Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 2531
2 ELIPSA
drago 1861
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1585
4 Mnogokuti
Slađana 3944
5 Elementarne funkcije
Vlatko 2098
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1486
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3363
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 3160
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 6592
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 7191
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 7401
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 5992
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4769
14 Potencije
Slađana 8903
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 5291
16 PRIZME
Jelena 2724
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 9647
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1559
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2171
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2226
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3944
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3653
23 DIJELENJE NULOM
drago 3718
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2661
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2220
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 8740
27 VJEROJATNOST 2
drago 1678
28 Matematika - priprema i svladavanje
2050
29 VJEROJATNOST 1
drago 1955
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 29773
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 8274
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3787
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2805
34 Lokalni ekstremi
Tina 6539
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 8768
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 3669
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 4534
38 Elipsa
Tina 3995
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3814
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 3134
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2418
42 Računanje derivacija
5573
43 Brzina
Lovro 2078
44 "Šalabahter" za pismene ispite
10190
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4173
46 Maksimum funkcije
3420
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3440
48 Račun sudova
Andrej 3734
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 6599
50 Jednadžbe pravca
2901
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
4129
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 7634
53 Trostruki integrali
Lovro 4432
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4834
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3501
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4434
57 Dvostruki integrali
Lovro 4373
58 Derivacija
Lovro 2522
59 Gama funkcija
Lovro 2554
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5368
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
5124
62 Funkcije
3918
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3977
64 FAKTORIJELA
Vedrana 6245
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7984
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 15840
67 Proporcije
7957
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 10112
69 Kompleksni brojevi
2369
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7960
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 10404
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 14047
73 Interkvartil
4617
74 RASPON VARIJACIJE
2758
75 KVARTILI
3321
76 MJERE DISPERZIJE
2590
77 Ponavljanje cijeli brojevi
3055
78 Faktorizacija formule
4961
79 Faktorizacija
5187
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
8209
81 Faktorizacija metode i primjeri
3558
82 Ne možemo dijeliti s nulom
14211
83 MEDIJAN
4932
84 Geometrijski niz
4180
85 MOD
2548
86 Kružnica
5142
87 ARITMETIČKA SREDINA
7023
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3942
89 Aritmetički niz
4180
90 HARMONIJSKA SREDINA
5645
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5233
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6346
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7886
94 Grafovi funkcija
Ivan 3843
95 Vektori
Ivan 4824
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7852
97 Translacija
Ivan 7343
98 Osna simetrija
Ivan 4983
99 Centralna simetrija
Ivan 6127
100 Rotacija
Ivan 3349
101 Pitagorin poučak
Ivan 9960
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4350
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5797
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7997
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4552
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4742
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
92555
108 Kvadriranje umnoška i količnika
9587
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2370
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
31071
111 Kvadratna jednadžba
3641
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3731
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2208
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3203
115 Spirala drugog korijena
12424
116 Prizma
Ivan 3966
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6145
118 Piramida
Ivan 3650
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5463
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5542
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4285
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5700
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4202
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4088
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3919
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8839
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4860
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3289
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3601
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4457
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5437
132 Simetrala kuta
Ivan 6241
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9336
134 Sukladnost trokuta
Ivan 3017
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5536
136 Visina trokuta
Ivan 3165
137 Površina trokuta
Ivan 4698
138 Zbroj kutova trokuta
5199
139 Površina trokuta
95130
140 Visina trokuta
15434
141 Sukladnost trokuta
9169
142 Simetrala kuta
18537
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
5211
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6685
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9745
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 8151
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3147
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3572
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4760
150 Podsjetnik razlomci
4750
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4328
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11252
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7834
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12973
155 Problemski zadaci
43763
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6172
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8946
158 Rad sa zagradama
Ivan 15036
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7596
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8572
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3422
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 8138
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3626
164 Cijeli brojevi
Ivan 7536
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2275
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2807
167 Pojam četverokuta
Ivan 2819
168 Vrste četverokuta
Ivan 3784
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4376
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6604
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5902
172 Sličnost trokuta
3549
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12806
174 Postotci
9359
175 Statistika i vjerojatnost
2744
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
29707
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
20692
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7973
179 Mnogokuti i krug
4259
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5933
181 Zadatak s crtanjem pravca
1406
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 8208
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3995
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4291
185 Talesov poučak
Ivan 6574
186 Pravac i kružnica
Ivan 3478
187 Opseg kruga
Ivan 4754
188 Kružni luk
Ivan 4054
189 Površina kruga
Ivan 3413
190 Koordinatni sustav u ravnini
6450
191 Metoda suprotnih koeficijenata
13569
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12565
193 Potencije
2014
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 7393
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 6384
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 9646
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 6260
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3486
199 Logaritamska funkcija
Lovro 3048
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3638
201 Vektori
4480
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
4339
203 Talesov poučak
3072
204 Kugla
8646
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5837
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3426
207 KOSA ASIMPTOTA
5148
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
9146
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
8378
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2818
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
5124
212 POLINOMI
13844
213 Pravila deriviranja i primjeri
10585
214 Potencije - osnovne operacije
11026
215 Faktorizacija polinoma
11231
216 Integral i primitivna funkcija
7821
217 Limes niza
6769
218 Nizovi
5211
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2764
220 proporcionalnosti - zadatak
1916
221 Prebrojivi skupovi
1682
222 Kombinacije
1604
223 Geometrijska vjerovatnost
1438
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3868
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2761
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3528
227 Kružnica
1824
228 Adicijske formule
18251
229 Permutacije
2320
230 Geometrijski niz
2315
231 Princip matematičke indukcije
5374
232 Aritmetički niz
4143
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2625
234 Kolinearnost točaka
7593
235 Obrnuta proporcionalnost
6577
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 5380
237 Sukladnost trokuta - poučci
4056
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3897
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2374
240 Moja matematika:-)
3579
241 Polinomi
3065
242 Funkcije
2074
243 Primjena trigonometrije trokuta
7318
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
6029
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
9017
246 matematička indukcija
5593
247 Neki poučci o kutovima
5189
248 Kutovi
3951
249 Rotacija i centralna simetrija
8339
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
8350
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
4082
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3158
253 Faktorijele
Vedrana 3207
254 Modul kompleksnog broja
4383
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
6025
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
15345
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 7843
258 Kompleksni broj
Vedrana 2519
259 Rješenja maturalne zadaće
2445
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30847
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 649
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1934
3 Korijeni
5181
4 Formule - Algebarski izrazi
32701
5 Potencije
Vedrana 6696
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 10372
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 116555
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6718
9 Algebarski izrazi
6649
10 Formule pretvorbe
3619
11 Trigonometrijski identiteti
5436
12 SIN COS POUČCI
4017
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 41252
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3654
15 Kompleksni brojevi
2001
16 Postotni i kamatni račun
7927
17 Afina funkcija
3535
18 Kvadratna jednadžba
3366
19 Kvadratna funkcija
5211
20 Eksponencijalna funkcija
1945
21 Logaritamska funkcija
2636
22 Pravac
3163
23 Algebarski izrazi
1956
24 Potencije
1723
25 Trokut
2191
26 Pravilni mnogokuti
5478
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 28987
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2948
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 3575
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 5341
4 Matrice
Tina 1230
5 Globalni ekstremi
Tina 3785
6 Uvjetni ekstremi
Tina 2096
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 2072
8 Diferencijalne jednadžbe
1929
9 Derivacije
3063
10 Beskonačni Redovi
1543
11 Analiza toka funkcije
3362
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1874
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1916
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1892
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1583
16 Funkcije limes neprekinutost
2001
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1625
18 Vektori u prostoru
2718
19 Teoremi srednje vrijednosti
1559
20 Određeni integrali
2133
21 Nepravi integrali
2097
22 Neodređeni integrali
2797
23 Laplaceova transformacija
4095
24 Aritmetički niz
19095
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 614
2 Postoci
Slađana 1546
3 Trigonometrijski zadaci
2123
4 Proporcije i obrnute proporcije
2866
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 2247
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3630
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 80819
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 8607
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9656
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
4562
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 33383
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12251
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 10941
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 38687
15 Vektori i matrice
4618
16 Uvod u statistiku
2310
17 Trigonometrija
6633
18 Sistem linearnih jednadžbi
3300
19 Razni zadaci, testovi
4710
20 Razlomci
7799
21 Potencije i korjeni
9032
22 Polinomi i racionalni izrazi
3456
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
14190
24 Određeni integrali
3339
25 Nejednadžbe
5080
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
12524
27 Kvadratne jednadžbe
3143
28 Kompleksni brojevi
2240
29 Jednadžbe višeg reda
2530
30 Geometrija
3159
31 Funkcije
2495
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10889
33 Digitalna algebra
1708
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7571
35 Analitička geometrija
6280
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
5384
37 Vektori
19251
38 Godišnji ispit znanja I
4209
39 Godišnji ispit znanja II
3640
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2708
2 1=2 ???
Jasmin 1322
3 Komplexni broj
Jasmin 2119
4 Sinus i 6
Jasmin 931
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3414
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1607
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1672
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2023
9 0=2 ??
Jasmin 1346
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1923

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 136 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika