Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 419
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 424
3 Matrice - sažetak
Petra 4178
4 ELIPSA
drago 2347
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2097
6 Mnogokuti
Slađana 6538
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2798
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1970
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4296
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 5456
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 9635
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 11038
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 11508
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 9946
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 6712
16 Potencije
Slađana 12557
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 8722
18 PRIZME
Jelena 3378
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 13106
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2202
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2711
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3005
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 5810
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 5334
25 DIJELENJE NULOM
drago 5958
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3267
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2907
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 12547
29 VJEROJATNOST 2
drago 2119
30 Matematika - priprema i svladavanje
2530
31 VJEROJATNOST 1
drago 2419
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 43169
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 13194
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5324
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3377
36 Lokalni ekstremi
Tina 9663
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 13152
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 5644
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 6740
40 Elipsa
Tina 6085
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
5983
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4426
43 Računanje s jednadžbima pravaca
3731
44 Računanje derivacija
8655
45 Brzina
Lovro 2877
46 "Šalabahter" za pismene ispite
12785
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5146
48 Maksimum funkcije
4686
49 Računanje s kompleksnim brojevima
4821
50 Račun sudova
Andrej 5800
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9137
52 Jednadžbe pravca
3404
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5173
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 9942
55 Trostruki integrali
Lovro 6067
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5482
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5055
58 Kompleksni brojevi
Lovro 5742
59 Dvostruki integrali
Lovro 5123
60 Derivacija
Lovro 3491
61 Gama funkcija
Lovro 3694
62 LINEARNE JEDNADŽBE
5966
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6359
64 Funkcije
5030
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4901
66 FAKTORIJELA
Vedrana 8610
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 10663
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 21123
69 Proporcije
10695
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 11661
71 Kompleksni brojevi
2730
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9422
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 13265
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 18866
75 Interkvartil
6378
76 RASPON VARIJACIJE
4051
77 KVARTILI
4168
78 MJERE DISPERZIJE
3013
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3375
80 Faktorizacija formule
6298
81 Faktorizacija
5812
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9658
83 Faktorizacija metode i primjeri
4071
84 Ne možemo dijeliti s nulom
18298
85 MEDIJAN
6618
86 Geometrijski niz
4995
87 MOD
3677
88 Kružnica
5660
89 ARITMETIČKA SREDINA
9472
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5040
91 Aritmetički niz
4856
92 HARMONIJSKA SREDINA
7268
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5851
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7084
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9118
96 Grafovi funkcija
Ivan 4466
97 Vektori
Ivan 5419
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8540
99 Translacija
Ivan 9318
100 Osna simetrija
Ivan 5536
101 Centralna simetrija
Ivan 6991
102 Rotacija
Ivan 3950
103 Pitagorin poučak
Ivan 12254
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5095
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6603
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8591
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5150
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5342
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
115276
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12069
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2768
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33207
113 Kvadratna jednadžba
4075
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4319
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2540
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3867
117 Spirala drugog korijena
14749
118 Prizma
Ivan 4571
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6718
120 Piramida
Ivan 4146
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6014
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6176
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4775
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 6798
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4683
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5041
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4700
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 9979
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5469
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3803
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4280
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4981
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5943
134 Simetrala kuta
Ivan 7938
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10380
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3472
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6123
138 Visina trokuta
Ivan 3631
139 Površina trokuta
Ivan 5284
140 Zbroj kutova trokuta
6836
141 Površina trokuta
112905
142 Visina trokuta
20757
143 Sukladnost trokuta
12279
144 Simetrala kuta
22013
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7021
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7329
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 10934
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9148
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3643
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4228
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5446
152 Podsjetnik razlomci
5459
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4959
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12020
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9438
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14420
157 Problemski zadaci
52313
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6897
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9723
160 Rad sa zagradama
Ivan 20165
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9338
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 10832
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3915
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 9986
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4210
166 Cijeli brojevi
Ivan 8432
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2642
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3221
169 Pojam četverokuta
Ivan 3268
170 Vrste četverokuta
Ivan 4573
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4828
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 7941
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6402
174 Sličnost trokuta
4371
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14459
176 Postotci
10923
177 Statistika i vjerojatnost
4157
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
38891
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
24054
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8854
181 Mnogokuti i krug
4832
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6523
183 Zadatak s crtanjem pravca
1713
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11028
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4679
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4915
187 Talesov poučak
Ivan 8011
188 Pravac i kružnica
Ivan 3889
189 Opseg kruga
Ivan 5688
190 Kružni luk
Ivan 4586
191 Površina kruga
Ivan 3832
192 Koordinatni sustav u ravnini
7014
193 Metoda suprotnih koeficijenata
16028
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14141
195 Potencije
2291
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 10712
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 8950
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 11552
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7185
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4133
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3494
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4362
203 Vektori
5660
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6162
205 Talesov poučak
3413
206 Kugla
11973
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8327
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5008
209 KOSA ASIMPTOTA
6610
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
11539
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
11282
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3187
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
6737
214 POLINOMI
17338
215 Pravila deriviranja i primjeri
13672
216 Potencije - osnovne operacije
13697
217 Faktorizacija polinoma
14420
218 Integral i primitivna funkcija
10409
219 Limes niza
9011
220 Nizovi
7145
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3279
222 proporcionalnosti - zadatak
2362
223 Prebrojivi skupovi
2130
224 Kombinacije
1979
225 Geometrijska vjerovatnost
1840
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4436
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3280
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
4886
229 Kružnica
2175
230 Adicijske formule
21450
231 Permutacije
3493
232 Geometrijski niz
3496
233 Princip matematičke indukcije
7328
234 Aritmetički niz
5550
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4009
236 Kolinearnost točaka
10795
237 Obrnuta proporcionalnost
9008
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7105
239 Sukladnost trokuta - poučci
5966
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5366
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2754
242 Moja matematika:-)
4115
243 Polinomi
3521
244 Funkcije
2445
245 Primjena trigonometrije trokuta
9215
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
7582
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11088
248 matematička indukcija
6998
249 Neki poučci o kutovima
6806
250 Kutovi
5696
251 Rotacija i centralna simetrija
9755
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
11458
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
5630
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3797
255 Faktorijele
Vedrana 3648
256 Modul kompleksnog broja
5386
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
8267
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
20759
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 10173
260 Kompleksni broj
Vedrana 2945
261 Rješenja maturalne zadaće
2934
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31688
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1140
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3033
3 Korijeni
7308
4 Formule - Algebarski izrazi
47221
5 Potencije
Vedrana 9043
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 13271
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 207651
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7575
9 Algebarski izrazi
9213
10 Formule pretvorbe
4277
11 Trigonometrijski identiteti
6642
12 SIN COS POUČCI
4600
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 45844
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4158
15 Kompleksni brojevi
2345
16 Postotni i kamatni račun
10176
17 Afina funkcija
5117
18 Kvadratna jednadžba
4834
19 Kvadratna funkcija
7392
20 Eksponencijalna funkcija
2266
21 Logaritamska funkcija
3244
22 Pravac
4245
23 Algebarski izrazi
2334
24 Potencije
2062
25 Trokut
2540
26 Pravilni mnogokuti
6545
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 32205
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4497
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 5474
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 7440
4 Matrice
Tina 1600
5 Globalni ekstremi
Tina 5953
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3518
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3542
8 Diferencijalne jednadžbe
2315
9 Derivacije
3555
10 Beskonačni Redovi
1884
11 Analiza toka funkcije
4658
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2209
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2280
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2199
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1905
16 Funkcije limes neprekinutost
2392
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1955
18 Vektori u prostoru
3028
19 Teoremi srednje vrijednosti
1866
20 Određeni integrali
2468
21 Nepravi integrali
2437
22 Neodređeni integrali
3183
23 Laplaceova transformacija
4586
24 Aritmetički niz
25403
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 296
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 448
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 259
4 Limes funkcije
Marino 961
5 Postoci
Slađana 2145
6 Trigonometrijski zadaci
2627
7 Proporcije i obrnute proporcije
4200
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3646
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4367
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 102504
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 11349
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11920
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6291
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 41955
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15160
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 14106
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 47164
18 Vektori i matrice
5793
19 Uvod u statistiku
2569
20 Trigonometrija
7168
21 Sistem linearnih jednadžbi
3699
22 Razni zadaci, testovi
5061
23 Razlomci
9312
24 Potencije i korjeni
9464
25 Polinomi i racionalni izrazi
3816
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16176
27 Određeni integrali
3861
28 Nejednadžbe
6631
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14184
30 Kvadratne jednadžbe
3493
31 Kompleksni brojevi
2548
32 Jednadžbe višeg reda
2871
33 Geometrija
3514
34 Funkcije
2804
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12478
36 Digitalna algebra
1995
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9151
38 Analitička geometrija
7745
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7028
40 Vektori
21497
41 Godišnji ispit znanja I
4698
42 Godišnji ispit znanja II
4031
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3540
2 1=2 ???
Jasmin 1581
3 Komplexni broj
Jasmin 2486
4 Sinus i 6
Jasmin 1188
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 4903
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1905
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1996
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2331
9 0=2 ??
Jasmin 1600
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2339

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 186 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika