Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 824
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2678
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2964
4 Matrice - sažetak
Petra 9887
5 ELIPSA
drago 4528
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4215
7 Mnogokuti
Slađana 14852
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6792
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4850
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8443
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13273
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 25440
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 26631
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 34223
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 31172
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 15863
17 Potencije
Slađana 37701
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 21453
19 PRIZME
Jelena 5636
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 26373
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4195
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4669
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5982
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 13406
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11410
26 DIJELENJE NULOM
drago 11367
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5518
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5298
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 20541
30 VJEROJATNOST 2
drago 4115
31 Matematika - priprema i svladavanje
4727
32 VJEROJATNOST 1
drago 4274
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 142189
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 32957
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8517
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6023
37 Lokalni ekstremi
Tina 27954
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 33655
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 11489
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 13541
41 Elipsa
Tina 16770
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8896
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6465
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6223
45 Računanje derivacija
16697
46 Brzina
Lovro 6753
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17306
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7372
49 Maksimum funkcije
6971
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7130
51 Račun sudova
Andrej 10134
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12257
53 Jednadžbe pravca
5722
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7423
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14931
56 Trostruki integrali
Lovro 9245
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7953
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7904
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8277
60 Dvostruki integrali
Lovro 7999
61 Derivacija
Lovro 6482
62 Gama funkcija
Lovro 6248
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8686
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8927
65 Funkcije
8593
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7451
67 FAKTORIJELA
Vedrana 16396
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 25088
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 70968
70 Proporcije
16107
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15073
72 Kompleksni brojevi
4735
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11572
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 19974
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 53166
76 Interkvartil
10307
77 RASPON VARIJACIJE
6791
78 KVARTILI
6777
79 MJERE DISPERZIJE
4719
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4947
81 Faktorizacija formule
8904
82 Faktorizacija
7614
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12342
84 Faktorizacija metode i primjeri
5993
85 Ne možemo dijeliti s nulom
32674
86 MEDIJAN
8993
87 Geometrijski niz
8197
88 MOD
6799
89 Kružnica
8078
90 ARITMETIČKA SREDINA
13273
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8030
92 Aritmetički niz
6668
93 HARMONIJSKA SREDINA
10676
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8932
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10060
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12863
97 Grafovi funkcija
Ivan 7270
98 Vektori
Ivan 8327
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11668
100 Translacija
Ivan 13747
101 Osna simetrija
Ivan 7904
102 Centralna simetrija
Ivan 10045
103 Rotacija
Ivan 6486
104 Pitagorin poučak
Ivan 17624
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7464
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9392
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11674
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7443
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7695
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
221224
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16728
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4690
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37332
114 Kvadratna jednadžba
6278
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6339
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4516
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6061
118 Spirala drugog korijena
19479
119 Prizma
Ivan 7334
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9587
121 Piramida
Ivan 6591
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8500
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9101
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7077
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10678
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7139
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7401
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7273
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12999
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7765
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6339
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6983
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7331
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8097
135 Simetrala kuta
Ivan 11669
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13809
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5738
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9063
139 Visina trokuta
Ivan 5820
140 Površina trokuta
Ivan 8074
141 Zbroj kutova trokuta
11464
142 Površina trokuta
227836
143 Visina trokuta
49342
144 Sukladnost trokuta
23470
145 Simetrala kuta
33407
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12203
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10209
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14452
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12739
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5913
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6648
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8279
153 Podsjetnik razlomci
7280
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7316
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15318
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13822
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18432
158 Problemski zadaci
81593
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9560
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13459
161 Rad sa zagradama
Ivan 47162
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13936
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 19407
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6697
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14607
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6767
167 Cijeli brojevi
Ivan 11649
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4301
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5128
170 Pojam četverokuta
Ivan 5368
171 Vrste četverokuta
Ivan 7436
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7029
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10938
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8749
175 Sličnost trokuta
6313
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17322
177 Postotci
13614
178 Statistika i vjerojatnost
7039
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
87182
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30068
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11703
182 Mnogokuti i krug
7473
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8438
184 Zadatak s crtanjem pravca
3427
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 17323
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7161
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7845
188 Talesov poučak
Ivan 12311
189 Pravac i kružnica
Ivan 6141
190 Opseg kruga
Ivan 9237
191 Kružni luk
Ivan 7345
192 Površina kruga
Ivan 6438
193 Koordinatni sustav u ravnini
9106
194 Metoda suprotnih koeficijenata
24737
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16571
196 Potencije
3663
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16092
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13810
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16485
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10329
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6312
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5816
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7845
204 Vektori
8003
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8871
206 Talesov poučak
5095
207 Kugla
20504
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10886
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8174
210 KOSA ASIMPTOTA
8957
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16625
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17586
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5157
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11344
215 POLINOMI
31624
216 Pravila deriviranja i primjeri
22694
217 Potencije - osnovne operacije
25225
218 Faktorizacija polinoma
24900
219 Integral i primitivna funkcija
17830
220 Limes niza
14542
221 Nizovi
11434
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5624
223 proporcionalnosti - zadatak
4081
224 Prebrojivi skupovi
4271
225 Kombinacije
4040
226 Geometrijska vjerovatnost
3698
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6859
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6040
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10071
230 Kružnica
3949
231 Adicijske formule
33049
232 Permutacije
6389
233 Geometrijski niz
5524
234 Princip matematičke indukcije
12300
235 Aritmetički niz
7907
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7455
237 Kolinearnost točaka
21537
238 Obrnuta proporcionalnost
14845
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10681
240 Sukladnost trokuta - poučci
11779
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8394
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4663
243 Moja matematika:-)
6322
244 Polinomi
5504
245 Funkcije
4522
246 Primjena trigonometrije trokuta
12794
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11105
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15225
249 matematička indukcija
9448
250 Neki poučci o kutovima
10642
251 Kutovi
9021
252 Rotacija i centralna simetrija
12774
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17159
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9986
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5737
256 Faktorijele
Vedrana 5817
257 Modul kompleksnog broja
8162
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14023
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
35068
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16488
261 Kompleksni broj
Vedrana 5209
262 Rješenja maturalne zadaće
4973
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 41804
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3615
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6530
3 Korijeni
11380
4 Formule - Algebarski izrazi
123065
5 Potencije
Vedrana 15217
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 23752
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 752114
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9929
9 Algebarski izrazi
20004
10 Formule pretvorbe
7022
11 Trigonometrijski identiteti
9117
12 SIN COS POUČCI
6607
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56928
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5836
15 Kompleksni brojevi
4174
16 Postotni i kamatni račun
14181
17 Afina funkcija
8470
18 Kvadratna jednadžba
9170
19 Kvadratna funkcija
15299
20 Eksponencijalna funkcija
4022
21 Logaritamska funkcija
5607
22 Pravac
6709
23 Algebarski izrazi
4733
24 Potencije
3906
25 Trokut
4357
26 Pravilni mnogokuti
8707
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37013
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7858
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8395
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10902
4 Matrice
Tina 3157
5 Globalni ekstremi
Tina 12022
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6158
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7714
8 Diferencijalne jednadžbe
4135
9 Derivacije
5465
10 Beskonačni Redovi
3279
11 Analiza toka funkcije
6798
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3876
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3929
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3832
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3427
16 Funkcije limes neprekinutost
3986
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3572
18 Vektori u prostoru
4715
19 Teoremi srednje vrijednosti
3377
20 Određeni integrali
4110
21 Nepravi integrali
4292
22 Neodređeni integrali
4832
23 Laplaceova transformacija
6320
24 Aritmetički niz
51814
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2151
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4665
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1993
4 Postoci
Slađana 3860
5 Trigonometrijski zadaci
4581
6 Proporcije i obrnute proporcije
6363
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6772
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6546
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 209610
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18226
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20415
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10351
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 77482
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 24109
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22016
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 77210
17 Vektori i matrice
7441
18 Uvod u statistiku
4141
19 Trigonometrija
9216
20 Sistem linearnih jednadžbi
5620
21 Razni zadaci, testovi
7048
22 Razlomci
12080
23 Potencije i korjeni
11474
24 Polinomi i racionalni izrazi
5770
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19360
26 Određeni integrali
5711
27 Nejednadžbe
9562
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17143
29 Kvadratne jednadžbe
5329
30 Kompleksni brojevi
4101
31 Jednadžbe višeg reda
4455
32 Geometrija
5524
33 Funkcije
4502
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15216
35 Digitalna algebra
3593
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11607
37 Analitička geometrija
10078
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9950
39 Vektori
25763
40 Godišnji ispit znanja I
6864
41 Godišnji ispit znanja II
6057
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5943
2 1=2 ???
Jasmin 2881
3 Komplexni broj
Jasmin 3857
4 Sinus i 6
Jasmin 2669
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7710
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3477
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3700
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4191
9 0=2 ??
Jasmin 3249
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4166

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 126 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika