Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1023
2 ELIPSA
drago 1162
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 931
4 Mnogokuti
Slađana 2296
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1257
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 852
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2428
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1604
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4202
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4076
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4073
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3027
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 2981
14 Potencije
Slađana 5307
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2509
16 PRIZME
Jelena 2018
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6798
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 996
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1565
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1390
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2644
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2469
23 DIJELENJE NULOM
drago 2413
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1961
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1485
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5348
27 VJEROJATNOST 2
drago 1189
28 Matematika - priprema i svladavanje
1452
29 VJEROJATNOST 1
drago 1281
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 16016
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4544
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2758
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2122
34 Lokalni ekstremi
Tina 3788
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 5536
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2159
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2767
38 Elipsa
Tina 2565
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2796
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2230
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1722
42 Računanje derivacija
3194
43 Brzina
Lovro 1533
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8511
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3256
46 Maksimum funkcije
1942
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2639
48 Račun sudova
Andrej 2758
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4462
50 Jednadžbe pravca
2346
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3255
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6136
53 Trostruki integrali
Lovro 3315
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4009
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2593
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3544
57 Dvostruki integrali
Lovro 3610
58 Derivacija
Lovro 1856
59 Gama funkcija
Lovro 1882
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4542
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4159
62 Funkcije
3144
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3182
64 FAKTORIJELA
Vedrana 3987
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5713
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 11193
67 Proporcije
6207
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8374
69 Kompleksni brojevi
1929
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 6991
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8695
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10491
73 Interkvartil
3334
74 RASPON VARIJACIJE
1963
75 KVARTILI
2600
76 MJERE DISPERZIJE
2156
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2568
78 Faktorizacija formule
4068
79 Faktorizacija
4339
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7036
81 Faktorizacija metode i primjeri
2944
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11334
83 MEDIJAN
3647
84 Geometrijski niz
3382
85 MOD
1840
86 Kružnica
4439
87 ARITMETIČKA SREDINA
5324
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3091
89 Aritmetički niz
3365
90 HARMONIJSKA SREDINA
4275
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4393
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5527
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6630
94 Grafovi funkcija
Ivan 3080
95 Vektori
Ivan 4080
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6873
97 Translacija
Ivan 6079
98 Osna simetrija
Ivan 4243
99 Centralna simetrija
Ivan 5085
100 Rotacija
Ivan 2679
101 Pitagorin poučak
Ivan 8554
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3519
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5017
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7173
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3929
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
3962
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
65987
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8049
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1903
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29170
111 Kvadratna jednadžba
3206
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3054
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1755
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2664
115 Spirala drugog korijena
9865
116 Prizma
Ivan 3303
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5341
118 Piramida
Ivan 2987
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4803
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4671
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3672
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4527
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3417
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3286
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3090
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7664
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4149
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2711
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2889
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3773
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4724
132 Simetrala kuta
Ivan 5217
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8184
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2441
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4725
136 Visina trokuta
Ivan 2560
137 Površina trokuta
Ivan 3997
138 Zbroj kutova trokuta
4103
139 Površina trokuta
75878
140 Visina trokuta
11002
141 Sukladnost trokuta
6682
142 Simetrala kuta
15084
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4054
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 5997
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8522
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 6927
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2604
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2806
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4009
150 Podsjetnik razlomci
3969
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3654
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10376
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6669
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11628
155 Problemski zadaci
34385
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5190
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7901
158 Rad sa zagradama
Ivan 11484
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6383
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7140
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2785
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 6925
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 2967
164 Cijeli brojevi
Ivan 6508
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1809
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2337
167 Pojam četverokuta
Ivan 2322
168 Vrste četverokuta
Ivan 3003
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3862
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5384
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5291
172 Sličnost trokuta
2802
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11327
174 Postotci
8018
175 Statistika i vjerojatnost
2048
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
22391
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
16515
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6886
179 Mnogokuti i krug
3607
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5255
181 Zadatak s crtanjem pravca
1089
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6553
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3289
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3620
185 Talesov poučak
Ivan 5552
186 Pravac i kružnica
Ivan 2976
187 Opseg kruga
Ivan 4048
188 Kružni luk
Ivan 3424
189 Površina kruga
Ivan 2890
190 Koordinatni sustav u ravnini
5547
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11381
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
10939
193 Potencije
1640
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5834
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5151
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8197
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5194
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2780
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2530
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2938
201 Vektori
3715
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3309
203 Talesov poučak
2516
204 Kugla
5952
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4520
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2408
207 KOSA ASIMPTOTA
3796
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7345
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6228
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2221
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
3990
212 POLINOMI
9982
213 Pravila deriviranja i primjeri
7736
214 Potencije - osnovne operacije
8531
215 Faktorizacija polinoma
8378
216 Integral i primitivna funkcija
5091
217 Limes niza
5429
218 Nizovi
3906
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2215
220 proporcionalnosti - zadatak
1414
221 Prebrojivi skupovi
1244
222 Kombinacije
1145
223 Geometrijska vjerovatnost
1074
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3140
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2071
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2498
227 Kružnica
1387
228 Adicijske formule
15447
229 Permutacije
1729
230 Geometrijski niz
1691
231 Princip matematičke indukcije
3964
232 Aritmetički niz
3208
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1861
234 Kolinearnost točaka
4872
235 Obrnuta proporcionalnost
4796
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4056
237 Sukladnost trokuta - poučci
2733
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3075
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1936
240 Moja matematika:-)
3012
241 Polinomi
2429
242 Funkcije
1644
243 Primjena trigonometrije trokuta
5747
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4818
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7222
246 matematička indukcija
4516
247 Neki poučci o kutovima
4046
248 Kutovi
2922
249 Rotacija i centralna simetrija
7441
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6365
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3171
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2477
253 Faktorijele
Vedrana 2605
254 Modul kompleksnog broja
3369
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4318
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
11398
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5256
258 Kompleksni broj
Vedrana 2080
259 Rješenja maturalne zadaće
1900
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30086
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 145
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1143
3 Korijeni
3482
4 Formule - Algebarski izrazi
17566
5 Potencije
Vedrana 4604
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 6467
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 52754
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5817
9 Algebarski izrazi
5080
10 Formule pretvorbe
2896
11 Trigonometrijski identiteti
4592
12 SIN COS POUČCI
3378
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 35398
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3062
15 Kompleksni brojevi
1616
16 Postotni i kamatni račun
6298
17 Afina funkcija
2508
18 Kvadratna jednadžba
2306
19 Kvadratna funkcija
4152
20 Eksponencijalna funkcija
1550
21 Logaritamska funkcija
1959
22 Pravac
2450
23 Algebarski izrazi
1507
24 Potencije
1309
25 Trokut
1732
26 Pravilni mnogokuti
4571
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26152
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1825
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2069
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3421
4 Matrice
Tina 869
5 Globalni ekstremi
Tina 2184
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1250
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1172
8 Diferencijalne jednadžbe
1546
9 Derivacije
2535
10 Beskonačni Redovi
1216
11 Analiza toka funkcije
2644
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1493
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1563
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1485
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1176
16 Funkcije limes neprekinutost
1538
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1221
18 Vektori u prostoru
2390
19 Teoremi srednje vrijednosti
1250
20 Određeni integrali
1726
21 Nepravi integrali
1639
22 Neodređeni integrali
2300
23 Laplaceova transformacija
3515
24 Aritmetički niz
14197
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 153
2 Postoci
Slađana 1018
3 Trigonometrijski zadaci
1471
4 Proporcije i obrnute proporcije
2059
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1334
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2756
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 57970
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 5878
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7768
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3403
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 22149
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9718
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8567
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 32502
15 Vektori i matrice
3825
16 Uvod u statistiku
1907
17 Trigonometrija
5898
18 Sistem linearnih jednadžbi
2714
19 Razni zadaci, testovi
4102
20 Razlomci
6685
21 Potencije i korjeni
8331
22 Polinomi i racionalni izrazi
2822
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11828
24 Određeni integrali
2673
25 Nejednadžbe
4239
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11308
27 Kvadratne jednadžbe
2645
28 Kompleksni brojevi
1827
29 Jednadžbe višeg reda
1949
30 Geometrija
2677
31 Funkcije
2031
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9565
33 Digitalna algebra
1322
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6402
35 Analitička geometrija
5355
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4119
37 Vektori
16850
38 Godišnji ispit znanja I
3532
39 Godišnji ispit znanja II
3045
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2034
2 1=2 ???
Jasmin 1014
3 Komplexni broj
Jasmin 1613
4 Sinus i 6
Jasmin 667
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2436
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1156
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1277
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1680
9 0=2 ??
Jasmin 975
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1448

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 191 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika