Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Split
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 695
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2606
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2883
4 Matrice - sažetak
Petra 9644
5 ELIPSA
drago 4449
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4151
7 Mnogokuti
Slađana 14309
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6614
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4477
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8117
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13017
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 24548
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 25916
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 32847
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 29378
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 15330
17 Potencije
Slađana 36618
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 20354
19 PRIZME
Jelena 5503
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 25311
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4113
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4624
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5848
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12994
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11130
26 DIJELENJE NULOM
drago 11199
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5452
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5240
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 20101
30 VJEROJATNOST 2
drago 4031
31 Matematika - priprema i svladavanje
4663
32 VJEROJATNOST 1
drago 4223
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 133608
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 31523
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8348
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5934
37 Lokalni ekstremi
Tina 26428
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 31878
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10724
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 12677
41 Elipsa
Tina 15655
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8797
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6406
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6119
45 Računanje derivacija
16055
46 Brzina
Lovro 6532
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17160
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7324
49 Maksimum funkcije
6918
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7062
51 Račun sudova
Andrej 9997
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12184
53 Jednadžbe pravca
5600
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7347
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14329
56 Trostruki integrali
Lovro 9134
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7877
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7819
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8204
60 Dvostruki integrali
Lovro 7911
61 Derivacija
Lovro 6386
62 Gama funkcija
Lovro 6106
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8567
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8852
65 Funkcije
8458
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7393
67 FAKTORIJELA
Vedrana 15780
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 22846
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 63238
70 Proporcije
16010
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14984
72 Kompleksni brojevi
4660
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11520
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 19237
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 50888
76 Interkvartil
9842
77 RASPON VARIJACIJE
6576
78 KVARTILI
6644
79 MJERE DISPERZIJE
4634
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4896
81 Faktorizacija formule
8808
82 Faktorizacija
7549
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12249
84 Faktorizacija metode i primjeri
5928
85 Ne možemo dijeliti s nulom
31699
86 MEDIJAN
8843
87 Geometrijski niz
7861
88 MOD
6524
89 Kružnica
7913
90 ARITMETIČKA SREDINA
13095
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7917
92 Aritmetički niz
6595
93 HARMONIJSKA SREDINA
10586
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8831
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9966
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12733
97 Grafovi funkcija
Ivan 7196
98 Vektori
Ivan 8221
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11588
100 Translacija
Ivan 13555
101 Osna simetrija
Ivan 7841
102 Centralna simetrija
Ivan 9955
103 Rotacija
Ivan 6412
104 Pitagorin poučak
Ivan 17417
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7385
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9290
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11590
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7399
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7633
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
214538
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16507
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4620
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37188
114 Kvadratna jednadžba
6221
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6280
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4448
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5972
118 Spirala drugog korijena
19377
119 Prizma
Ivan 7251
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9478
121 Piramida
Ivan 6492
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8404
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8981
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6974
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10532
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7064
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7334
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7176
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12921
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7692
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6264
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6871
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7251
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8017
135 Simetrala kuta
Ivan 11520
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13705
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5641
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8951
139 Visina trokuta
Ivan 5740
140 Površina trokuta
Ivan 7979
141 Zbroj kutova trokuta
11101
142 Površina trokuta
221042
143 Visina trokuta
46306
144 Sukladnost trokuta
22779
145 Simetrala kuta
31899
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
11921
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10144
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14326
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12611
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5820
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6575
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8184
153 Podsjetnik razlomci
7221
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7257
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15058
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13654
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18175
158 Problemski zadaci
77362
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9494
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13288
161 Rad sa zagradama
Ivan 44607
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13791
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 19039
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6537
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14340
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6691
167 Cijeli brojevi
Ivan 11469
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4252
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5051
170 Pojam četverokuta
Ivan 5300
171 Vrste četverokuta
Ivan 7324
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6979
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10848
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8686
175 Sličnost trokuta
6254
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17245
177 Postotci
13537
178 Statistika i vjerojatnost
6963
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
83265
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29994
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11625
182 Mnogokuti i krug
7412
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8363
184 Zadatak s crtanjem pravca
3385
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16863
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7075
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7733
188 Talesov poučak
Ivan 12175
189 Pravac i kružnica
Ivan 6075
190 Opseg kruga
Ivan 9105
191 Kružni luk
Ivan 7223
192 Površina kruga
Ivan 6383
193 Koordinatni sustav u ravnini
9042
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23809
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16514
196 Potencije
3607
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15582
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13545
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16133
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10203
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6243
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5750
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7710
204 Vektori
7881
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8721
206 Talesov poučak
5034
207 Kugla
19891
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10810
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8070
210 KOSA ASIMPTOTA
8897
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16462
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17375
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5092
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11085
215 POLINOMI
30827
216 Pravila deriviranja i primjeri
22150
217 Potencije - osnovne operacije
24692
218 Faktorizacija polinoma
24421
219 Integral i primitivna funkcija
17418
220 Limes niza
14176
221 Nizovi
11195
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5481
223 proporcionalnosti - zadatak
4036
224 Prebrojivi skupovi
4207
225 Kombinacije
4003
226 Geometrijska vjerovatnost
3624
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6748
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5941
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
9651
230 Kružnica
3896
231 Adicijske formule
32412
232 Permutacije
6260
233 Geometrijski niz
5482
234 Princip matematičke indukcije
12051
235 Aritmetički niz
7853
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6873
237 Kolinearnost točaka
20862
238 Obrnuta proporcionalnost
14684
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10567
240 Sukladnost trokuta - poučci
11354
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8265
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4607
243 Moja matematika:-)
6271
244 Polinomi
5448
245 Funkcije
4458
246 Primjena trigonometrije trokuta
12699
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11018
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15073
249 matematička indukcija
9381
250 Neki poučci o kutovima
10361
251 Kutovi
8897
252 Rotacija i centralna simetrija
12686
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16922
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9879
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5698
256 Faktorijele
Vedrana 5761
257 Modul kompleksnog broja
7999
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13792
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
34590
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16305
261 Kompleksni broj
Vedrana 5090
262 Rješenja maturalne zadaće
4915
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36444
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3483
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6333
3 Korijeni
11303
4 Formule - Algebarski izrazi
120203
5 Potencije
Vedrana 14903
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 23268
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 712841
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9852
9 Algebarski izrazi
19392
10 Formule pretvorbe
6916
11 Trigonometrijski identiteti
9030
12 SIN COS POUČCI
6514
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56676
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5784
15 Kompleksni brojevi
4071
16 Postotni i kamatni račun
13960
17 Afina funkcija
8284
18 Kvadratna jednadžba
9031
19 Kvadratna funkcija
14259
20 Eksponencijalna funkcija
3971
21 Logaritamska funkcija
5521
22 Pravac
6600
23 Algebarski izrazi
4622
24 Potencije
3835
25 Trokut
4292
26 Pravilni mnogokuti
8599
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36906
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7759
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8299
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10845
4 Matrice
Tina 3083
5 Globalni ekstremi
Tina 11784
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6055
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7484
8 Diferencijalne jednadžbe
4061
9 Derivacije
5389
10 Beskonačni Redovi
3243
11 Analiza toka funkcije
6757
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3833
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3869
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3805
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3392
16 Funkcije limes neprekinutost
3934
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3533
18 Vektori u prostoru
4649
19 Teoremi srednje vrijednosti
3339
20 Određeni integrali
4019
21 Nepravi integrali
4249
22 Neodređeni integrali
4771
23 Laplaceova transformacija
6191
24 Aritmetički niz
49658
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2099
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4357
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1943
4 Postoci
Slađana 3820
5 Trigonometrijski zadaci
4536
6 Proporcije i obrnute proporcije
6311
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6684
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6472
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 202420
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18014
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20250
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10012
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 77151
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 23857
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21645
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 75568
17 Vektori i matrice
7391
18 Uvod u statistiku
4099
19 Trigonometrija
9153
20 Sistem linearnih jednadžbi
5560
21 Razni zadaci, testovi
6971
22 Razlomci
12029
23 Potencije i korjeni
11428
24 Polinomi i racionalni izrazi
5716
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19298
26 Određeni integrali
5660
27 Nejednadžbe
9505
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17054
29 Kvadratne jednadžbe
5299
30 Kompleksni brojevi
4064
31 Jednadžbe višeg reda
4425
32 Geometrija
5474
33 Funkcije
4450
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15155
35 Digitalna algebra
3535
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11558
37 Analitička geometrija
10019
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9902
39 Vektori
25611
40 Godišnji ispit znanja I
6767
41 Godišnji ispit znanja II
5992
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5846
2 1=2 ???
Jasmin 2840
3 Komplexni broj
Jasmin 3796
4 Sinus i 6
Jasmin 2626
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7607
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3445
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3662
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4140
9 0=2 ??
Jasmin 3220
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4023

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 165 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika