Hrvatski Lektire

 

1 TEZA : BILJE[KA O PISCU

 

            Johann Wolfganag Goethe

            Najve}i Njema~ki pjesnik, knji`evnik i mislilac. Ro|en 28.8.1749. u Frankfurtu am Main, a umro 22.3.1832. Weimar. Potje}e iz ugledne obrazovane obitelji (otac se bavio znano{}u i umjetno{}u, bio je carski savjetnik)

            U djetinjstvu se susre}e s francuskom knji`evno{}u. 1765. odlazi na studij prava u Leipzig. Od 1770. - 71. studira u Strassburgu. Kao pravnik - praktikant radi u Wetzlavu, a kao advokat kasnije radi u Frankfurtu.

            Djela mu zahva}aju gotovo sve knji`evne rodove i vi{e znanstvnih podru~ja, obnovitelj je lirike, drame, epa i romana. U~evjak s dubokim uvidom u strukturu prirode, simbol njema~kog klasi~nog humanizma. Izvr{io je golem utjecaj na cijeli europski kulturni krug.

            Napisao je: Patnje mladog Werthera; Rimske elegije; Srodne du{e; Naukavanje Wilnelma Meistera; Zapadno - isto~ni divani i Fausta kao vrhunac njma~kog stvaranja.


 

Podatke na{ao: U knjizi "Patnje mladog Werthera”, izdava~ko poduze}e "Vjesnik", Zagreb, 1963. godine

2 TEZA : KRATAK SADR@AJ

 

            Mladi pravnik Werther dolazi u gradi} u koji ga je poslala majka na rje{enje nasljedstva. Prigodom ladanjskog bala upoznaje Lottu. Iako, zna da je zaru~ena s Albertom on se u nju zaljubljuje. Kad se Albert vratio s putovanja Werther se s njim sprijateljio i svo troje provode sretne dane u`ivaju}i u bezazlenoj dru{tvenosti i prirodnim ljepotama gradske okolice. Za Ro|endan Werther dobiva jedno izdanje Homera kojeg obo`ava i vrpcu s Lottine haljine koju je nosila kad su se upoznali. Wertherova ljubav prema Lotti svakim danom bila je sve ja~a. Kako ne bi naru{io sklad me|u zaru~nicima Werther odlazi. Da bi zaboravio Lottu, on postaje tajnik kod jednog diplomanta. Na{av{i se u jednom visokom dru{tvu (koje njega “pu~anina” tjera iz svoje sredine) biva povrije|en. Jasno su mu pokazivali da je nepo`eljan i on podnosi ostavku. Stupa u slu`bu kod jednog kneza, ali ju romanti~ni mladi} te{ko podnosi i uskoro napu{ta slu`bu.

            Neuspjehom u poku{aju da na|e zadovoljstvo u poslu, pove}ava se ljubav prema Lotti, koja se u me|uvremenu udala za Alberta. Werther se vra}a u gradi} u kojem je upoznao Lottu. Stanje uskoro postaje neizdr`ivo. Albert naslu}uje Werterovu ljubav prema Lotti, a ona po~inje uvi|ati da ni njeni osje}aji nisu tako bezazleni. Izme|u Werthera i njegove okoline mno`e se nesporazumi i Lotta bi se iz te situacije htjela izvu}i, ali ne zna kako. Ona nare|uje Wertheru da nekoliko dana ne dolazi. On razmi{lja o samoubojstvu i sada izvr{ava svoje posljedne pripreme. Vra}a se jo{ jednom Lotti i njihove se usne prvi put sjedinjuju. Nakon trenuta~nog zanosa ona se pribere i daje Wertheru do znanja da ga vi{e ne `eli vidjeti. Werther posu|uje Albertov pi{tolj i iste no}i izvr{i samoubojstvo. Njegova smrt pobu|uje op}u `alost. Pokopan je na mjestu kojeg je sam odabrao, izme|u dvije lipe na kraju posve}enog groblja. Na posljedni ga je po~inak ispratila Lottina obitelj. Nosili su ga obrtnici, a sve}enika nije bilo.

 

           

3 TEZA : O DJELU

 

            Djelo ima uzorke iz pi{}eva `ivota. Prijatelj Jeruzalem se ubio zbog ljubavi, taj ~in ga je potako na pisanje ove knjige. Lotta mo`emo podjeliti na dve osobe iz Goetheova `ivota, Charllotu i Maxa. Roman je pisan u pismima kako bi izgledao realniji i bli`i svakodnevnici. Mo`emo ga podjeliti u dva djela. Prvi dio do njegova odlaska u grad, a drugi do njegove sahrane. Tema samoubojstva se o~ituje na kraju djela.

 

 

 

4. TEZA: ZAKLJU^AK

 

            Po mom mi{ljenju Werther je djetinjast jer ne `eli prihvatiti stvarnost. Njgovo izkazivanje ljubavnih osje}aja prema Lotti li~i vi{e pozivu za pomo} nego li nadi za sretnom budu}nos}u. Lotta se vjen~ala s ozbiljnim partnerom i tako si osigurala normalan `ivot. Za razliku od Werthera koji je u svakoj sredini nalazio ne premostive mane koje izviru iz njegovoe ne prilagodljivosti sredini ili situacijama. Smatra da mu je jedini sretan doga|aj u `ivotu bio upoznati Lottu. Ja mislim da mu je taj doga|aj zna~io upravo suprotno, propast.

            Tada{nja vjera nije mogla prihvatiti ~in samoubojstva kao i neke dana{nje vjere. Samoubojstvo bi se moglo protuma~iti kao predaja sudbini, a vjere ne slave predaje nego borbu. Tako da na njegovoj sahrani nije bilo sve~enika. Ulomak: “Duhovnik ga nije ispratio.”

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (2)


samra kaže:

0
...
e hwala ti ovo mi je puno pomoglo...
dobila sam 5
 
07.03.2009
Glasovi: +0

gost kaže:

22.11.2011
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy
 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 194