Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 472
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 463
3 Matrice - sažetak
Petra 4525
4 ELIPSA
drago 2430
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2193
6 Mnogokuti
Slađana 6823
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2999
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2050
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4503
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 5769
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 10014
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 11410
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 11969
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 10438
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7007
16 Potencije
Slađana 12964
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 9119
18 PRIZME
Jelena 3474
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 13524
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2308
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2779
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3201
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6138
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 5614
25 DIJELENJE NULOM
drago 6354
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3372
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2995
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 12998
29 VJEROJATNOST 2
drago 2192
30 Matematika - priprema i svladavanje
2605
31 VJEROJATNOST 1
drago 2479
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 44158
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 13810
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5570
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3449
36 Lokalni ekstremi
Tina 10169
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 13679
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 5950
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7086
40 Elipsa
Tina 6416
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6264
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4545
43 Računanje s jednadžbima pravaca
3968
44 Računanje derivacija
9084
45 Brzina
Lovro 3115
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13094
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5233
48 Maksimum funkcije
4801
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5026
50 Račun sudova
Andrej 6110
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9468
52 Jednadžbe pravca
3470
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5270
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10246
55 Trostruki integrali
Lovro 6332
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5565
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5336
58 Kompleksni brojevi
Lovro 5965
59 Dvostruki integrali
Lovro 5240
60 Derivacija
Lovro 3708
61 Gama funkcija
Lovro 3918
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6079
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6460
64 Funkcije
5267
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5032
66 FAKTORIJELA
Vedrana 8889
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 11012
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 21751
69 Proporcije
11080
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 11985
71 Kompleksni brojevi
2794
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9624
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 13633
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 19508
75 Interkvartil
6712
76 RASPON VARIJACIJE
4284
77 KVARTILI
4287
78 MJERE DISPERZIJE
3066
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3420
80 Faktorizacija formule
6517
81 Faktorizacija
5872
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9801
83 Faktorizacija metode i primjeri
4142
84 Ne možemo dijeliti s nulom
18867
85 MEDIJAN
6880
86 Geometrijski niz
5081
87 MOD
3904
88 Kružnica
5728
89 ARITMETIČKA SREDINA
9878
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5291
91 Aritmetički niz
4937
92 HARMONIJSKA SREDINA
7495
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5957
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7186
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9271
96 Grafovi funkcija
Ivan 4590
97 Vektori
Ivan 5543
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8630
99 Translacija
Ivan 9679
100 Osna simetrija
Ivan 5635
101 Centralna simetrija
Ivan 7103
102 Rotacija
Ivan 4034
103 Pitagorin poučak
Ivan 12590
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5186
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6698
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8696
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5254
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5424
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
116756
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12391
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2829
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33474
113 Kvadratna jednadžba
4181
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4378
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2600
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3928
117 Spirala drugog korijena
15128
118 Prizma
Ivan 4678
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6813
120 Piramida
Ivan 4235
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6108
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6291
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4845
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7015
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4752
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5185
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4773
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10117
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5561
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3895
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4385
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5055
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6030
134 Simetrala kuta
Ivan 8254
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10536
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3545
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6205
138 Visina trokuta
Ivan 3715
139 Površina trokuta
Ivan 5380
140 Zbroj kutova trokuta
7143
141 Površina trokuta
114370
142 Visina trokuta
21331
143 Sukladnost trokuta
12714
144 Simetrala kuta
22419
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7303
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7430
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11093
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9284
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3720
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4306
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5551
152 Podsjetnik razlomci
5529
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5043
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12151
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9713
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14693
157 Problemski zadaci
53071
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6978
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9844
160 Rad sa zagradama
Ivan 20776
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9624
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 11208
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4010
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10325
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4311
166 Cijeli brojevi
Ivan 8555
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2687
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3277
169 Pojam četverokuta
Ivan 3338
170 Vrste četverokuta
Ivan 4683
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4907
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8127
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6488
174 Sličnost trokuta
4473
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14586
176 Postotci
11209
177 Statistika i vjerojatnost
4422
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
39634
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
24500
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8962
181 Mnogokuti i krug
4895
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6585
183 Zadatak s crtanjem pravca
1765
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11365
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4781
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5003
187 Talesov poučak
Ivan 8260
188 Pravac i kružnica
Ivan 3960
189 Opseg kruga
Ivan 5980
190 Kružni luk
Ivan 4673
191 Površina kruga
Ivan 3964
192 Koordinatni sustav u ravnini
7074
193 Metoda suprotnih koeficijenata
16457
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14383
195 Potencije
2341
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11109
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9317
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 11899
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7456
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4234
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3587
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4502
203 Vektori
5895
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6427
205 Talesov poučak
3474
206 Kugla
12496
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8605
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5279
209 KOSA ASIMPTOTA
6872
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
11898
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
11690
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3254
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7015
214 POLINOMI
17852
215 Pravila deriviranja i primjeri
14117
216 Potencije - osnovne operacije
14077
217 Faktorizacija polinoma
14878
218 Integral i primitivna funkcija
10865
219 Limes niza
9310
220 Nizovi
7477
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3364
222 proporcionalnosti - zadatak
2424
223 Prebrojivi skupovi
2205
224 Kombinacije
2040
225 Geometrijska vjerovatnost
1903
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4509
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3360
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5193
229 Kružnica
2241
230 Adicijske formule
21908
231 Permutacije
3726
232 Geometrijski niz
3700
233 Princip matematičke indukcije
7687
234 Aritmetički niz
5796
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4271
236 Kolinearnost točaka
11259
237 Obrnuta proporcionalnost
9496
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7390
239 Sukladnost trokuta - poučci
6274
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5619
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2802
242 Moja matematika:-)
4185
243 Polinomi
3586
244 Funkcije
2494
245 Primjena trigonometrije trokuta
9537
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
7873
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11381
248 matematička indukcija
7229
249 Neki poučci o kutovima
7078
250 Kutovi
6048
251 Rotacija i centralna simetrija
10014
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
11944
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
5896
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3887
255 Faktorijele
Vedrana 3713
256 Modul kompleksnog broja
5492
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
8577
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
21377
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 10547
260 Kompleksni broj
Vedrana 3006
261 Rješenja maturalne zadaće
2996
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31822
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1236
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3272
3 Korijeni
7651
4 Formule - Algebarski izrazi
48242
5 Potencije
Vedrana 9389
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 13565
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 213221
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7683
9 Algebarski izrazi
9569
10 Formule pretvorbe
4375
11 Trigonometrijski identiteti
6792
12 SIN COS POUČCI
4678
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 46482
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4239
15 Kompleksni brojevi
2390
16 Postotni i kamatni račun
10522
17 Afina funkcija
5383
18 Kvadratna jednadžba
5146
19 Kvadratna funkcija
7672
20 Eksponencijalna funkcija
2335
21 Logaritamska funkcija
3396
22 Pravac
4385
23 Algebarski izrazi
2398
24 Potencije
2127
25 Trokut
2604
26 Pravilni mnogokuti
6653
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 32667
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4800
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 5868
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 7816
4 Matrice
Tina 1654
5 Globalni ekstremi
Tina 6284
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3815
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3802
8 Diferencijalne jednadžbe
2371
9 Derivacije
3611
10 Beskonačni Redovi
1925
11 Analiza toka funkcije
4884
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2259
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2324
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2240
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1942
16 Funkcije limes neprekinutost
2434
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2009
18 Vektori u prostoru
3071
19 Teoremi srednje vrijednosti
1921
20 Određeni integrali
2517
21 Nepravi integrali
2501
22 Neodređeni integrali
3229
23 Laplaceova transformacija
4642
24 Aritmetički niz
26241
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 326
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 591
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 304
4 Limes funkcije
Marino 1033
5 Postoci
Slađana 2270
6 Trigonometrijski zadaci
2695
7 Proporcije i obrnute proporcije
4445
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3861
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4487
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 103666
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 11679
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12226
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6661
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 43259
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15552
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 14500
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 47862
18 Vektori i matrice
5852
19 Uvod u statistiku
2609
20 Trigonometrija
7239
21 Sistem linearnih jednadžbi
3748
22 Razni zadaci, testovi
5135
23 Razlomci
9591
24 Potencije i korjeni
9538
25 Polinomi i racionalni izrazi
3855
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16468
27 Određeni integrali
3912
28 Nejednadžbe
6938
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14475
30 Kvadratne jednadžbe
3547
31 Kompleksni brojevi
2583
32 Jednadžbe višeg reda
2921
33 Geometrija
3566
34 Funkcije
2844
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12789
36 Digitalna algebra
2054
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9431
38 Analitička geometrija
8007
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7345
40 Vektori
21866
41 Godišnji ispit znanja I
4759
42 Godišnji ispit znanja II
4105
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3727
2 1=2 ???
Jasmin 1625
3 Komplexni broj
Jasmin 2520
4 Sinus i 6
Jasmin 1240
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5177
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1948
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2053
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2395
9 0=2 ??
Jasmin 1642
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2401

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 432 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika