Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 605
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 642
3 Matrice - sažetak
Petra 4975
4 ELIPSA
drago 2553
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2336
6 Mnogokuti
Slađana 7337
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3279
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2172
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4712
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 6639
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 11245
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 12836
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 13510
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 12190
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7655
16 Potencije
Slađana 15395
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10073
18 PRIZME
Jelena 3631
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 14647
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2396
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2875
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3364
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6502
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6038
25 DIJELENJE NULOM
drago 6861
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3539
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3159
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 13767
29 VJEROJATNOST 2
drago 2335
30 Matematika - priprema i svladavanje
2737
31 VJEROJATNOST 1
drago 2584
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 48799
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 15561
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5809
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3619
36 Lokalni ekstremi
Tina 11020
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 15193
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6276
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7441
40 Elipsa
Tina 6850
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6541
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4675
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4154
44 Računanje derivacija
9640
45 Brzina
Lovro 3361
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13457
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5405
48 Maksimum funkcije
4974
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5188
50 Račun sudova
Andrej 6407
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9782
52 Jednadžbe pravca
3627
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5430
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10586
55 Trostruki integrali
Lovro 6586
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5685
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5581
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6106
59 Dvostruki integrali
Lovro 5394
60 Derivacija
Lovro 3857
61 Gama funkcija
Lovro 4123
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6258
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6595
64 Funkcije
5516
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5198
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9583
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 11996
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 24853
69 Proporcije
11710
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12333
71 Kompleksni brojevi
2940
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9796
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 13965
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 20354
75 Interkvartil
6989
76 RASPON VARIJACIJE
4475
77 KVARTILI
4436
78 MJERE DISPERZIJE
3147
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3518
80 Faktorizacija formule
6710
81 Faktorizacija
5984
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9963
83 Faktorizacija metode i primjeri
4257
84 Ne možemo dijeliti s nulom
20277
85 MEDIJAN
7058
86 Geometrijski niz
5229
87 MOD
4077
88 Kružnica
5857
89 ARITMETIČKA SREDINA
10336
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5500
91 Aritmetički niz
5071
92 HARMONIJSKA SREDINA
7830
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6138
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7368
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9571
96 Grafovi funkcija
Ivan 4786
97 Vektori
Ivan 5730
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8790
99 Translacija
Ivan 9978
100 Osna simetrija
Ivan 5819
101 Centralna simetrija
Ivan 7297
102 Rotacija
Ivan 4172
103 Pitagorin poučak
Ivan 13035
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5326
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6874
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8876
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5433
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5504
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
127569
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12765
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2938
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33771
113 Kvadratna jednadžba
4334
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4487
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2703
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4039
117 Spirala drugog korijena
15605
118 Prizma
Ivan 4869
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6955
120 Piramida
Ivan 4363
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6231
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6435
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4994
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7296
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4870
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5336
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4907
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10328
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5729
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4127
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4564
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5179
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6140
134 Simetrala kuta
Ivan 8591
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10752
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3693
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6347
138 Visina trokuta
Ivan 3826
139 Površina trokuta
Ivan 5515
140 Zbroj kutova trokuta
7459
141 Površina trokuta
121837
142 Visina trokuta
22739
143 Sukladnost trokuta
13431
144 Simetrala kuta
22999
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7638
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7655
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11313
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9480
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3875
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4438
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5750
152 Podsjetnik razlomci
5639
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5188
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12359
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9944
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14953
157 Problemski zadaci
54868
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7137
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10068
160 Rad sa zagradama
Ivan 22619
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9873
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 11798
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4131
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10667
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4451
166 Cijeli brojevi
Ivan 8755
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2764
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3380
169 Pojam četverokuta
Ivan 3477
170 Vrste četverokuta
Ivan 4834
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5005
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8352
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6599
174 Sličnost trokuta
4610
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14751
176 Postotci
11511
177 Statistika i vjerojatnost
4634
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
43668
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25244
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9154
181 Mnogokuti i krug
5020
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6686
183 Zadatak s crtanjem pravca
1857
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11718
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4933
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5152
187 Talesov poučak
Ivan 8496
188 Pravac i kružnica
Ivan 4089
189 Opseg kruga
Ivan 6221
190 Kružni luk
Ivan 4877
191 Površina kruga
Ivan 4143
192 Koordinatni sustav u ravnini
7228
193 Metoda suprotnih koeficijenata
16970
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14580
195 Potencije
2429
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11465
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9770
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12247
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7647
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4372
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3740
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4708
203 Vektori
6092
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6645
205 Talesov poučak
3586
206 Kugla
13420
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8871
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5486
209 KOSA ASIMPTOTA
7055
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12527
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12278
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3343
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7283
214 POLINOMI
19050
215 Pravila deriviranja i primjeri
14624
216 Potencije - osnovne operacije
15159
217 Faktorizacija polinoma
15824
218 Integral i primitivna funkcija
11485
219 Limes niza
9601
220 Nizovi
7794
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3502
222 proporcionalnosti - zadatak
2508
223 Prebrojivi skupovi
2356
224 Kombinacije
2130
225 Geometrijska vjerovatnost
1993
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4641
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3485
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5447
229 Kružnica
2365
230 Adicijske formule
22854
231 Permutacije
3884
232 Geometrijski niz
3842
233 Princip matematičke indukcije
8102
234 Aritmetički niz
6020
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4453
236 Kolinearnost točaka
12382
237 Obrnuta proporcionalnost
10273
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7698
239 Sukladnost trokuta - poučci
6661
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5801
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2889
242 Moja matematika:-)
4317
243 Polinomi
3705
244 Funkcije
2599
245 Primjena trigonometrije trokuta
9822
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8107
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11652
248 matematička indukcija
7461
249 Neki poučci o kutovima
7271
250 Kutovi
6358
251 Rotacija i centralna simetrija
10204
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12442
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6142
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4002
255 Faktorijele
Vedrana 3840
256 Modul kompleksnog broja
5637
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9031
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
22981
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11130
260 Kompleksni broj
Vedrana 3144
261 Rješenja maturalne zadaće
3166
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33297
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1389
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3631
3 Korijeni
8056
4 Formule - Algebarski izrazi
54724
5 Potencije
Vedrana 10155
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 14536
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 264709
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7852
9 Algebarski izrazi
10238
10 Formule pretvorbe
4545
11 Trigonometrijski identiteti
7033
12 SIN COS POUČCI
4782
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 47644
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4337
15 Kompleksni brojevi
2499
16 Postotni i kamatni račun
10849
17 Afina funkcija
5599
18 Kvadratna jednadžba
5536
19 Kvadratna funkcija
7914
20 Eksponencijalna funkcija
2428
21 Logaritamska funkcija
3533
22 Pravac
4538
23 Algebarski izrazi
2520
24 Potencije
2241
25 Trokut
2686
26 Pravilni mnogokuti
6771
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33252
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5051
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6219
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8240
4 Matrice
Tina 1746
5 Globalni ekstremi
Tina 6607
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4057
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4071
8 Diferencijalne jednadžbe
2463
9 Derivacije
3723
10 Beskonačni Redovi
2028
11 Analiza toka funkcije
5067
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2361
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2418
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2339
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2030
16 Funkcije limes neprekinutost
2525
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2099
18 Vektori u prostoru
3169
19 Teoremi srednje vrijednosti
2026
20 Određeni integrali
2605
21 Nepravi integrali
2601
22 Neodređeni integrali
3313
23 Laplaceova transformacija
4730
24 Aritmetički niz
28191
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 447
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 756
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 406
4 Limes funkcije
Marino 1161
5 Postoci
Slađana 2392
6 Trigonometrijski zadaci
2835
7 Proporcije i obrnute proporcije
4629
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4118
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4597
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 108915
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12519
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13252
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6982
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 49285
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16552
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 14882
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 50159
18 Vektori i matrice
5965
19 Uvod u statistiku
2690
20 Trigonometrija
7400
21 Sistem linearnih jednadžbi
3871
22 Razni zadaci, testovi
5261
23 Razlomci
9817
24 Potencije i korjeni
9678
25 Polinomi i racionalni izrazi
3967
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16818
27 Određeni integrali
4023
28 Nejednadžbe
7232
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14714
30 Kvadratne jednadžbe
3679
31 Kompleksni brojevi
2666
32 Jednadžbe višeg reda
3035
33 Geometrija
3695
34 Funkcije
2932
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13036
36 Digitalna algebra
2157
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9697
38 Analitička geometrija
8219
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7593
40 Vektori
22299
41 Godišnji ispit znanja I
4885
42 Godišnji ispit znanja II
4244
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3856
2 1=2 ???
Jasmin 1724
3 Komplexni broj
Jasmin 2606
4 Sinus i 6
Jasmin 1335
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5425
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2055
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2188
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2514
9 0=2 ??
Jasmin 1733
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2513

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb, Zaprešić, Samobor
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 375 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika