Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 511
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 500
3 Matrice - sažetak
Petra 4623
4 ELIPSA
drago 2461
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2226
6 Mnogokuti
Slađana 6996
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3061
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2070
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4546
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 5960
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 10221
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 11603
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 12171
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 10741
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7132
16 Potencije
Slađana 13397
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 9300
18 PRIZME
Jelena 3509
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 13758
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2330
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2796
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3238
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6224
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 5682
25 DIJELENJE NULOM
drago 6507
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3410
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3022
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 13192
29 VJEROJATNOST 2
drago 2222
30 Matematika - priprema i svladavanje
2631
31 VJEROJATNOST 1
drago 2508
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 45300
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 14314
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5637
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3487
36 Lokalni ekstremi
Tina 10443
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 13999
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6040
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7193
40 Elipsa
Tina 6501
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6339
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4575
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4024
44 Računanje derivacija
9247
45 Brzina
Lovro 3170
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13175
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5276
48 Maksimum funkcije
4835
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5064
50 Račun sudova
Andrej 6172
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9535
52 Jednadžbe pravca
3497
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5310
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10336
55 Trostruki integrali
Lovro 6385
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5593
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5408
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6001
59 Dvostruki integrali
Lovro 5275
60 Derivacija
Lovro 3746
61 Gama funkcija
Lovro 3967
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6117
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6498
64 Funkcije
5317
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5069
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9090
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 11208
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 22437
69 Proporcije
11218
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12063
71 Kompleksni brojevi
2827
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9664
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 13732
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 19731
75 Interkvartil
6785
76 RASPON VARIJACIJE
4324
77 KVARTILI
4333
78 MJERE DISPERZIJE
3081
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3449
80 Faktorizacija formule
6559
81 Faktorizacija
5892
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9835
83 Faktorizacija metode i primjeri
4164
84 Ne možemo dijeliti s nulom
19275
85 MEDIJAN
6939
86 Geometrijski niz
5117
87 MOD
3945
88 Kružnica
5753
89 ARITMETIČKA SREDINA
10024
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5343
91 Aritmetički niz
4963
92 HARMONIJSKA SREDINA
7565
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5994
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7230
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9332
96 Grafovi funkcija
Ivan 4636
97 Vektori
Ivan 5585
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8668
99 Translacija
Ivan 9765
100 Osna simetrija
Ivan 5675
101 Centralna simetrija
Ivan 7145
102 Rotacija
Ivan 4065
103 Pitagorin poučak
Ivan 12699
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5213
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6734
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8726
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5299
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5440
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
119330
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12514
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2847
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33538
113 Kvadratna jednadžba
4213
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4406
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2617
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3949
117 Spirala drugog korijena
15250
118 Prizma
Ivan 4713
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6842
120 Piramida
Ivan 4262
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6131
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6321
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4874
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7102
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4778
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5217
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4799
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10180
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5603
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3927
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4407
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5085
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6054
134 Simetrala kuta
Ivan 8314
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10573
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3573
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6231
138 Visina trokuta
Ivan 3741
139 Površina trokuta
Ivan 5409
140 Zbroj kutova trokuta
7220
141 Površina trokuta
116686
142 Visina trokuta
21653
143 Sukladnost trokuta
12887
144 Simetrala kuta
22552
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7358
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7470
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11150
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9332
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3752
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4336
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5592
152 Podsjetnik razlomci
5556
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5080
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12193
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9772
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14763
157 Problemski zadaci
53489
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7007
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9893
160 Rad sa zagradama
Ivan 21276
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9697
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 11378
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4034
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10425
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4337
166 Cijeli brojevi
Ivan 8607
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2706
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3298
169 Pojam četverokuta
Ivan 3375
170 Vrste četverokuta
Ivan 4717
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4928
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8179
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6508
174 Sličnost trokuta
4508
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14623
176 Postotci
11278
177 Statistika i vjerojatnost
4480
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
40139
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
24719
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9001
181 Mnogokuti i krug
4925
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6604
183 Zadatak s crtanjem pravca
1787
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11476
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4820
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5033
187 Talesov poučak
Ivan 8319
188 Pravac i kružnica
Ivan 3986
189 Opseg kruga
Ivan 6044
190 Kružni luk
Ivan 4716
191 Površina kruga
Ivan 3998
192 Koordinatni sustav u ravnini
7102
193 Metoda suprotnih koeficijenata
16608
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14430
195 Potencije
2353
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11201
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9430
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12005
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7516
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4257
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3620
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4562
203 Vektori
5943
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6485
205 Talesov poučak
3504
206 Kugla
12731
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8680
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5325
209 KOSA ASIMPTOTA
6919
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12066
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
11828
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3275
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7076
214 POLINOMI
18097
215 Pravila deriviranja i primjeri
14237
216 Potencije - osnovne operacije
14292
217 Faktorizacija polinoma
15080
218 Integral i primitivna funkcija
11149
219 Limes niza
9372
220 Nizovi
7557
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3383
222 proporcionalnosti - zadatak
2444
223 Prebrojivi skupovi
2236
224 Kombinacije
2059
225 Geometrijska vjerovatnost
1921
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4536
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3383
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5260
229 Kružnica
2264
230 Adicijske formule
22060
231 Permutacije
3771
232 Geometrijski niz
3738
233 Princip matematičke indukcije
7801
234 Aritmetički niz
5849
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4319
236 Kolinearnost točaka
11478
237 Obrnuta proporcionalnost
9678
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7464
239 Sukladnost trokuta - poučci
6357
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5663
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2814
242 Moja matematika:-)
4204
243 Polinomi
3611
244 Funkcije
2520
245 Primjena trigonometrije trokuta
9606
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
7928
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11454
248 matematička indukcija
7280
249 Neki poučci o kutovima
7125
250 Kutovi
6118
251 Rotacija i centralna simetrija
10057
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12063
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
5943
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3915
255 Faktorijele
Vedrana 3736
256 Modul kompleksnog broja
5521
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
8697
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
21783
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 10720
260 Kompleksni broj
Vedrana 3033
261 Rješenja maturalne zadaće
3033
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31882
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1259
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3348
3 Korijeni
7761
4 Formule - Algebarski izrazi
49518
5 Potencije
Vedrana 9626
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 13865
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 226728
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7722
9 Algebarski izrazi
9731
10 Formule pretvorbe
4408
11 Trigonometrijski identiteti
6866
12 SIN COS POUČCI
4699
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 46756
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4260
15 Kompleksni brojevi
2409
16 Postotni i kamatni račun
10625
17 Afina funkcija
5441
18 Kvadratna jednadžba
5212
19 Kvadratna funkcija
7735
20 Eksponencijalna funkcija
2354
21 Logaritamska funkcija
3422
22 Pravac
4416
23 Algebarski izrazi
2430
24 Potencije
2151
25 Trokut
2621
26 Pravilni mnogokuti
6683
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 32838
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4879
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 5961
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 7956
4 Matrice
Tina 1670
5 Globalni ekstremi
Tina 6369
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3871
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3885
8 Diferencijalne jednadžbe
2389
9 Derivacije
3643
10 Beskonačni Redovi
1951
11 Analiza toka funkcije
4930
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2286
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2338
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2261
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1963
16 Funkcije limes neprekinutost
2449
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2031
18 Vektori u prostoru
3086
19 Teoremi srednje vrijednosti
1940
20 Određeni integrali
2536
21 Nepravi integrali
2516
22 Neodređeni integrali
3249
23 Laplaceova transformacija
4658
24 Aritmetički niz
26698
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 345
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 619
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 323
4 Limes funkcije
Marino 1056
5 Postoci
Slađana 2291
6 Trigonometrijski zadaci
2729
7 Proporcije i obrnute proporcije
4490
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3913
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4517
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 106041
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 11856
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12320
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6763
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 48325
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15683
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 14608
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 48173
18 Vektori i matrice
5880
19 Uvod u statistiku
2626
20 Trigonometrija
7286
21 Sistem linearnih jednadžbi
3777
22 Razni zadaci, testovi
5161
23 Razlomci
9643
24 Potencije i korjeni
9568
25 Polinomi i racionalni izrazi
3880
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16573
27 Određeni integrali
3934
28 Nejednadžbe
7016
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14528
30 Kvadratne jednadžbe
3564
31 Kompleksni brojevi
2606
32 Jednadžbe višeg reda
2949
33 Geometrija
3591
34 Funkcije
2866
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12857
36 Digitalna algebra
2081
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9499
38 Analitička geometrija
8064
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7403
40 Vektori
22015
41 Godišnji ispit znanja I
4782
42 Godišnji ispit znanja II
4137
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3759
2 1=2 ???
Jasmin 1646
3 Komplexni broj
Jasmin 2541
4 Sinus i 6
Jasmin 1268
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5243
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1980
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2080
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2419
9 0=2 ??
Jasmin 1666
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2424

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 362 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika