6965
140 Zbroj kutova trokuta
9081
141 Površina trokuta
177375
142 Visina trokuta
34253
143 Sukladnost trokuta
18202
144 Simetrala kuta
26455
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9293
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9015
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13067
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11062
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4970
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5743
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7091
152 Podsjetnik razlomci
6522
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6456
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13777
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
11838
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16734
157 Problemski zadaci
67206
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8573
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11820
160 Rad sa zagradama
Ivan 31233
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11818
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 14917
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5421
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12677
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5859
166 Cijeli brojevi
Ivan 10383
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3669
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4346
169 Pojam četverokuta
Ivan 4542
170 Vrste četverokuta
Ivan 6149
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6193
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9855
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7781
174 Sličnost trokuta
5531
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16218
176 Postotci
12782
177 Statistika i vjerojatnost
6123
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
63440
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
28033
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10503
181 Mnogokuti i krug
6151
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7619
183 Zadatak s crtanjem pravca
2710
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 14039
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6025
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6441
187 Talesov poučak
Ivan 10268
188 Pravac i kružnica
Ivan 5026
189 Opseg kruga
Ivan 7661
190 Kružni luk
Ivan 6060
191 Površina kruga
Ivan 5185
192 Koordinatni sustav u ravnini
8234
193 Metoda suprotnih koeficijenata
20869
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15731
195 Potencije
3154
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13580
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11737
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14383
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9121
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5460
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4918
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6526
203 Vektori
7132
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7720
205 Talesov poučak
4408
206 Kugla
17199
207 1. Skup kompleksnih brojeva
10033
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6745
209 KOSA ASIMPTOTA
8097
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14728
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
15139
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4266
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
9170
214 POLINOMI
24802
215 Pravila deriviranja i primjeri
18073
216 Potencije - osnovne operacije
19978
217 Faktorizacija polinoma
20095
218 Integral i primitivna funkcija
14888
219 Limes niza
11444
220 Nizovi
9487
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4551
222 proporcionalnosti - zadatak
3412
223 Prebrojivi skupovi
3347
224 Kombinacije
3096
225 Geometrijska vjerovatnost
2849
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5846
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4610
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
7421
229 Kružnica
3206
230 Adicijske formule
26673
231 Permutacije
5005
232 Geometrijski niz
4809
233 Princip matematičke indukcije
9899
234 Aritmetički niz
7049
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5720
236 Kolinearnost točaka
16768
237 Obrnuta proporcionalnost
13105
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 9297
239 Sukladnost trokuta - poučci
8847
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7115
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3935
242 Moja matematika:-)
5416
243 Polinomi
4637
244 Funkcije
3546
245 Primjena trigonometrije trokuta
11421
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9789
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
13706
248 matematička indukcija
8560
249 Neki poučci o kutovima
8658
250 Kutovi
7604
251 Rotacija i centralna simetrija
11526
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14687
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
8150
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4912
255 Faktorijele
Vedrana 4869
256 Modul kompleksnog broja
6770
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
11503
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
28674
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13684
260 Kompleksni broj
Vedrana 4147
261 Rješenja maturalne zadaće
4284
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35003
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2640
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4920
3 Korijeni
10200
4 Formule - Algebarski izrazi
84885
5 Potencije
Vedrana 12636
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 18592
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 471204
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8993
9 Algebarski izrazi
14266
10 Formule pretvorbe
5700
11 Trigonometrijski identiteti
8146
12 SIN COS POUČCI
5654
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 53017
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5093
15 Kompleksni brojevi
3313
16 Postotni i kamatni račun
12529
17 Afina funkcija
6786
18 Kvadratna jednadžba
7269
19 Kvadratna funkcija
10502
20 Eksponencijalna funkcija
3233
21 Logaritamska funkcija
4580
22 Pravac
5580
23 Algebarski izrazi
3396
24 Potencije
3034
25 Trokut
3532
26 Pravilni mnogokuti
7721
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35366
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6736
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7442
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9887
4 Matrice
Tina 2544
5 Globalni ekstremi
Tina 9189
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5206
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5856
8 Diferencijalne jednadžbe
3323
9 Derivacije
4585
10 Beskonačni Redovi
2735
11 Analiza toka funkcije
6007
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3173
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3253
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3135
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2758
16 Funkcije limes neprekinutost
3279
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2991
18 Vektori u prostoru
3923
19 Teoremi srednje vrijednosti
2812
20 Određeni integrali
3415
21 Nepravi integrali
3573
22 Neodređeni integrali
4134
23 Laplaceova transformacija
5511
24 Aritmetički niz
36068
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1360
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1950
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1263
4 Postoci
Slađana 3245
5 Trigonometrijski zadaci
3832
6 Proporcije i obrnute proporcije
5594
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5472
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5642
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 157266
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 15175
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16246
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8639
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 63334
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20045
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 18678
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 60756
17 Vektori i matrice
6814
18 Uvod u statistiku
3476
19 Trigonometrija
8355
20 Sistem linearnih jednadžbi
4807
21 Razni zadaci, testovi
6165
22 Razlomci
11028
23 Potencije i korjeni
10616
24 Polinomi i racionalni izrazi
4914
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18266
26 Određeni integrali
4914
27 Nejednadžbe
8455
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15953
29 Kvadratne jednadžbe
4533
30 Kompleksni brojevi
3451
31 Jednadžbe višeg reda
3819
32 Geometrija
4573
33 Funkcije
3774
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14200
35 Digitalna algebra
2908
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10771
37 Analitička geometrija
9244
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8811
39 Vektori
24207
40 Godišnji ispit znanja I
5905
41 Godišnji ispit znanja II
5208
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4918
2 1=2 ???
Jasmin 2430
3 Komplexni broj
Jasmin 3323
4 Sinus i 6
Jasmin 2081
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6616
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2873
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2999
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3412
9 0=2 ??
Jasmin 2532
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3331

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 352 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika