Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 2058
2 ELIPSA
drago 1611
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1369
4 Mnogokuti
Slađana 3469
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1814
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1276
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3021
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2634
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5961
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 6332
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 6099
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 5174
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4223
14 Potencije
Slađana 8040
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 3982
16 PRIZME
Jelena 2435
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 8835
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1333
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1924
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1932
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3347
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3255
23 DIJELENJE NULOM
drago 3191
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2406
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1940
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 7553
27 VJEROJATNOST 2
drago 1494
28 Matematika - priprema i svladavanje
1837
29 VJEROJATNOST 1
drago 1718
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 24557
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 6978
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3459
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2599
34 Lokalni ekstremi
Tina 5415
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 7813
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 3024
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3761
38 Elipsa
Tina 3406
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3336
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2779
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2135
42 Računanje derivacija
4306
43 Brzina
Lovro 1868
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9586
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3824
46 Maksimum funkcije
2479
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3154
48 Račun sudova
Andrej 3336
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 5874
50 Jednadžbe pravca
2703
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3781
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 7055
53 Trostruki integrali
Lovro 4011
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4597
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3147
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4144
57 Dvostruki integrali
Lovro 4023
58 Derivacija
Lovro 2259
59 Gama funkcija
Lovro 2297
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5097
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4779
62 Funkcije
3616
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3665
64 FAKTORIJELA
Vedrana 5520
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7363
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 14556
67 Proporcije
7284
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9571
69 Kompleksni brojevi
2240
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7668
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9608
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 12671
73 Interkvartil
4156
74 RASPON VARIJACIJE
2422
75 KVARTILI
3004
76 MJERE DISPERZIJE
2452
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2927
78 Faktorizacija formule
4623
79 Faktorizacija
4908
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7813
81 Faktorizacija metode i primjeri
3316
82 Ne možemo dijeliti s nulom
13238
83 MEDIJAN
4440
84 Geometrijski niz
3874
85 MOD
2272
86 Kružnica
4913
87 ARITMETIČKA SREDINA
6389
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3615
89 Aritmetički niz
3855
90 HARMONIJSKA SREDINA
5130
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4950
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6067
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7472
94 Grafovi funkcija
Ivan 3586
95 Vektori
Ivan 4580
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7505
97 Translacija
Ivan 6839
98 Osna simetrija
Ivan 4728
99 Centralna simetrija
Ivan 5689
100 Rotacija
Ivan 3132
101 Pitagorin poučak
Ivan 9377
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4071
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5511
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7715
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4342
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4477
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
86046
108 Kvadriranje umnoška i količnika
9026
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2233
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30499
111 Kvadratna jednadžba
3512
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3506
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2072
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3051
115 Spirala drugog korijena
11848
116 Prizma
Ivan 3729
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5843
118 Piramida
Ivan 3406
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5238
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5208
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4082
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5207
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3962
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3784
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3648
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8446
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4607
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3099
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3367
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4222
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5222
132 Simetrala kuta
Ivan 5853
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8945
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2829
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5278
136 Visina trokuta
Ivan 2953
137 Površina trokuta
Ivan 4441
138 Zbroj kutova trokuta
4808
139 Površina trokuta
88845
140 Visina trokuta
13705
141 Sukladnost trokuta
8268
142 Simetrala kuta
17573
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4801
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6460
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9315
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7742
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2960
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3277
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4481
150 Podsjetnik razlomci
4465
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4073
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10953
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7399
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12448
155 Problemski zadaci
40941
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5823
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8603
158 Rad sa zagradama
Ivan 14040
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7171
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8120
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3224
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7680
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3398
164 Cijeli brojevi
Ivan 7204
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2151
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2660
167 Pojam četverokuta
Ivan 2630
168 Vrste četverokuta
Ivan 3418
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4181
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6098
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5672
172 Sličnost trokuta
3283
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12286
174 Postotci
8857
175 Statistika i vjerojatnost
2438
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
27480
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
19674
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7597
179 Mnogokuti i krug
4032
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5690
181 Zadatak s crtanjem pravca
1305
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 7584
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3763
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4040
185 Talesov poučak
Ivan 6165
186 Pravac i kružnica
Ivan 3323
187 Opseg kruga
Ivan 4473
188 Kružni luk
Ivan 3812
189 Površina kruga
Ivan 3205
190 Koordinatni sustav u ravnini
6146
191 Metoda suprotnih koeficijenata
12632
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12112
193 Potencije
1887
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6698
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5885
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 9063
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5850
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3219
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2859
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3367
201 Vektori
4170
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3949
203 Talesov poučak
2927
204 Kugla
7510
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5354
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3024
207 KOSA ASIMPTOTA
4694
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8544
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
7622
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2626
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4683
212 POLINOMI
12755
213 Pravila deriviranja i primjeri
9565
214 Potencije - osnovne operacije
10304
215 Faktorizacija polinoma
10342
216 Integral i primitivna funkcija
6825
217 Limes niza
6264
218 Nizovi
4771
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2600
220 proporcionalnosti - zadatak
1765
221 Prebrojivi skupovi
1544
222 Kombinacije
1467
223 Geometrijska vjerovatnost
1298
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3595
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2499
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3115
227 Kružnica
1691
228 Adicijske formule
17315
229 Permutacije
2085
230 Geometrijski niz
2062
231 Princip matematičke indukcije
4953
232 Aritmetički niz
3789
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2292
234 Kolinearnost točaka
6724
235 Obrnuta proporcionalnost
5883
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4963
237 Sukladnost trokuta - poučci
3530
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3576
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2236
240 Moja matematika:-)
3368
241 Polinomi
2841
242 Funkcije
1938
243 Primjena trigonometrije trokuta
6757
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5455
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
8274
246 matematička indukcija
5239
247 Neki poučci o kutovima
4717
248 Kutovi
3463
249 Rotacija i centralna simetrija
7998
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
7542
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3699
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2873
253 Faktorijele
Vedrana 3004
254 Modul kompleksnog broja
4074
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
5418
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
14183
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 7219
258 Kompleksni broj
Vedrana 2388
259 Rješenja maturalne zadaće
2226
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30574
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 412
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1622
3 Korijeni
4603
4 Formule - Algebarski izrazi
28660
5 Potencije
Vedrana 6018
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 9295
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 97948
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6413
9 Algebarski izrazi
6049
10 Formule pretvorbe
3369
11 Trigonometrijski identiteti
5118
12 SIN COS POUČCI
3785
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 39486
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3467
15 Kompleksni brojevi
1881
16 Postotni i kamatni račun
7330
17 Afina funkcija
3096
18 Kvadratna jednadžba
2945
19 Kvadratna funkcija
4776
20 Eksponencijalna funkcija
1826
21 Logaritamska funkcija
2370
22 Pravac
2847
23 Algebarski izrazi
1830
24 Potencije
1590
25 Trokut
2059
26 Pravilni mnogokuti
5139
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 28000
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2539
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2991
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 4752
4 Matrice
Tina 1119
5 Globalni ekstremi
Tina 3250
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1768
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1706
8 Diferencijalne jednadžbe
1789
9 Derivacije
2869
10 Beskonačni Redovi
1440
11 Analiza toka funkcije
3077
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1723
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1793
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1751
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1450
16 Funkcije limes neprekinutost
1867
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1506
18 Vektori u prostoru
2619
19 Teoremi srednje vrijednosti
1451
20 Određeni integrali
1992
21 Nepravi integrali
1939
22 Neodređeni integrali
2633
23 Laplaceova transformacija
3857
24 Aritmetički niz
17399
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 465
2 Postoci
Slađana 1341
3 Trigonometrijski zadaci
1948
4 Proporcije i obrnute proporcije
2566
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1925
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3308
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 75317
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 7945
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9191
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
4040
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 30954
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11568
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 10146
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 37157
15 Vektori i matrice
4320
16 Uvod u statistiku
2173
17 Trigonometrija
6334
18 Sistem linearnih jednadžbi
3119
19 Razni zadaci, testovi
4528
20 Razlomci
7399
21 Potencije i korjeni
8821
22 Polinomi i racionalni izrazi
3280
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
13402
24 Određeni integrali
3090
25 Nejednadžbe
4721
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
12054
27 Kvadratne jednadžbe
2996
28 Kompleksni brojevi
2092
29 Jednadžbe višeg reda
2324
30 Geometrija
3016
31 Funkcije
2338
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10410
33 Digitalna algebra
1590
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7123
35 Analitička geometrija
5906
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4961
37 Vektori
18595
38 Godišnji ispit znanja I
3947
39 Godišnji ispit znanja II
3419
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2423
2 1=2 ???
Jasmin 1219
3 Komplexni broj
Jasmin 1930
4 Sinus i 6
Jasmin 851
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3071
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1471
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1547
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1901
9 0=2 ??
Jasmin 1227
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1774

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 449 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika