Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1688
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1628
3 Matrice - sažetak
Petra 6973
4 ELIPSA
drago 3489
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3259
6 Mnogokuti
Slađana 10365
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4715
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3149
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6058
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 9547
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 15833
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 18550
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 22204
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 18849
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 10673
16 Potencije
Slađana 25770
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 14113
18 PRIZME
Jelena 4481
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 19307
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3203
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3688
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4501
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 8964
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8079
25 DIJELENJE NULOM
drago 9006
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4498
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4189
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 16057
29 VJEROJATNOST 2
drago 3186
30 Matematika - priprema i svladavanje
3661
31 VJEROJATNOST 1
drago 3439
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 81508
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 22608
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6895
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4710
36 Lokalni ekstremi
Tina 17145
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 22580
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 8223
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 9519
40 Elipsa
Tina 10899
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7624
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5542
43 Računanje s jednadžbima pravaca
5126
44 Računanje derivacija
12412
45 Brzina
Lovro 4591
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15447
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6318
48 Maksimum funkcije
5892
49 Računanje s kompleksnim brojevima
6134
50 Račun sudova
Andrej 7956
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10969
52 Jednadžbe pravca
4680
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6385
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12344
55 Trostruki integrali
Lovro 7814
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6790
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6730
58 Kompleksni brojevi
Lovro 7100
59 Dvostruki integrali
Lovro 6499
60 Derivacija
Lovro 4913
61 Gama funkcija
Lovro 5142
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7409
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7685
64 Funkcije
6812
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6360
66 FAKTORIJELA
Vedrana 11914
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 16231
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 38602
69 Proporcije
14003
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13740
71 Kompleksni brojevi
3691
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10633
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 16071
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 31691
75 Interkvartil
8283
76 RASPON VARIJACIJE
5386
77 KVARTILI
5480
78 MJERE DISPERZIJE
3866
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4251
80 Faktorizacija formule
7687
81 Faktorizacija
6756
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11230
83 Faktorizacija metode i primjeri
5091
84 Ne možemo dijeliti s nulom
25188
85 MEDIJAN
7936
86 Geometrijski niz
6140
87 MOD
5101
88 Kružnica
6825
89 ARITMETIČKA SREDINA
11783
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6706
91 Aritmetički niz
5813
92 HARMONIJSKA SREDINA
9427
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7386
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8569
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11230
96 Grafovi funkcija
Ivan 6075
97 Vektori
Ivan 6968
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10073
99 Translacija
Ivan 11469
100 Osna simetrija
Ivan 6851
101 Centralna simetrija
Ivan 8582
102 Rotacija
Ivan 5257
103 Pitagorin poučak
Ivan 14687
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6257
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8002
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10198
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6359
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6446
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
164672
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14337
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3844
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35327
113 Kvadratna jednadžba
5194
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5399
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3548
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4950
117 Spirala drugog korijena
17581
118 Prizma
Ivan 6067
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8154
120 Piramida
Ivan 5349
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7284
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7662
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6012
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8919
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5857
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6393
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5912
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11655
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6703
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5260
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5706
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6244
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7044
134 Simetrala kuta
Ivan 9994
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12240
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4681
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7645
138 Visina trokuta
Ivan 4834
139 Površina trokuta
Ivan 6768
140 Zbroj kutova trokuta
8896
141 Površina trokuta
169179
142 Visina trokuta
32350
143 Sukladnost trokuta
17460
144 Simetrala kuta
26011
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9084
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8853
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12857
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10865
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4831
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5585
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6936
152 Podsjetnik razlomci
6421
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6294
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13573
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
11576
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16507
157 Problemski zadaci
65303
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8392
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11600
160 Rad sa zagradama
Ivan 30138
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11611
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 14577
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5248
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12449
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5689
166 Cijeli brojevi
Ivan 10196
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3542
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4216
169 Pojam četverokuta
Ivan 4402
170 Vrste četverokuta
Ivan 5947
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6031
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9677
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7649
174 Sličnost trokuta
5401
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16038
176 Postotci
12640
177 Statistika i vjerojatnost
5553
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
60553
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
27754
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10347
181 Mnogokuti i krug
5997
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7486
183 Zadatak s crtanjem pravca
2593
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 13813
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5899
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6285
187 Talesov poučak
Ivan 10058
188 Pravac i kružnica
Ivan 4913
189 Opseg kruga
Ivan 7487
190 Kružni luk
Ivan 5913
191 Površina kruga
Ivan 5052
192 Koordinatni sustav u ravnini
8094
193 Metoda suprotnih koeficijenata
20194
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15593
195 Potencije
3073
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13314
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11532
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14083
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8972
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5320
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4771
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6331
203 Vektori
7017
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7606
205 Talesov poučak
4296
206 Kugla
16642
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9908
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6580
209 KOSA ASIMPTOTA
7966
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14449
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
14810
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4141
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8970
214 POLINOMI
24039
215 Pravila deriviranja i primjeri
17632
216 Potencije - osnovne operacije
19492
217 Faktorizacija polinoma
19633
218 Integral i primitivna funkcija
14479
219 Limes niza
11229
220 Nizovi
9289
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4426
222 proporcionalnosti - zadatak
3301
223 Prebrojivi skupovi
3213
224 Kombinacije
2965
225 Geometrijska vjerovatnost
2728
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5697
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4440
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
7090
229 Kružnica
3103
230 Adicijske formule
26188
231 Permutacije
4877
232 Geometrijski niz
4678
233 Princip matematičke indukcije
9693
234 Aritmetički niz
6927
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5571
236 Kolinearnost točaka
16339
237 Obrnuta proporcionalnost
12811
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 9110
239 Sukladnost trokuta - poučci
8498
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6950
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3802
242 Moja matematika:-)
5268
243 Polinomi
4509
244 Funkcije
3419
245 Primjena trigonometrije trokuta
11238
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9594
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
13344
248 matematička indukcija
8413
249 Neki poučci o kutovima
8464
250 Kutovi
7445
251 Rotacija i centralna simetrija
11368
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14437
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
7905
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4789
255 Faktorijele
Vedrana 4740
256 Modul kompleksnog broja
6605
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
11221
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
28163
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13348
260 Kompleksni broj
Vedrana 3998
261 Rješenja maturalne zadaće
4148
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34787
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2485
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4803
3 Korijeni
9976
4 Formule - Algebarski izrazi
80952
5 Potencije
Vedrana 12363
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 18007
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 446506
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8843
9 Algebarski izrazi
13569
10 Formule pretvorbe
5550
11 Trigonometrijski identiteti
8041
12 SIN COS POUČCI
5542
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 52540
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4990
15 Kompleksni brojevi
3204
16 Postotni i kamatni račun
12317
17 Afina funkcija
6656
18 Kvadratna jednadžba
7012
19 Kvadratna funkcija
9997
20 Eksponencijalna funkcija
3137
21 Logaritamska funkcija
4425
22 Pravac
5438
23 Algebarski izrazi
3254
24 Potencije
2917
25 Trokut
3418
26 Pravilni mnogokuti
7604
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35121
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6542
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7308
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9722
4 Matrice
Tina 2444
5 Globalni ekstremi
Tina 8946
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5043
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5624
8 Diferencijalne jednadžbe
3212
9 Derivacije
4477
10 Beskonačni Redovi
2639
11 Analiza toka funkcije
5892
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3063
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3151
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3025
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2645
16 Funkcije limes neprekinutost
3178
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2873
18 Vektori u prostoru
3828
19 Teoremi srednje vrijednosti
2707
20 Određeni integrali
3293
21 Nepravi integrali
3428
22 Neodređeni integrali
4035
23 Laplaceova transformacija
5408
24 Aritmetički niz
34905
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1257
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1780
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1146
4 Postoci
Slađana 3134
5 Trigonometrijski zadaci
3702
6 Proporcije i obrnute proporcije
5476
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5282
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5519
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 152129
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 14889
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15959
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8360
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 61980
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 19786
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 18292
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 60017
17 Vektori i matrice
6709
18 Uvod u statistiku
3385
19 Trigonometrija
8236
20 Sistem linearnih jednadžbi
4683
21 Razni zadaci, testovi
6052
22 Razlomci
10882
23 Potencije i korjeni
10500
24 Polinomi i racionalni izrazi
4792
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18084
26 Određeni integrali
4799
27 Nejednadžbe
8257
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15786
29 Kvadratne jednadžbe
4411
30 Kompleksni brojevi
3349
31 Jednadžbe višeg reda
3711
32 Geometrija
4452
33 Funkcije
3663
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14046
35 Digitalna algebra
2807
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10635
37 Analitička geometrija
9119
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8675
39 Vektori
24016
40 Godišnji ispit znanja I
5758
41 Godišnji ispit znanja II
5087
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4779
2 1=2 ???
Jasmin 2340
3 Komplexni broj
Jasmin 3227
4 Sinus i 6
Jasmin 1979
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6481
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2772
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2906
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3298
9 0=2 ??
Jasmin 2432
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3221

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 371 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika